İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 4
1.

“Allah'a ve a^hiret gününe i^ma^n edip inanan kişi, komşusuna eza^ etmesin ve Allah'a, ahi^ret gününe i^ma^n eden her kişi misa^firlerine ikram etsin ve Allah'a, a^hiret gününe i^ma^n eden her kişi hayır söylesin, ya^hut sussun.” sözünden hangisi çıkartılamaz?

Doğru Cevap: "C" susmak her durumda iyidir.
Soru Açıklaması

bu hadisten susmak her durumda iyidir, sonucu çıkartılamaz.

2.

Son Peygamber kimdir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması

İslâm, Cenab-ı Hakk tarafından gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed(s.av.) tarafından tebliğ ve beyan edilmiş, kıyamete kadar bütün insanlarahitap ederek, inanma ve yaşamada doğru yolu gösteren dinin adıdır.

3.

"Bir şeyin varlığını aldığı ve varlığını sürdürürken kendisinden beslendiği, kendisine dayandığı nihai ve ilk nesneyi ifade eder" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Kaynak
Soru Açıklaması

Türkçe’de kaynak kelimesi, bir şeyin varlığını aldığı ve varlığını sürdürürken kendisinden beslendiği, kendisine dayandığı nihai ve ilk nesneyi (menşeini ve menbaını) ifade eder. Bir suyun veya nehrin kaynağı olduğu gibi, fikirlerin ve sosyal hareketlerin de kaynakları vardır. Doğru cevap C'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Farabi'ye göre ahlak ve siyaset birlikteliğinin amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Erdemli toplum ve ruhun ebedi saadetidir.
Soru Açıklaması

Ahlâk ve siyaset birlikteliğininamacı ise erdemli toplum ve ruhun ebedi saadetidir.

5.

Davranış düzenini fertlerin iç dünyasını dikkate alarak -ve özellikle de insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan ahlak alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ahlak Psikolojisi
Soru Açıklaması

Davranış düzenini fertlerin iç dünyasını dikkate alarak -ve özellikle de insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan ahlak alanı ahlak psikolojisidir.

6.

Gazali'nin ilim ve amelin ahirete hazırlık ve mutlu olmasının yegane yolunun iman ve salig amel olduğunu söylediği eseri hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mizan el-amel
Soru Açıklaması

söz konusu eser Mizan el Amel adlı eserdir.

7.

Halifetutullah fi'l-arz kimdir?

Doğru Cevap: "D" İnsan
Soru Açıklaması

Allah'ın yeryüzündeki halifesi anlamına gelen Halifetullah fi'l-arz kelimesi insana izafe edilir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak alimlerinden Ragıb el-İsfahani'ye göre “insan niçin yaratılmıştır” sorusuna verilen cevaplardan biridir? 
Doğru Cevap: "E" Yeryüzünü imar etmek 
Soru Açıklaması
İnsanın yaratılmasıyla ilgili bir başka soru da onun niçin yaratıldığıdır. Bu soruya meşhur ahlâk âlimi Ragıb el-İsfahani şu şekilde cevap verir: Allah yeryüzündeki her şeyi bir amaca yönelik yaratmıştır. Eğer o amaç olmasaydı, o varlık yaratılmazdı. İnsan da üç türlü görevi yerine getirmesi amacıyla yaratılmıştır: 1. Yeryüzünü imar etme. Bu görev sayesinde insan hem kendisinin, hem de başkalarının geçimini sağlar. 2. Allah’a ibadet etme. 3. Allah’ın halifesi olma. Yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini ifa, dinin ahlâki ilkelerini kullanarak insanın gücü ölçüsünde Yaratıcının emirlerine uyma şeklinde icra edilir.
9.

"Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e bildirdiği ve onun hayatında görünür hale gelen, ondan sahabenin üstlenerek yaşadığı, yaşarken de kendisinden sonraki nesile aktardığı bir davranış düzenidir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" İslâm ahlâkı
Soru Açıklaması

İslâm ahlâkı, daha önceki bölümde görüldüğü gibi, Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e bildirdiği ve onun hayatında görünür hale gelen, ondan sahabenin üstlenerek yaşadığı, yaşarken de kendisinden sonraki nesile aktardığı bir davranış düzenini ifade etmektedir. Daha sonra gelen nesiller de benzer bir şekilde kendilerinden sonraki nesile bu hayat tarzını ve davranış düzenini yaşayarak aktarmıştır. Bu günümüze kadar böylece gelmiştir. Doğru cevap E'dir.

10.

Tasavvuf alanında ahlâkı mevzu edinen İhyâ eseri kime aittir?

Doğru Cevap: "C" Gazali
Soru Açıklaması

Temel sufi eserlerinin her birisi aynı zamanda bir ahlâk eseri hüviyetindedir. Bunlar arasında Abdullah b. Mübarek’in Kitâbü’zZühd’ü, Haris el-Muhasibi’nin er-Riaye li-hukukillah’ı, Kelelebazi’nin (Gülabadi), et-Ta’arruf’u, Ebû Talib el-Mekki’nin Kût el-Kulûb’ü, Serrac’ın el-Luma’ı, Kuşeyri’nin er-Risâle’si, Hucvirî’nin Keşfü’l-Mahcub’u, Gazali’nin İhyâ’sı, Sühreverdi’nin Avarifü’l-Mearif’i, İbn Arabi’nin muhtelif ahlâk eserleri yanında el-Fütühat el-Mekkiyye’si, Mevlana’nın Mesnevi’si ve daha sonra yaşayan yüzlerce sufinin eserleri, aynı zamanda az veya çok sistematik ahlâk eserleridir.

11.

İslam felsefesinde "nefiste yerleşik olan melekeler" olarak tarif edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" ahlak
Soru Açıklaması

islam felsefesinde "nefiste yerleşik olan melekeler" olarak tarif edilen ahlaktır.

12.

Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği fiillerin (=olan, olgu), diğer insanlar için olması gerekeni (=değer) teşkil ettiğini anlaşılır bir şekilde ortaya koymamız neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Olgu-değer ilişkisini
Soru Açıklaması

Bu çerçevede bizim olgu-değer ilişkisini ele almamız ve nasıl olup ta Hz.Peygamber’in gerçekleştirdiği fiillerin (=olan, olgu), diğer insanlar içinolması gerekeni (=değer) teşkil ettiğini anlaşılır bir şekilde ortaya koymamızgerekmektedir.

13.

Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma erdemi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İffet
Soru Açıklaması

Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma erdemi iffettir. Bu erdem, şehvet güdüsüne bağlıdır. Fazlalığında günahka^rlık, azlığında ise şehvet eksikliği olmaktadır. Doğru cevap D'dir.

14.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi islam ahlakı üzerine eser vermemiştir?

Doğru Cevap: "E" Nasiruddin Et-Tusi
Soru Açıklaması

İslam ahlakı üzerine Elmalılı Hamdi Yazır eser vermemiştir.

15.

Yusuf Has Hacib'in dört kavramı temsil eden sembolik dört karakteri konuşturarak oluşturduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kutadgu bilig
Soru Açıklaması

Söz konusu eser Kutadgu Bilig adlı eserdir.

16.

İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı nedir?

Doğru Cevap: "E" Sahip olduğu irade ve ihtiyar
Soru Açıklaması

İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı, insandaki irade ve ihtiyardır. Cenab-ı Hakk mutlak anlamı ile irade sahibidir; O’nun iradesine külli^ veya mutlak irade denir. Buna karşılık insanın iradesi mutlak değildir; insan sürekli verili şartlarda ve alternatifler arasından tercih imkanına sahiptir ki, bu onun iradesinin mutlak olmadığını, sahip olduğu imkanlarla sınırlı olduğunu göstermektedir. Doğru cevap E'dir.

17.

Her insanın başına gelecek olan ölüm ile insanın bir tür yeni bir boyutu veya boyutta yaşamaya başlayacağı, öteki hayata ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Hayatü’l-ahire
Soru Açıklaması

İnsanların bu dünyadaki hayatının çok önemli ve ciddi olmakla birlikteher şey olmadığını; her insanın başına gelecek olan ölüm ile insanın bir türyeni bir boyutu veya boyutta yaşamaya başlayacağı –buna devam edeceği dedenilebilir- ve bu boyuta da “öteki hayat” anlamında “hayatü’l-ahire”denildiğini biliyoruz. Ölümün bir son olmayıp, bir taraftan bu dünyadayaşanılan hayatın bir “muhasebesinin” yapılacağı ve mükafat ve cezanınverileceği yeni bir hayatın başlangıcı olduğunun farkında olmak ta, insanınbu dünyadaki kararları ve fiillerine anlam katan farklı bir boyuttur. Ölüm ilebirlikte yeni bir hayatın başlayacağının şuurunda olmak, insanın ahlâkihayatının önemli unsurlarından birisidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kavramı , insani varoluşun ön şartıdır?

Doğru Cevap: "A" Hayat
Soru Açıklaması

İslâm Ahlâkının temel kavramı, insani varoluşun ön şartı olan, hayattır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi meşru bir davranış değildir?

Doğru Cevap: "A" başkalarının malını izinsiz almak
Soru Açıklaması

başkalarının malını izinsiz almak meşru bir davranış değildir.

20.

İslâm, kim tarafından tebliğ edilmiştir

Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması

İslâm, Cenab-ı Hakk tarafından gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed(s.av.) tarafından tebliğ ve beyan edilmiş, kıyamete kadar bütün insanlarahitap ederek, inanma ve yaşamada doğru yolu gösteren dinin adıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.