İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Aşağıda verilen kavramların hangisi ifrat ve tefritliği bakımından yanlış eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" iffet - zulüm
Soru Açıklaması

zulüm iffetin değil adaletin zıddıdır.

2.

Esasın sürekli ve sistematik bir şekilde işlenerek, ilim haline getirilmesi  yöntemine ne denir? 

Doğru Cevap: "E" Tahkik
Soru Açıklaması

Bütün bu aşamalar belirli bir yöntemi ihtiva etmektedir ve bu yönteme de kısaca tahkik denilmektedir. Kısaca birinci kısımda bulunan esasın sürekli ve sistematik bir şekilde işlenerek, ilim haline getirilmesi ve bunun üzerinden yeni yetişen nesillerin belirli bir düzen içerisinde ahlâklı şahıslar olarak yetiştirilmesi imkânı ortaya çıkarılmaktadır. 

3.

I. Ölçülü olmak

II. Kanaat

III. Sebat

IV. Tevazu

V. Fedakarlık

VI. Tevekkül

Yukarıdakilerden hangileri cesaret erdeminin kapsamına giren erdemlerdendir?

Doğru Cevap: "B" I,III,IV
Soru Açıklaması

Cesaret erdeminin kapsamına giren erdemler:

Olgun nefs

Olayları cesur karşılama

Yüksek gayret

Sebat

Yumuşak huyluluk

O¨lçülü olmak

Yüreklilik

Dayanıklılık,katlanmak

Tevazu

Onur duygusu

Yufka yüreklilik (Rikkat)

Buna göre doğru cevap B'dir.

4.

Edebu'd-Dünya ve'd-Din adlı eser kime aittir?

Doğru Cevap: "E" Maverdi
Soru Açıklaması

bu eser Maverdi'ye aittir.

5.

"Ahlâkın temel kavramlarını, ilkelerini ve kurallarını temellendiren düzenli ve tutarlı açıklamalar" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Ahlâk teorisi
Soru Açıklaması

Ahlâkın temel kavramlarını, ilkelerini ve kurallarını temellendiren düzenli ve tutarlı açıklamalara ahlâk teorisi denilir. Müslüman âlimlerin bu çerçevedeki fikri teemmüllerine de İslâm ahlâk teorisi denmektedir. Doğru cevap E'dir.

6.

İslam ahlakının kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "D" Kur'an ve sünnet
Soru Açıklaması

İsla^m ahla^kının asıl kaynağı Kur’an ve onu yaşantısında tecessüm ettirmiş peygamberin hayatı, sünnettir. Hz. Peygamber’in ahla^kının “Kur’an ahla^kı” olduğunu söyleyen hadisler bu gerçeğe işaret etmektedir. Hatta dinin “samimiyet” olduğunu söyleyen İsla^m peygamberi bu gerçeği farklı bir şekilde ifade etmiştir. C¸ünkü insan, temiz bir doğa, “fıtrat” üzerine dünyaya gelmiştir. Hayat denen sahne insanın bu temiz özünü gölgeleyebileceği gibi açığa da çıkarabilir. İşte dinin işlevi de tam olarak bu esnada devreye girer. Zira samimi olmak, fıtratın açığa çıkmasıdır. Nitekim Kur’an’ın ruhların sadece Allah’ı tesbih ederek huzura ereceğini söylemesi de bu gerçeği bütün boyutlarıyla bir araya getirmektedir. Ahla^kın anlamı ve görevi de bundan başkası değildir. Doğru cevap D'dir.

7.

I. Ahlaki ilke ve kuralları anlama

II. Ahlaki ilke ve kuralların uygulanması

III. Yeni bir durumda hangi kuralların etkin olacağını belirleme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ahlak İlmi ile ilgilidir? 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Ahlak ilmi, ahlaki ilke ve kuralların uygulanmasını da dikkate alır. Buna bağlı olarak ahlaki ilke ve kuralları anlama ve uygulama sürecine refakat eder. Ahlak ilminin vazifesi uygulamaya refakat ederken ortaya çıkan imkanları kullanarak, yeni durumları değerlendirme, yeni bir durumda hangi kuralların etkin olacağı ve bu kuralların nasıl uygulanacağını belirleme noktasında ortaya çıkmaktadır.

8.

müslüman filozoflarca felsefeye verilen ad hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması

Müslüman filozoflar felsefeye hikmet ismi vermişlerdir

9.
İnsan, nerede Allah’ın halifesidir?
Doğru Cevap: "C" Yeryüzünde
Soru Açıklaması
İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.
10.

Zevi’l Ukul aşağıdakilerden hangi anlama gelir?

Doğru Cevap: "E" Akıl sahipleri         
Soru Açıklaması

Zevi'l ukul akıl sahipleri anlamına gelir ve dinin hitap ettiği kitle manasına gelir

11.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Vaz-ı İlahi" tabirini açıklamak için kullanınılır?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın tayin ettiği hayat düzeni
Soru Açıklaması

“Vaz-ı İlahi” tabiri dinin tabii olmayıp, Cenab-ı Hakk’ın tayin ettiği, insanlığa öğrettiği bir hayat düzeni olduğunu ifade eder. Doğru cevap A şıkkıdır.

12.

"İyi ve kötü terimleri insan fiilleri hakkında kullanıldığında, onlarda bulunan değişmez nitelikleri ifade etmez. Bu terimlerden iyi, Cenab-ı Hakk tarafından yapılması emredilen ve yapıldığında da O’nun rızasının kazanılmasına vesile olacak fiilleri ifade etmek için kullanılır." 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi değildir?

Doğru Cevap: "D" Günah ifşa etmek
Soru Açıklaması

İslamda insanların hatalarını, günahlarını araştırıp ifşa etmek kötü bir davranıştır. Doğru cevap D'dir.

13.

"Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan tavırdır." ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Ahlâki görecilik
Soru Açıklaması

Davranış düzenleri arasında tercihin tamamen tesadüfî ve makul hiçbir gerekçesi olmadığını savunmak, bütün farklılıkları meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer (netice olarak hepsinin değersiz) olduğunu savunan bu tavra ahlâki görecilik/ahlâki rölativizm denilmektedir. Doğru cevap B'dir.

14.

modern dönemde ferdi davranış düzeninde "ahlak" sözcüğünü karşılayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Etik
Soru Açıklaması

Modern dönemde ferdi davranış düzeninde "ahlak" sözcüğünü karşılayan "etik" sözcüğüdür.

15.
Varlıklar içinde insanın kendini diğer varlıklardan farklı olarak görebilmesi ve ona göre amel edebilmesi aşağıdaki erdemlerin hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
Cehaletin zıddı olarak kullanılan hikmet, felsefî tasavvur anlamında değil, eşyayı ve insanı kendi yerlerince kavrayabilme yetisidir. En önemlisi de kendinin insan olduğunun farkında olma ve bu bilgiyle eylemde bulunmadır.
16.

I. Alçakgönüllülük

II. İffet

III. Hikmet

IV. Merhamet

V. Adalet

VI. Cesaret

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakındaki temel faziletlerdir?

Doğru Cevap: "C" II,III,V,VI
Soru Açıklaması

Beğenilen güzel fiillere klasik İsla^m ahla^kı kitapları fazilet demektedir. Dört temel fazilet vardır. Hikmet, adalet, cesaret ve iffet. Bunlar sayesinde insan nefsi, mutluluğu yakalayabilir. Doğru cevap C'dir.

17.
İslam ahlakında temel olan ölçülülük erdeminin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İffet 
Soru Açıklaması
İslâm filozoflarından İbn Rüşd’e göre, adalet erdemi, bilgelik, yiğitlik ve ölçülülükten (iffet) ve cömertlikten oluşan diğer dört erdemin toplumda gerçekleşmesinin teminatıdır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi insanların  kendisine put edinerek ona tapınması, insanları haksız yere öldürmesi ile irtibatlı olarak büyük ve küçük günah işlemesine verilen isimdir?

Doğru Cevap: "A" Zulüm
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayet-i kerimede nefse zulüm, insanlarınbüyük ve küçük günah işlemesi ile irtibatlı olarak kullanılmıştır.

19.
Nakil denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kast edilmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Rüya
Soru Açıklaması
Nakil denildiğinde genel olarak yazılı veya sözlü rivayetler kast edilir. Ancak burada nakil daha geniş bir anlamda kullanılmakta; insanın çevresinden hazır bularak öğrendiği her şeyi ifade etmektedir. Burada nakil yerine “kültür” de
kullanılabilir.
20.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" K. Kerim sadece Hz. Peygamber’e gönderilmiştir.
Soru Açıklaması

İnsanların Hz. Peygamber’den din ve onun pratik yönü olarak ahlâk adına aldıkları şeylerin hepsi, nihai olarak K. Kerim ile irtibatlıdır. K. Kerim sadece Hz. Peygamber’e değil, bütün insanlığa gönderilmiş olduğu için, hem Hz. Peygamber’in hayatında hem de sahabe’nin hayatında görünür hale gelen ahlâkın aynı zamanda bilgi kaynağıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.