İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 8
1.
İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili bir kısmı değildir. 
Soru Açıklaması
2.

Birinci manası ile İslâm ahlâkının kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması

Birinci manası ile İslâm ahlâkının kaynağı vahiydir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi hikmet erdeminin altında yer alan erdemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İyi yorumlama
Soru Açıklaması

Hikmet erdeminin altında yer alan erdemler:

a)  Zeka^

b)  C¸abuk anlama

c)  Zihin açıklığı

d)  Kolay öğrenme

e)  İyi düşünme

f)  Ezberleme

g)  Hatırlama

Buna göre doğru cevap A'dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi insanın özgürleşmesinin yoludur?

Doğru Cevap: "E" İhtiyaçları azaltması
Soru Açıklaması

İnsanın özgürleşebilmesi için, bağımlılıklarından kurtulması gerekir. O halde özgürleşmenin yolu, ihtiyaçları azaltmaktır.

5.

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dünya
Soru Açıklaması

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış haline, dünya denilmektedir. İnsan, bir dünyanın parçası olarak ve bu dünya içinde hayatını sürdürür. Aile hayatı, meslek hayatı, özel hayat gibi ifadeler hayatın bu boyutu ile ilgilidir. Doğru cevap D'dir.

6.

Salih amele ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hayr
Soru Açıklaması

Sahih imana “hakk” denilirken, salih amele de “hayr” denilmektedir.Kısaca İslâmhakkı kabul etmek ve “hayrı” tahakkuk ettirmeye yönelmek ve gerçekleştirmektir.

7.
Kur’an-ı Kerim’in ahlâki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahlâki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Soru Açıklaması
Benzer durum ahlâk için geçerlidir. Daha sonra bu kitapta ana hatları ile zikredilecek bütün temel ahlâki ilkeler ve kurallar (değerler/ahlâki hükümler) Müslümanların hayatında ve onların hayatı olarak, yani yaşanarak nakledilmiştir.
İslâm ahlâkının ilkeleri ve kuralları konusundaki bilgilerin bu
kadar yaygın ve yakin derecesi yüksek olması, bununla doğrudan alakalıdır.
8.
Ahlâki konularda Kur’an-ı Kerim’in muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan
Soru Açıklaması
İnsan bir bütün olarak K. Kerim’in muhatabıdır. Bu, ahlâk söz konusu olduğunda, insanın bütün yönlerini talep eden K. Kerim’in talebinin sadece bir cihetini teşkil etmektedir.
9.

I. Davranış düzenidir

II. Tamamlayıcı parçadır

III. Hayatının zorunlu bir boyutu

Yukarıda verilen öncüllerden hangi/hangileri Ahlak kavramı ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Ahlâk, davranış düzenidir. Her insan az veya çok bir düzen içerisinde hayatını sürdürdüğü, daha doğrusu sürdürmek zorunda olduğu için, ahlâk insan hayatının zorunlu bir boyutu, eskiden denildiği gibi “mütemmim cüzü” veya “tamamlayıcı parçası”dır. Ahlâk, davranış düzeni olduğu için, genel olarak bu düzenin “iyi” ve “kötü”sünden bahsetmek anlamlı olduğu gibi, bir insanın hayatında verdiği kararlar ve gerçekleştirdiği fiiller için de iyi ve kötü sıfatı kullanılmaktadır. “İyi ahlâk” ve “kötü ahlâk” tabirlerini bu çerçevede anlamak gerekmektedir. Doğru cevap D'dir.

10.

Hz. Muhammed'in "ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü hangi iki kavram üzerine söylenmiştir?

Doğru Cevap: "A" din - ahlak
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in bu sözü din ve ahlak kavramları söylenmiştir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Nassi ahlak teorilerinin ortak özelliği olarak ön planda tutulan kavramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kabahat 
Soru Açıklaması

Nassi ahlâk teorilerin ortak özelliği ahlâki davranışları izah ederkenharam, helal, emir, yasak, yükümlülük, sorumluluk gibi kavramları ön planda tutmalarıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah'ın halifeliğine layık olması ancak onun dinin ahlaki ilkelerini araştırıp gereklerini yerine getirmesiyle gerçekleşmesine verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" Siyaset
Soru Açıklaması

İnsanın Allah’ın halifeliğine layık olması ancak onun dinin ahlâkiilkelerini araştırıp gereklerini yerine getirmesiyle gerçekleşir ki buna da siyaset denir.

13.

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer (netice olarak hepsinin değersiz) olduğunu savunan tavra ne denmektedir?

Doğru Cevap: "B" Ahlaki rölativizm
Soru Açıklaması

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağınıiddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer (netice olarak hepsinin değersiz) olduğunu savunan tavra ahlaki rölativizm denmektedir 

14.

Aşağıdakilerden hangisi adalet erdemine dahil olan erdemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vakar
Soru Açıklaması

Adalet erdemine dahil olan erdemler:

a)  Sadakat

b)  U¨lfet(uzlaşma,kaynaşma)

c)  Vefa

d)  S¸efkat

e)  Yakınlarıyla ilgilenmek,

f)  Müka^fat

g)  Müşterek işlerde insaf ve itidal üzerine davranmak

h)  Herkese karşı dürüst davranmak

i)  Yakın ve dostlarının sevgisini kazanmak

j)  Teslim (her şeyi ile ila^hi^ iradeye dayanmak)

k)  Tevekkül

l)  İbadet

Buna göre doğru cevap E'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi, İslam-Ahlâk ilişkisinin varlığını kanıtlayan tarihî ilk kaynaktır? 

Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber'in hayatı
Soru Açıklaması

İslâm Ahlâkı teorik yazılara konu teşkil etmeden çok önce Hz. Peygamber’in hayatında tahakkuk etmiş ve onun etrafındaki ilk Müslümanlar tarafından da yaşanmıştır. Hz. Peygamber sadece kendisi için veya inziva halinde veya gizli olarak yaşamamış, yaşadığı hayat etrafındaki sayısı yüz binleri bulan insanlar/sahabe tarafından olması gereken ve ideal hayat tarzı olarak kavranmış ve bu kavrayış sebebi ile de insanların hayatlarına örnek teşkil etmiştir (usve hasene = güzel örnek). Doğru cevap A seçeneğidir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının ana kaynaklarını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
İslâm ahlâkının kaynakları dediğimizde, hemen hatırımıza gelen o halde, na hatları ve en genel çerçevesi ile nakil ve akıl olmaktadır.
17.

"rivayet (hadis) re'ysiz, re'y de rivayet olmadan olamaz" diyen kimdir?

Doğru Cevap: "C" Muhammed eş-Şeybani
Soru Açıklaması

Bu söz Muhammed Eş-Şeybani'ye aittir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini kendisine konu eder?

Doğru Cevap: "D" Ahlak Felsefesi
Soru Açıklaması

Ahlak felsefesi ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini söz konusu eder. Doğru cevap D şıkkıdır.

19.

Hz. Peygamber’in İslâm ahlâkındaki kaynak konumunu keşfedebilmek için hangi konuyu dikkate almak gerekir?

Doğru Cevap: "B" Olgu-değer ilişkisi meselesini
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in İslâm ahlâkındaki kaynak konumunu keşfedebilmek için son zamanlarda ahlâk felsefesinde özellikle tartışılan bir konuyu, olgudeğer ilişkisi meselesini, dikkate almak ve bu çerçevede Hz. Peygamber’in bir fiili gerçekleştirmiş olmasının, nasıl olup ta, hangi gerekçelerle ahlâki bir ideali, yani olması gerekeni ifade edebildiğini açıklamak gerekmektedir.

20.

İslamiyet’te Amel ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama
Soru Açıklaması

Müslümanlıkta amel uygulama demektir yani sadece lafta değil yaşantıdada emirleri yerine getirmek gerekir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.