İslam Ahlak Esasları
Deneme Final Sınavı 10
1.

Ameli hikmetteki fazlalık, tümellerde meydana gelirse ne isim verilir?

Doğru Cevap: "A" Deha
Soru Açıklaması

Ameli hikmetteki fazlalık, tikellerde meydana gelirse ona hilekârlık, kurnazlık ve kötülük denir. Amelî hikmetteki fazlalık; tümellerde meydana gelirse ona dehâ denir.

2.

I. Materyalizm

II. Mistisizm

III. Tekelcilik

IV. Asketizm

V. Kapitalizm

Yukarıdakilerin hangilerinde, ekonomi-erdem ilişkisinde ahlâk ve erdem önemsenmemektedir?

Doğru Cevap: "D" I, III ve V
Soru Açıklaması

İnsanlık tarihi ahlâk rağmına ekonomi yönünde ifrata da, ekonomi rağmına ahlâk yönünde tefrite de şahit olmuştur. Kısa ve teknik terimlerle ifade etmek gerekirse, ahlâk ve erdemi hiç önemsemeyen bir materyalizm, maddecilik ve kapitalizmin vahşi, tekelci ve sömürücü türü ifrat kutbunu; ekonomiyi, ‘dünya malı’nı, karı, kazancı, çalışma ve üretmeyi hiç önemsemeyen bir mistisizm ve asketizm türü de tefrit kutbunu oluşturmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi, Gazali'ye göre müşteriye zulüm sayılacağı için ticari hayatta yapılmaması gereken dört şeyden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Malın reklamını yapmak
Soru Açıklaması
Malın reklamını yapmak
4.

İbn haldun'a göre işçide bulunması gereken iki önemli erdem nedir?

Doğru Cevap: "C" liyakat ve güven 
Soru Açıklaması

İbn Haldun’un işçilerde bulunması gereken erdemlerle ilgili en fazla liyakat ve güven üzerinde durduğu anlaşılmaktadır. Ona göre insanın hizmetinde bulunduracağı kimseler dört sınıfa ayrılır: Bunlardan birincisi, üzerine aldığı görevi hakkıyla görebilen ve işine  güvenilebilecek olan doğru bir kimsedir; ikincisi, işine de emanet ve doğruluğuna da güvenilemez bir kimsedir; üçüncüsü, işini ve görevini yapabileceğine güvenilir biridir ama emanet ve doğruluğuna güvenilmez; dördüncüsü ise, emanet ve doruluğuna güvenilir biridir ama işinin ehli olmaz.

5.

“Hiçbir şey nimeti inka^r etmek kadar öç almayıgerektirmez." düşüncesi hangi ahlak filozofuna aittir?

Doğru Cevap: "C" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması

İbn Miskeveyh, dostluk ilişkilerinde bu “teşekkür niyeti”ne sahip olmayı o kadar önemser ki, şu cümleleri oldukça dikkat çekicidir: “Hiçbir şey nimeti inka^r etmek kadar öç almayıgerektirmez.

6.
Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji 
Soru Açıklaması
Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
7.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ahlak kurallarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" rekabet ve hırs
Soru Açıklaması

Toplumsal ahlâk ilkeleri, öncelikle evde öğrendiğimiz, sonra okulda pekiştirdiğimiz, sosyal hayatta da her dâim ve her yerde uygulamamız gereken ilkelerdir. Bu ilkelerden bazıları; doğruluk, yardımlaşma ve dayanışma, başkalarıyla iyi geçinmek, büyükleri saymak,  küçükleri sevmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık, komşuları ve akrabayı gözetmek şeklinde ifade edilebilir. Doğru cevap E’dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında şaşkınlık reziletinin ait olduğu nefsi yetenektir?
Doğru Cevap: "A" Temyiz gücü
Soru Açıklaması
Temyiz gücü
9.

Gazali'nin ahlak izahı içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

Doğru Cevap: "E" Beden
Soru Açıklaması

Gazali gibi klasik İslâm dinini kendi içinden okumayı öneren ahlâkçılaragöre, ahlâkı izah etmek için insan denen varlığın açıklanması gerekmektedir.Bu bağlamda o ahlâkı, insanın kalp, ruh, nefs ve akıl yetilerini açıklamaksuretiyle izah eder. Doğru E'dir. 

10.
Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar? 
Doğru Cevap: "A" Kurnazlık 
Soru Açıklaması
Nefs-i melekî, melekî nefs: Bu nefs ile reziletler arasındaki ilişki şöyledir: Burada, temyiz ve idrak gücü düşük olursa rezilet olarak cehalet gerçekleşir. Ancak melekî güç, itidal sınırında olup ifrat ve tefrite/eksiklik ve aşırılığa düşülmezse bu huy, hikmettir. Dolayııyla cehaletin zıddı olarak karşımıza hikmet çıkmaktadır. Bu nefsin aşırı işlemesi, “orta yol”da durulamaması kişide kurnazlığa neden olur. Eksikliği ise ahmaklığı doğurmaktadır.
11.

Aşağıdakilerden hangisi temel erdemlerden hikmetin aşırısı olarak ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Kurnazlık
Soru Açıklaması

4 temel erdemin azlığı ya da aşırılığı rezilet olarak karşımıza çıkar. Hikmet erdeminin aşırısı kurnazlık azlığı ahmaklıktır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam iş ahlakını özetleyen temel bir kavramdır?

Doğru Cevap: "B" Haramdan sakınmak
Soru Açıklaması

İsla^m iş ahla^kını özetleyen iki temel kavramın “haramdan sakınmak” ve “helal kazanç” kavramları olduğunu söylemek mümkündür. Bilindiği üzere, ticaret yapmak, mal kazanmak, servet sahibi olmak meşru ve makbuldür fakat bunların hiçbir aşamasında haksızlığın ve dolayısıyla haramın bulunmaması gerekir. Haksızlık ve haram, iş hayatının en temel iki yasağıdır. Doğru cevap B'dir.

13.

Yardımlaşmanın en güzel örneği ve uygulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini almış şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Zekat
Soru Açıklaması

Zekât, yardımlaşmanın en güzel örneği ve uygulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini almış şeklidir. Gerçekten yardımlaşma, dinî ve ahlâkî bir görev bilinciyle, tam olarak gerçekleştirilmiş olsa, sosyal denge sağlanacak, toplumsal ve ekonomik huzur kendiliğinden sağlanacaktır. Doğru cevap C'dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki hastalıklar içinde yer alan temyiz gücünün hastalıklarından biri olan ameli hikmette meydana gelen fazlalıktır?

Doğru Cevap: "A" Hilekarlık - kurnazlık - kötülük
Soru Açıklaması

Amelî hikmetteki fazlalık, tikellerde meydana gelirse onahilekârlık, kurnazlık ve kötülük denir.

15.
İslam ahlakına göre reziletlere bulaşmış kişiliğe, modern psikolojide ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yoksun
Soru Açıklaması
Yoksun
16.
Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Günahkârlık 
Soru Açıklaması
Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma erdemine iffet dediğimizi anımsarsak; iffetsizlik ise bir tür ölçüsüzlüktür. Bundan daha çok beden zarar görecektir. Zira ya şehvet eksikliği ya da şehvet hastalığı şeklinde aşırı arzu düşkünlüğü hâsıl olacaktır. Her iki rezilet de bedene zarar verecektir. Beden ve ruh arasındaki dengeyi göz önüne getirecek olursak, bu durumda, bedenden sadır olan bir kötülüğün ruhu da gölgelemesi çok tabii bir durumdur. Bu erdem, şehvet güdüsüne bağlıdır. Fazlalığında günahkârlık, azlığında ise şehvet eksikliği olmaktadır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak sergileyenleri tanımlayan ifadelerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Sufli nefs
Soru Açıklaması

Nitekim Kur’an’da çirkin ahlâk sergileyenleri, mühürlü kalp, akletmeyen akıl, sufli (aşağılık) nefs ve kirli ruh ifaderiyle tanımlamıştır. Öte yandanfazileti anlatmak için de yine, yumuşak kalp, akletmek, görmek, temiz ruh ve neftsen bahsetmekteir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi kendimiz dışında olan herkesle iyi ilişkiler kurmanın ilk şartıdır?

Doğru Cevap: "B" Sevgi ve hoşgörülü davranmak
Soru Açıklaması

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın ilk şartı, insanlara sevgi ve hoşgörü ile davranmaktır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen çirkin ahlak (rezilet) için kullanılan terimlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" şer
Soru Açıklaması

Kur’an’da çirkin ahlâk veya rezilet için dalâlet, fısk, israf ve zulüm gibi terimleri kullanmıştır. fakat şer kavramı direk reziletlerle ilgili değildir

20.

Temel erdemlerden olan "hikmetin" aşırısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kurnazlık 
Soru Açıklaması

Dört temel erdemin azlığı veya fazlalığı da rezilet olarak karşımızaçıkmaktadır. Hikmetin aşırısı kurnazlıktır. Doğru cevap E'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.