İslam Ahlak Esasları
Deneme Final Sınavı 13
1.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Evlendirdiğinde ona ev almak
Soru Açıklaması
Evlendirdiğinde ona ev almak
2.

I. Hüsnü'l-huluk

II. Mehâsinu'l-ahlâk

III. El-ahlâku'l-hasene

IV. Sûü'lhuluk

V. El-ahlâku'z-zemîme

VI. El-ahlâku's-seyyie

Yukarıdakilerden hangileri, İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, kötü huylar, fena hareketler ya da reziletler için kullanılan terimlerdir?

Doğru Cevap: "B" IV, V ve VI
Soru Açıklaması

İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, faziletler için hüsnü'l-huluk, mehâsinu'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene, gibi tabirler; kötü huylar ve fena hareketler ya da reziletler için ise, sûü'lhuluk, el-ahlâku'z-zemîme, el-ahlâku's-seyyie gibi terimler kullanılmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

"Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları, ancak ve ancak gerektiği gibi [hak ve hikmet üzere] yarattık, ama insanların çoğu bilmezler.” (Duhan/44: 38, 39. Krş. Rum/30: 8)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Bilgelik kuramı
Soru Açıklaması

İslâm çevre etiğinin belki en üst düzeyi de çevreye bilgelik gözüyle bakmak ve çevremizdeki her şeyde olağan üstü bir bilgelik görebilmektir. Bu durumu bildiren pek çok ayetten biri şudur: “Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları, ancak ve ancak gerektiği gibi [hak ve hikmet üzere] yarattık, ama insanların çoğu bilmezler.” (Duhan/44: 38, 39. Krş. Rum/30: 8)

4.
Kur'an'a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Canlılar 
Soru Açıklaması
Canlılar
5.
Nefse yerleşmiş giderilmesi çok zor olan reziletleri gidermek için İslâm ahlâkçıları tarafından önerilen iyileştirme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zıddı olan rezileti kullanmak
Soru Açıklaması

İslâm ahlâkçıları, nefse yerleşmiş giderilmesi çok zor olan reziletleri, zıddı olan rezileti kullanarak gidermeyi böylece de orta yolu bulmanın imkânını aralamayı önerir. Örneğin cimrilik reziletini yok etmek için zıddı olan israf reziletini kullanma sayesinde bir tür normalleşme sağlanabilir. Tıpkı tıpta bir zehrin panzehrinin olması gibi. Ancak bu sadece yerleşmiş olan bir alışkanlığı adeta sarsıp kımıldatmak içindir. Zira zıttı olan reziletin de yerleşik bir adet haline gelmesi mümkündür. Bu bakımdan dikkat gerektiren bir alıştırma sürecidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

6.

İnsanları, çevreyi gözlemleyip üzerinde düşünmeye (taakkul) ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya (tefekkür) çağırmakta olan ilke hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayet İlkesi
Soru Açıklaması

Ayet ilkesi her şeyden önce insanları, çevreyi gözlemleyip üzerinde düşünmeye (taakkul) ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya (tefekkür) çağırmaktadır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi insanın ahlaki erdemleri gerçekleştirebilmesi için gereklidir?

Doğru Cevap: "A" Topluluk içinde yaşaması
Soru Açıklaması

Zaten ahlâkî erdemler de insan ancak bir topluluk içinde yaşarkengerçekleşir. İnsan yalnız başına yaşarken “erdemli” olamaz. Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur.

8.

Evliliklerde aşağıdaki denkliklerden hangisi diğerlerine göre daha önemsizdir?

Doğru Cevap: "E" Akrabalık düzeyi
Soru Açıklaması

Evliliklerde akrabalık düzeyi, aranılan özellikler arasında diğerleri kadar önemsenen bir etken değildir

9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Haklılık 
Soru Açıklaması
Haklılık
10.
Dört temel erdemden biri olan "cesaret"in aşırılığında oluşan rezilet, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganlık
Soru Açıklaması

Dört temel erdemin aşırılığı veya azlığı da rezilet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Temel Erdemler : Aşırısı - Azlığı

1) Hikmet : Kurnazlık - Ahmaklık

2) Adalet : --- - ---

3) İffet : Günahkârlık - Şehvet Azlığı

4) Cesaret : Saldırganlık – Korkaklık

Doğru cevap E seçeneğidir.

11.

"Gazali'ye göre ticaretle uğraşan bir kimse, altı maddeye uyarak, adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselir" Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Alacakların tahsilinde çabuk davranmak
Soru Açıklaması

Gazali’nin belirttiği üzere, Allah Teala hem adaletle hem de ihsanla emretmiştir. Dindar birisinin adaletle yetinmesi, zulümden kaçınması ve fakat ihsan kapılarını terk etmesi, bu kapılardan içeri girmemesi yakışık almaz. C¸ünkü “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı... emreder...”( Nahl/16: 90). Bu bağlamdaki ihsan mefhumuyla o, “müşterinin yararına olan bir fiili, ona yapılacak ikramı” kasteder. Bu bir vecibe değildir, esnafın göstereceği bir fazilet, bir alicenaplıktır. Esnafın asıl yükümlü olduğu şey, zulmetmeyip adil davranmaktır. Ancak, ticaretle uğraşan bir kimse, şu altı maddeye uyarak, adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselir: 1) Fahiş kardan kaçınmak, 2) Kardan fedakarlık etmek, 3) Alacakların tahsilinde müsamahakar davranmak, 4) Borcunu ödemek için, alacaklının gelmesini ve vadesinin dolmasını beklemeden, imkanı varsa onun ayağına gidip borcunu ödemek, 5) Pazarlıktan pişman olup cayana kolaylık göstermek, 6) Fakirler için ayrı bir veresiye defteri tutarak, borçlarını ödeyemedikleri taktirde kendilerinden alacağını istememeye niyet etmek. Gazali’ye göre geçmiş büyüklerin alış- verişte izledikleri yöntemler bunlardır. Doğru cevap E'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi temel reziletlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Korkaklık
Soru Açıklaması

Temel reziletler; korkaklık, cehalet, iffetsizlik, zulümdür.

13.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dengeyi sağlayacak, toplumsal ve ekonomik huzur getirecek ahlaki toplumsal uygulamadır?

Doğru Cevap: "C" Zekat vermek
Soru Açıklaması

Zekât, yardımlaşmanın en güzel örneği ve uygulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini almış şeklidir. Gerçekten yardımlaşma, dinî ve ahlâkî birgörev bilinciyle, tam olarak gerçekleştirilmiş olsa, sosyal denge sağlanacak, toplumsal ve ekonomik huzur kendiliğinden sağlanacaktır.

14.

Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde islam kardeşliğinin ilkeleri özet olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hucurat
Soru Açıklaması

İslam kardeşliğinin ilkeleri Hucurat suresinde verilmiştir.

15.

İslam-Çevre ahlakında "merhamet ve muhabbet" ilkesi hangi kuramla bağlantılıdır?

Doğru Cevap: "A" erdemlilik kuramı
Soru Açıklaması

İslam - çevre ahlakında merhamet ve muhabbet ilkesi erdemlilik kuramıyla bağlantılıdır.

16.
Evlilik, insan nefsinin güçlerinden hangisinin meşru bir şekilde gerçekleştirilmesidir?
Doğru Cevap: "C" Arzu
Soru Açıklaması
Arzu
17.

Batı düşüncesinde geliştirilmiş çevre etiği olarak aşağıdakilerden hangisi en yaygın iki kuramdan biridir?

Doğru Cevap: "A" Derin ekoloji
Soru Açıklaması

Batı düşüncesi, çevre etiğinde henüz çok büyük kuramlar geliştirmiş değildir. Derin ekoloji (deep ecology) ya da canlımerkezli (biocentric) etik denilen yaklaşım ile yüzeysel ekoloji (shallow ecology) ya da insanmerkezli (anthropocentric) koruma etiği (conservation ethics) denilen yaklaşım, en yaygın kuramlardan ikisidir.

18.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi insanın toplumsal bir varlık oluşunu çağrıştırır?
Doğru Cevap: "B" Üns
Soru Açıklaması
Üns
19.
Hüsnü'l-huluk El-ahlaku’s-seyyie Suü’l-huluk

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri eserlerde rezilet kavramını karşılayan terimlerdendir?

Doğru Cevap: "C" II, III
Soru Açıklaması

Eserlerde faziletler için hüsnü'l-huluk, mehâsinu'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene, gibi tabirlerin kullanıldığını; kötü huylar ve fena hareketler ya da reziletlerin ise, sûü'l- huluk, el-ahlâku'z-zemîme, el-ahlâku's-seyyie gibi terimlerle karşılandığını daha önce görmüştük.

20.

"Ahlak görevler ilmidir" sözü aşağıdaki ahlak filozoflarında hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" İmmanuel Kant
Soru Açıklaması

Ahlakı görevler ilmi olarak tanılayan filozof Alman filozof İmmanuel Kant'tır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.