İslam Ahlak Esasları
Deneme Final Sınavı 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed'in aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır? 
Doğru Cevap: "E" Ticaret 
Soru Açıklaması
Ticaret
2.

Aşağıdakilerden hangisi "Nefs-i seb'i" kavramını açıklamaktadır? 

Doğru Cevap: "C" Yırtıcı, saldırgan nefs
Soru Açıklaması

Nefs-i seb'î, yırtıcı veya saldırgan nefs: Makam, üstünlük taslama, başkalarını etki altında bırakma, intikam ve öfke güçleri bu nefse aittir. Yırtıcı/saldırgan güç, orta düzeyde olursa bundan meydana gelen huy şecaat (cesaret) olarak kabul edilir. Doğru cevap C'dir. 

3.

Çevre ahlakıyla ilgili olarak,  çevreci bilinçlenmenin ilk tohumlarının atılması aşağıdaki tarihlerden hangisiyle başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" 1960'ların başında
Soru Açıklaması

Son on yıllardaki bu tarihsel gelişmeler birkaç cümleyle özetlenmekistendiğinde denebilir ki, 1960’ların başında meydana gelen iki olay çevrecibilinçlenmenin ilk tohumlarını atmıştır. Doğru cevap A'dır.

4.

Sadece iş konusunda değil her konuda asıl olan ve ulaşılan sonucun değerini belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Niyet
Soru Açıklaması

Bir iş hayatına atılırken, başlangıçta olması gereken en önemli ahlâki şartlardanbiri, bu işle ilgili niyetin iyi olmasıdır. Niyet, sadece iş konusunda değil her konuda aslıdır ve ulaşılan sonucun değerini belirleyen en önemli etkendir. Doğru cevap A'dır. 

5.

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İş ahlakı günümüzde henüz bilincinde olunmayan bir kavramdır.
Soru Açıklaması

"İş ahlakı günümüzde henüz bilincinde olunmayan bir kavramdır." ifadesi yanlıştır.

6.

Osmanlılarda binaların saçaklarına yapılan kuş sarayları İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

Doğru Cevap: "E" Merhamet ilkesi
Soru Açıklaması

“Erdemlilik kuramı”nın ilk ilkesi merhamettir. Erdemlilik, sorumluluğungereklerini yerine getirmenin üstünde bir şeydir. Çevreye de sorumluluğumuzun sıradan gereklerinin üstünde bir gözle bakmak, İslâmınçevre ahlâkının temel ilkelerinden biri olsa gerektir. Çevremizdeki doğa vecanlılar, en üstün erdemlerle kendilerine muamele etmemizi hak etmekte vebu tarz muameleler bizim daha yetkin/kamil insan olmamızın da gereğiolmaktadır. Erdemli insan, tüm ilişkilerinde erdemli düşünüp duyan veerdemli davranan insandır. Çevreyle ve özellikle de çevremizdeki canlılarlailişkimizde riayet etmemiz gereken en önemli erdemlerden biri merhameterdemidir. Merhamet, ilk olarak, haksız yere öldürmemek, acı vermemek,zalim olmamak, zulüm etmemek, yani merhametsiz olmamaktır. Bir hadistehayvanlarla ilgili merhametsizliğe karşı insanlar şöyle uyarılır: “Haksızolarak bir serçeyi öldürenden Cenab-ı Hak kıyamet gününde hesapsoracaktır.” (Müslim, “Sayd”, 57) Hayvanlara zulmetmemek insanlarazulmetmemekle yakından bağlantılıdır ve o oranda ahlâki bir gerekliliktir.Nitekim Kur’an-ı Kerim, “Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçankuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar” (En’am/6: 38) buyurmaktadır.Hayvan hakları denildiğinde genellikle onların hayatlarına müdahaleedilmemesi, fıtri yapılarına uygun işlerde çalıştırılmaları, kaldırabileceklerikadar yük taşıtılmaları, gerekli yiyeceklerinin yeterince ve zamanındaverilmesi, tabii ortamlarının ve üreme imkanlarının sağlanması, kendilerineişkence ve eziyet edilmemesi, hasta olduklarında tedavi ettirilmeleri gibihususlar akla gelir. Osmanlı Türkleri, hayvanların korunması, barınması,yetiştirilmesi ve bu tür haklarına riayet edilmesi gibi birçok hususta çağınınanlayışının çok üzerinde uygulamalar sergilemişlerdir. Bunun en iyigöstergeleri, hayvanlar için kurdukları vakıfların bolluğu, kedi ve köpeklerinbakımları için vakfiyelere şartlar koymaları, evler yapılırken uygun yerlerehayvanların su içebilmeleri için yalaklar yapılması, kuşlara yuva teminiamacıyla cami ve medrese gibi binaların duvarlarına arabesklerle süslü kuşevlerinin yapılması gibi örnek ve çoğu diğer milletlerde görülmeyenuygulamalardır. 

7.

İslâm dini ve dolayısıyla ahlâkında da, klasik dönemin felsefi ahlâkında da yanlış olan ve ahlaki bulunmayan tutum ve davranışları ifade eden kavramlar hangileridir? 

Doğru Cevap: "B" Ifrat ve tefrit
Soru Açıklaması

İfrat ve tefrit, İslâm dini ve dolayısıyla ahlâkında da, klasik dönemin felsefi ahlâkında da yanlış olan ve ahlâki bulunmayan tutum ve davranışlardır. Her iki aşırılığın da toplumlara büyük zararları olmuştur. Doğru cevap B'dir. 

8.

Aşağıda verilenlerden hangisi dinimizde insan ilişkilerini geliştirmeye ve sosyal bağları güçlendirmeye yönelik uygulamalardan birisi sayılamaz?

Doğru Cevap: "D" Kutsal kitaptan ayetler okuma
Soru Açıklaması

Dinimizde beş vakit namazın cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir kılınan cuma namazının farz oluşu, yılda iki kez kılınan bayram namazları, zekât ve bütün İslâm Dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen “büyük kongre” mahiyetindeki hac vb. ibadetlerin de amacı, insan ilişkilerini geliştirmeye ve sosyal bağları güçlendirmeye yöneliktir. Doğru cevap D'dir.

9.

İlam ahlakçıları, insan ruhunun üç temel kuvvete sahip olduğunu kabul etmiştir. Bu üç temel kuvvet aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

Doğru Cevap: "A" akıl, gazab ve şehvet 
Soru Açıklaması

Daha önce de gördüğümüz gibi İslâm ahlâkçıları, insan ruhunun baz temel kuvvetlere sahip olduğunu, bu kuvvetlerin akıl, gazab ve şehvetten meydana geldiğini kabul etmişler ve bu üç temel kuvvetin fazilet ve reziletlerin ana kaynağı olduğunu söylemişlerdir. Doğru cevap A'dır. 

10.

I.Çocuğun kişiliğinin oluşmasında önündeki ilk modeller, annesi-babası ve ailenin diğer bireyleridir.

II.İnançlar, dinî ve ahlâkî değerler, örf ve âdetler, güzel alışkanlıklar hep aile içinde kazanılır.

III.Bireylere millî kimlik kazandıran ilk yer de ailedir.

IV.Aile yapısı sağlıklı olmayan bir toplumun veya milletin uzun ömürlü olabileceğini söylemek mümkün değildir.

Aile yapısı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Çocuğun sağlam bir karakter kazanması, gelişip yetişmesi, sonra da hayata hazırlanmasında ailenin önemi sanıldığından da fazladır. Çocuğun kişiliğinin oluşmasında önündeki ilk modeller, annesi-babası ve ailenin diğer bireyleridir. Çocuk belli bir aşamadan sonra bu modellerin de tesiriyle kendine özgü davranışlar geliştirmeye başlar. İnançlar, dinî ve ahlâkî değerler, örf ve âdetler, güzel alışkanlıklar hep aile içinde kazanılır. Aile, çocukta toplum törelerine ve millet ideallerine karşı ilginin uyandığı, din ve ahlâk duygularının filizlendiği kutsal bir kurumdur. Bireylere millî kimlik kazandıran ilk yer de ailedir. Bundan dolayı, bir toplumun gücü, nüfusunun çokluğu ya da birey olamamış, milleti ile bütünleşememiş kuru kalabalığın fazlalığı ile değil, o toplumu oluşturan ailelerin sağlam ve sağlıklı olmasıyla orantılıdır. Aile yapısı sağlıklı olmayan bir toplumun veya milletin uzun ömürlü olabileceğini söylemek mümkün değildir. Tarihte de milletlerin çöküşünün, onların sosyal yapısında, özellikle de aile yapısındaki bozulmalarla başladığını biliyoruz. İdeal bir ailede anneler ve babalar çocuklarına miras olarak sadece maddî birikimlerini değil, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, ülkü ve ideallerini, kutsal değerlerini de bırakırlar. Ancak bu bilinçteki anne ve babalar topluma, devlete ve millete yararlı evlât yetiştirebilirler. 

Doğru cevap E'dir. 

11.

Evlilikte evlerin birbirlerine karşı görevleri kaç başlık altında toplanır?

Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması

Evlilikte evlerin birbirlerine karşı görevleri 6 başlık altında toplanır; Karşılıklı sevgi ve saygı, Paylaşım, Sadakat ve vefa, Namus ve İffet, Sorumluluk bilinci, Samimiyet ve iyi niyet

12.

Üstünlük sağlama güdüsünün orta düzeyde etkinliğini gerçekleştirememesi sonucu hangi rezilet ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "B" Korkaklık
Soru Açıklaması

U¨stünlük sağlama güdüsünün orta düzeyde etkinliğini gerçekleştirememesi sonucu korkaklık meydana gelir. C¸oğu zaman bu güdüye öfke gücü denmektedir. Bu güçten kaynaklanan erdeme ise cesaret denilmektedir. Cesaretin zıddı ise korkaklıktır.

13.

Klasik ahlak kitaplarında insan nefsinin kaç gücünden bahsedilir?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Arzu, öfke ve düşünme gücü olarak nefsin 3 gücünden bahsedilir.

14.

"Doğal çeşitlilik insan sağladığı yarardan dolayı değil, kendi öz varlığıyla alakalı olarak korunmalıdır." fikrini savunan çevre etiği kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Derin ekoloji
Soru Açıklaması

Örneğin yüzeysel ekolojiye göre, bitki ve hayvan türleri gibi doğal çeşitlilik insanın kullanabileceği bir kaynak olarak yararlı görülürken ve korunması gerektiği savunulurken, derin ekolojiye göre doğal çeşitliliğin her bir öğesinin insana sağladığı yarardan bağımsız olarak kendi özsel değeri vardır ve onlar bundan dolayı korunmalıdır. Doğru cevap E'dir.

15.

İbn Miskeveyh'in "bitkiyi cansızlardan üstün kılan özellik ve hayvanların dereceleri" gibi konuları işlediği eseri hangisidir?

Doğru Cevap: "C" ahlakı olgunlaştırma 
Soru Açıklaması

söz konusu konuların işlendiği eser Ahlakı Olgunlaştırma'dır

16.

Erdem ahlakı veya etiği dendiğinde ilk akla gelen filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Aristoteles
Soru Açıklaması

Erdemlilik çoğu kere, ahlâklı ve iyi karakter sahibi biri olmakla eş anlamlı kullanılır. Erdem ahlâkı veya etiği dendiğinde ilk akla gelen filozof olan Aristoteles, erdemi, iş ahlâkıyla da çok bağlantılı bir biçimde tanımlar. Doğru cevap E'dir 

17.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak sergileyenler için kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "C" yumuşak kalp
Soru Açıklaması

yumuşak kalp fazileti anlatmak için kullanılır.

18.

I. Hanımına karşı nazik ve kibar davranmalı, onun yakınlarına da saygı göstermelidir.

II. Evin yönetimine hanımını da ortak etmemeli, önemli kararları tek başına almalıdır.

III. Kazancını hanımından ve çocuklarından esirgememeli, ama israf da etmemelidir.

IV. Ailenin huzurunu bozacak içki, kumar vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.

V. Gerektiğinde ev işlerinde, çocuk bakımı ve eğitiminde hanımına yardımcı olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri kocanın, hanımına karşı görev ve sorumlulukları arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Yukarıda anlatılan genel ilke ve kurallara ek olarak kocanın hak ve görevlerini şöyle ifade edebiliriz: Koca hanımına ve çocuklarına karşı sorumluluğunun bilincinde olmalı, onlara değer vermelidir. Hanımına karşı nazik ve kibar davranmalı, onun yakınlarına da saygı göstermelidir. Evin yönetimine hanımını da ortak etmeli, önemli kararları alırken ona da danışmalı, onun haklarını koruyup gözetmeli, sıcak ve rahat bir aile ortamı oluşturabilmek için çalışıp didinmeli, çoluk-çocuğunu helâlinden kazanarak yedirmeli ve giydirmelidir. Kazancını hanımından ve çocuklarından esirgememeli, ama israf da etmemelidir. Ailenin huzurunu bozacak içki, kumar vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalı, ailenin namus ve şerefine leke getirecek davranışlardan kaçınmalıdır. Gerektiğinde ev işlerinde, çocuk bakımı ve eğitiminde hanımına yardımcı olmalıdır.

Doğru cevap C'dir. 

19.

Anne ve baba ile çocuklar arasındaki bağı ifade eden nesebin kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "C" Meşru evlilik
Soru Açıklaması

Anne ve baba ile çocuklar arasındaki bağı ifade eden nesebin kaynağı ise, meşru evliliktir. Sahih neseb, ancak meşru evlilik içinde meydana gelen doğum ile gerçekleşir. Aile bağının gücü, aile bireylerinin birbirine karşı sevgi ve saygıları yanında, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleriyle doğru orantılıdır.

Doğru cevap C'dir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel ekolojinin benimsediği görüşlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Çevre kirliliği, ekonomik büyümeyi tehdit ediyorsa azaltılmalıdır.
Soru Açıklaması

Örneğin yüzeysel ekolojiye göre, bitki ve hayvan türleri gibi doğal çeşitlilik insanın kullanabileceği bir kaynak olarak yararlı görülürken ve korunması gerektiği savunulurken, derin ekolojiye göre doğal çeşitliliğin her bir öğesinin insana sağladığı yarardan bağımsız olarak kendi özsel değeri vardır ve onlar bundan dolayı korunmalıdır. Yine örneğin çevre kirliliği, yüzeysel ekolojiye göre, ekonomik büyümeyi tehdit ediyorsa azaltılmalıdır; oysa derin ekolojiye göre, çevre kirliliğinin azaltılması ekonomik büyümeden daha önce gelir ve bunabakılmaksızın azaltılmalıdır. Keza, kaynak kavramı, birincilere göre, insanlariçin kaynak, ikincilere göre ise, bütün canlılar için kaynak anlamına gelmektedir (Olphant, 2007). Derin ekoloji yanlılarının çevre ve ahlâk açısından, insan merkezciliği aşan çok daha yüksek değerleri savunduğu ve bizim aşağıda Batı’daki gibi kutuplaştırmak yerine dikey sıralama içinde sunacağımız İslâm çevre etiği kuramlarının daha yüksek düzeydekilerine yakın olduğu bir gerçektir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.