İslam Ahlak Esasları
Deneme Final Sınavı 4
1.

Gazali'ye göre, iyi bir tüccarın başarılı bir iş hayatıyla birlikte dinini de koruması ve ahiretini ihmal etmemesi için bir takım hususlara dikkat etmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Haramdan kaçınmalıdır ama şüpheli işlerle meşgul olmasında sakınca yoktur.
Soru Açıklaması

Gazali’nin belirttiği üzere, ticaretle uğraşan kişiye, dünyevi çalışmaları ahiretini unutturmamalıdır. Yoksa kısa dünya hayatındaki kazancı, ebedi ahiret hayatı için zarara dönüşür. Ona göre, iyi bir tüccarın başarılı bir iş hayatıyla birlikte dinini de koruması ve ahiretini ihmal etmemesi için şu hususlara dikkat etmesi gerekir: 1) Ticarete başlarken, çoluk çocuğunun nafakasını helal kazançla temin etmek, kendisi için istediğini toplumdaki öteki kişiler için de isteyip onlara yardımcı olmak, kendi kazancıyla dinine yardımcı olmak ve benzeri tarzda iyi niyetler taşımalıdır. 2) Sanatında veya ticaretinde kifaye farzlardan bir farzı yerine getirmeye, o toplum için gerekli olan iş alanlarından birindeki bir boşluğu doldurmaya niyet etmelidir. 3) Dünya pazarını ahiret pazarına engel yapmamalıdır. 4) C¸arşı-pazarda da Allah’ı sürekli hatırlamayı ve anmayı sürdürmelidir. 5) Ticaret konusunda ölçülü olmalı, aşırı hırs ve istek içinde olmamalıdır. 6) Yalnız haramdan kaçınmakla yetinmemeli, şüpheli işlerden de uzak durmalı, fetvalar yanında kalbine de danışmalı ve kalbinin işkillendiği şeyden vazgeçmelidir. 7) Yaptığı her işin bütün safhalarını gözden geçirmeli, birgün hepsinden dolayı hesaba çekileceğini unutmamalıdır. Buna göre doğru cevap A'dır.

2.
Eş seçiminde Hz. Peygamber'in öne çıkarıp tavsiye ettiği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ahlâk Güzelliği 
Soru Açıklaması
Ahlâk Güzelliği
3.

Aşağıda verilenlerden hangisi islâmda insanın ahlak ve erdem anlayışına  uymaz?

Doğru Cevap: "E" Ahlâkî erdemler insanda arzu ve isteklerin çok güçlü şekilde olması ile ortaya çıkar.
Soru Açıklaması

Ahlâkî erdemler de insan ancak bir topluluk içinde yaşarken gerçekleşir. İnsan yalnız başına yaşarken erdemli olamaz. Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur. İnsan toplumsal bir varlık olunca, onun toplumda, başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır. İşte bu ilkeler toplumsal ahlâk olarak adlandırılır. Bu ilkelerde din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir. Doğru cevap E'dir.

4.

"Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü" ve "cümleler doğrudur sen doğruysan" cümleleri hangi mutasavvıfa aittir?

Doğru Cevap: "C" Yunus Emre
Soru Açıklaması

söz konusu cümleler Yunus Emre'ye aittir

5.

Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar olarak ikiye ayıran alim aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Gazali
Soru Açıklaması

Gazali, iş hayatında başkalarının zarar görmesi ile sonuçlanan haksızlıkları iki kısma ayırır: Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar. Doğru cevap D'dir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak için kullanılan terimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Meziyet
Soru Açıklaması

Meziyet Kur'an'da çirkin ahlak için kullanılan terimlerden biri değildir.

7.

Aile bağı hangi kavram ile dile getirilir?

Doğru Cevap: "C" Neseb
Soru Açıklaması

Dinimizde ibadetlerin amacı, “takvâ”dır. Aile bağı “neseb” kavramı ile dile getirilir. Anne ve baba ile çocuklararasındaki bağı ifade eden nesebin kaynağı ise, meşru evliliktir. Sahih neseb,ancak meşru evlilik içinde meydana gelen doğum ile gerçekleşir. Ailebağının gücü, aile bireylerinin birbirine karşı sevgi ve saygıları yanında,görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleriyle doğru orantılıdır. Diğer seçeneklerde verilenler de doğru olmadığına göre doğru cevap C seçeneğidir.

8.

Klasik İslam ahlak kitaplarında insan nefsinin üç gücünden bahsedilmektedir. Bu güçlerden özellikle evlilikle ilişkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Arzu
Soru Açıklaması

Evlilik her şeyden önce insanın doğal ve biyolojik bir ihtiyacıdır. Dine, ahlâka, toplumun örf ve âdetlerine uygun olan; bu ihtiyacın, zamanı gelince meşrû bir biçimde karşılanmasıdır. Klâsik ahlâk kitaplarımızda insan nefsinin üç gücünden bahsedilir: Arzu (şehvet), öfke (gadap) ve düşünme gücü. Arzu gücü, insandaki yeme-içme arzusu ve cinsel arzunun kaynağıdır. Bedenî varlığımızın ve neslimizin devamı bu güce bağlı arzularımız sayesinde gerçekleşir. Doğru cevap C’dir.

9.

I. Aile en küçük sosyal kurumdur.

II. Ailenin temeli evlilik ile atılır.

III. Evlenmek ve bir aile yuvası kurmak, insanın fıtrî bir ihtiyacıdır. 

IV.Kur’an-ı Kerîm evliliğin de amacının “takvâ” olduğunu ifade eder.

Evlilik ve aile ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Aile en küçük sosyal kurumdur. Ailenin temeli evlilik ile atılır. Evlenmek ve bir aile yuvası kurmak, insanın fıtrî bir ihtiyacıdır. Hayvanlar bile çoğunlukla bir aile ortamında doğar, yaşamını aile ortamında daha rahat bir şekilde sürdürür. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile için evlilikte doğru eş seçimi son derece önemlidir. Dinimiz de evlenmeyi ve mutlu bir yuva kurmayı, hayırlı evlat yetiştirmeyi teşvik etmiştir. İnsan neslinin sağlıklı ve temiz bir şekilde devam etmesi, ancak evlilik sayesinde mümkün olabilir. Evlilik, insanın dinini ve namusunu korumada adeta bir kalkan görevi görür. Evlilikten amaç, sadece cinsel arzuların tatmini değil, hayırlı nesil yetiştirmek ve Allah’a yakınlaşmaktır. Kur’an-ı Kerîm evliliğin de amacının “takvâ” olduğunu ifade eder.

Doğru cevap E'dir. 

10.

"İnsan iyi geçinmeye yetenekli, yani yaratılıştan medeni^ bir varlıktır." tanımını yapan filozof kimdir?

Doğru Cevap: "E" Aristo
Soru Açıklaması

bu tanımı yapan Aristo'dur.

11.

Aşağıdakilerden hangisi hanımın kocasına karşı görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ekonomik katkı için bir işte çalışmak 
Soru Açıklaması

Evin geçiminde katkı saplamak için bir işte çalışmak kadının eşine karşı görevlerinden biri değildir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi varlıkta rezileti ve zulmü gösteren ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yetkinlik
Soru Açıklaması

Çünkü varlıkta birlik yetkinliği ve tamlığı dolayısıyla erdemi; çokluk, başkalık ve kargaşa ise istikrarsızlık, eksiklik, dolayısıyla rezileti en doğru ifadeyle zulmü gösterir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara saygı göstermenin yollarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Yaşlılara ilgi, saygı göstererek onlara moral vermek
Soru Açıklaması

Yaşlılık dönemi, insanın hayatının son halkası, dünyaya ilgisinin azaldığı, bedenen zayıf düşmeye başladığı, bu nedenle ilgi ve saygıya ihtiyaç hissettiğibir dönemdir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi “ailenin, üzerine kurulduğu ahlâk değerleri”nden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Maddî birikim
Soru Açıklaması
Maddî birikim
15.

Aşağıdakilerden hangisi işletme örgütlerinde iş ahlâkı yönetiminin faydaları ve bu yolla elde edilecek yararları içeren maddelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş ahlakının ve iş etiği doğrudan işletmenin kar maksimizasyonunu artırır.
Soru Açıklaması

İş ahlâkı ilkelerini bilmenin ve onlara uymanın yararları sadece dini, ahlâki ve uhrevi hayatımız için önemlideğildir; bunların yanında o, dünyevi hayatımız ve ekonomik başarımız için de son derece önemli ve yararlıdır. Dolayısıyla iş ahlakı ve etiği doğrudan kar maksimizasyonunu artırmaya yönelik değildir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki vakıfların önemini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Hayrın kurumlaştığı ve herkesin yararına sunulduğu kurumlardır. 
Soru Açıklaması

 İslâm medeniyeti tarihi, hayrın kurumlaştığı ve herkesin yararına sunulduğu vakıf kurumlarıyladoludur.

17.

İslam Çevre Ahlakı ilkelerinden hangisi Yararlılık(Menfaat) kuramı ile bağlantılıdır?

Doğru Cevap: "B" Nimet İlkesi
Soru Açıklaması

Nimet İlkesi: “Yararlılık kuramı” ile bağlantılı olan ve çevreye bakışın, bilgi düzeyine görefarklılık göstermekle birlikte herkes tarafından anlaşılıp kabul edilecek olanen gerçekçi ve en yaygın ilkesi, çevremizdeki varlıkların bizim için birernimet, ihtiyaçlarımızı karşılamaya ve kendilerinden istifade etmemizeyönelik birer kaynak olduklarıdır. Doğru cevap B'dir.

18.
Kur’an-ı Kerim, “karada ve denizde fesat çıkmasını” kime bağlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsanlara
Soru Açıklaması
İnsanlara
19.

Klasik ahlak kitaplarına göre insan nefsinin kaç gücünden bahsedilir?

Doğru Cevap: "B" Üç
Soru Açıklaması

Klâsik ahlâk kitaplarımızda insan nefsinin üç gücünden bahsedilir: Arzu(şehvet), öfke (gadap) ve düşünme gücü.Arzu gücü, insandaki yeme-içme arzusu ve cinsel arzunun kaynağıdır.Bedenî varlığımızın ve neslimizin devamı bu güce bağlı arzularımızsayesinde gerçekleşir.Öfke gücü ise, manevî varlığımızı; kişiliğimizi, karakterimizi, değerlerimizi, kutsal bildiğimiz şeyleri korumaya yönelik olan güçtür.Düşünme gücü ise, insana özgü olan ve diğer iki gücü de kontrolü altınaalması gereken güçtür Doğru cevap B seçeneğidir.

20.

"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."(Nahl/90)

Yukarıdaki ayet-i kerimede koyu yazılmış ifade, çevre ahlakıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine vurgu yapmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Zararı, zulmü ve kötülüğü azaltıcı tarzda cevaplar vermeye çalışır. 
Soru Açıklaması

Ahlâk, çevrelerindeki varlıklarla ilişkilerinin insan onuruna yakışır düzeyde erdemli, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi için insanlara yol gösterip rehberlik etmeye ve onların bu ilişkilerle ilgili ikilemli sorularına zararı, zulmü ve kötülüğü azaltıcı, buna karşın faydayı, şefkat ve merhameti ve iyiliği artırıcı tarzda cevaplar vermeye çalışan bir disiplinin ve insanlar arası etkinliğin adıdır. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.