İslam Ahlak Esasları
Vize 2013
1.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
2.
İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili bir kısmı değildir.
Soru Açıklaması
3.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
Soru Açıklaması
4.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
Soru Açıklaması
5.
"Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür" ifadesindeki "tevatüren" kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisini taşır?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki davranışın bilfiil uygulanıp gelecek nesillere aktarılmasını
Soru Açıklaması
6.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur?
Doğru Cevap: "D" İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak alimlerinden Ragıb el-İsfahani'ye göre “insan niçin yaratılmıştır” sorusuna verilen cevaplardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yeryüzünü imar etmek
Soru Açıklaması
10.
Kuralcı ahlak teorilerinin ortak özelliği ahlaki davranışları; önermeler, emirler, yasaklar ya da iyi, kötü fiillerin tasviri şeklinde ifade etmeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuralcı ahlak teorisiyle ilgili ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Akıl iyi ve kötüyü belirler.
Soru Açıklaması
11.
Tasavvufi anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın iradesine
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangileri ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sorumlu ve sorumsuz
Soru Açıklaması
13.
“Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı yoktur. İyilik ve kötülük, nesneler ve fiillerin insan fiilleri ile irtibatı, insan hayatının bir parçası olması ile bu nesnelere ve fiillere yüklenmektedir veya bu nesneler veya fiiller bu sıfatları kesb etmekte; ilişki düzenleri değişince, fiillerin ve nesnelerin sıfatları da değişmektedir.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fiiller ve nesnelerin ilişki düzenleri değişince iyilik ya da kötülük sıfatları da değişebilmektedir.
Soru Açıklaması
14.
Tevazu aşağıdaki hangi temel erdemin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Cesaret
Soru Açıklaması
15.
İbadet aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
16.
Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Meleke
Soru Açıklaması
17.
İslam ahlakında hikmet erdeminin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cehalet
Soru Açıklaması
18.
Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temyiz
Soru Açıklaması
19.
Temyiz gücünün fazla olması durumunda aşağıdaki ahlaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" Şaşkınlık
Soru Açıklaması
20.
Arzu gücünün eksikliği durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "C" Korkaklık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.