İslam Ahlak Esasları
Vize 2014
1.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
2.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" İhtiyar
Soru Açıklaması
4.
Alışkanlıkların belirli ilkelere bağlı olarak ve sistematik bir şekilde kazanılması sonucunda düşünülmeden gerçekleşen davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hulk
Soru Açıklaması
5.
İslam tarihinin ilk asırlarında ahlak konuları aşağıdakilerden hangisinin içinde ele alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hadis külliyatının
Soru Açıklaması
6.
İslam ahlakının kaynaklarından olan akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ahlaki ilke ve kuralları sadece akıl koyar, nakle önem vermez.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur?
Doğru Cevap: "E" İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Soru Açıklaması
8.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
9.
Eş'arilere göre Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudrete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İstitaat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ahlakı, bir yeti ya da meleke olarak görür?
Doğru Cevap: "D" Filozof ve sufiler
Soru Açıklaması
11.
Farabi, İbn Sina ve Gazali'nin en uygun ahlak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlak, insan nefsinden düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın iyi fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.
Soru Açıklaması
12.
İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İnsan diğer insanların varlıklarını teyid edip, onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iyi ya da kötünün ahlaki kullanımına örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "C" Trafikte kurallara uygun araba kullanmak iyi, kural ihlali yapmak kötüdür.
Soru Açıklaması
14.
"İslam ahlakı, bütün ahlak teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslam ahlakının bir unsuru haline gelmiştir."

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İnsan diğer insanları da düşünerek kendi menfaatini koruyabilir.
Soru Açıklaması
15.
İslam ahlakında amel ile aşağıdakilerden hangisi arasında derin bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "C" Niyet
Soru Açıklaması
16.
İslam ahlakında temel olan ölçülülük erdeminin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İffet
Soru Açıklaması
17.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "E" Cesaret
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında zulüm erdeminin zıddıdır?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
19.
İslam ahlakına göre reziletlere bulaşmış kişiliğe, modern psikolojide ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yoksun
Soru Açıklaması
20.
Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Günahkârlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.