İslam Ahlak Esasları
Vize 2015
1.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
Soru Açıklaması
2.
Bir davranış düzenini veya herhangi bir davranışı iyi ya da kötü kılan, o düzenin ya da fiilin öncelikle insani varoluş üzerindeki tesiridir.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Kötü bir davranışla diğer insanların varoluşları da te'yid edilir.
Soru Açıklaması
3.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
4.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
5.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur?
Doğru Cevap: "C" İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber, kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallarla, etrafındaki insanlara, aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yeni bir varoluş imkânını
Soru Açıklaması
9.
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey nedir?
Doğru Cevap: "E" Saadet
Soru Açıklaması
10.
Mu'tezile, Eş'arilik ve Maturidiliğin ahlak anlayışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Üçü de ahlaki ilke ve kuralları aynı şekilde temellendirir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "C" İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangileri ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sorumlu ve sorumsuz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir" ifadesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan eşref-i mahlukattır.
Soru Açıklaması
14.
"İslam ahlakı, bütün ahlak teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslam ahlakının bir unsuru haline gelmiştir."

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" nsan diğer insanları da düşünerek kendi menfaatini koruyabilir.
Soru Açıklaması
15.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Cesaret
Soru Açıklaması
16.
Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevazu
Soru Açıklaması
18.
Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temyiz
Soru Açıklaması
19.
Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" Kurnazlık
Soru Açıklaması
20.
Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Erdemsiz Toplum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.