İslam Ahlak Esasları
Vize 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin ahlak anlayışı ile ilgili ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgilerdendir
Soru Açıklaması
2.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
Soru Açıklaması
3.
Temyiz gücünün fazla olması durumunda aşağıdaki ahlaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Şaşkınlık
Soru Açıklaması
4.
"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kınalızade
Soru Açıklaması
5.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrade Hürriyeti
Soru Açıklaması
6.
Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Meleke
Soru Açıklaması
7.
Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
8.
İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnsan diğer insanların varlıklarını teyid edip, onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir.
Soru Açıklaması
9.
Ahlak ilmi açısından insanı diğer varlıklardan ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aklı ve hakikatleri idrak gücü
Soru Açıklaması
10.
Nakil, aşağıdaki anlamlardan hangisini taşımaz?
Doğru Cevap: "C" Rüya
Soru Açıklaması
11.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
12.
Kuran ve hadislerdeki ahlaki prensipleri izah edip temellendirmeye çalışan ahlak teorileri genel olarak hangi başlık altında toplanır?
Doğru Cevap: "D" Nassi ahlak
Soru Açıklaması
13.
Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Günahkârlık
Soru Açıklaması
14.
Farabi, İbn Sina ve Gazali'nin en uygun ahlak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlak, insan nefsinden düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın iyi fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" İhtiyar
Soru Açıklaması
16.
Cesaret erdeminin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gazap
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?
Doğru Cevap: "D" İhya'u Ulumiddin
Soru Açıklaması
18.
Tasavvufi anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın iradesine
Soru Açıklaması
19.
"Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür" ifadesindeki "tevatüren" kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisini taşır?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki davranışın bilfiil uygulamak suretiyle gelecek nesillere aktarılmasını
Soru Açıklaması
20.
Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.