İslam Ahlak Esasları
Vize 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?
Doğru Cevap: "D" İhyâ'u Ulûmi'd-din
Soru Açıklaması
3.
İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili, bir kısmı değildir.
Soru Açıklaması
4.
Davranış düzenini, fertlerin iç dünyasını ve insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlâk psikolojisi
Soru Açıklaması
5.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
6.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
Soru Açıklaması
7.
“İslam ahlakında bir fiile değer katan, ona ahlaki bir statü, bir konum veren Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi, o tavsiyeyi yapması veya o fiilin yapılmasını uygun görmemesi ve yasaklamasıdır.” ifadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "E" Esas olan insanın kendi aklına uygun olanı yapmasıdır.
Soru Açıklaması
8.
İslam ahlakının etkin olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların İslam’a uygun şekilde yaşamasıdır.
Soru Açıklaması
9.
"İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligahıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
Soru Açıklaması
10.
Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saadet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yaptırım mercii değildir?
Doğru Cevap: "E" Şahsi menfaat
Soru Açıklaması
12.
Mu'tezilenin ahlak teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" nsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.
Soru Açıklaması
13.
Eş'arilere göre, Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstitaat
Soru Açıklaması
14.
''Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı yoktur. İyilik ve kötülük, nesneler ve fiillerin insan fiilleri ile irtibatı, insan hayatının bir parçası olması ile bu nesnelere ve fiillere yüklenmektedir ya da bu nesneler veya fiiller, bu sıfatları kesb etmekte; ilişki düzenleri değişince, fiillerin ve nesnelerin sıfatları da değişmektedir.”

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fiiller ve nesnelerin ilişki düzenleri değişince iyilik ya da kötülük sıfatları da değişebilmektedir.
Soru Açıklaması
15.
Bireysel ahlak bakımından çirkin ahlak/ rezilet özelliğini sergileyen yönetici ve bireylerden müteşekkil toplumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Erdemsiz toplum
Soru Açıklaması
16.
İslam ahlakına göre, adalet kavramını varlık, bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tevazu
Soru Açıklaması
18.
İslam ahlakında zulüm erdeminin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
19.
İslam ahlakında erdemlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saadeti yakalamak
Soru Açıklaması
20.
İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yoksun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.