İslam Ahlak Esasları
Vize 2019
1.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
Soru Açıklaması
2.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
Soru Açıklaması
3.
Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?
Doğru Cevap: "E" İhyâ'u Ulûmi'd-din
Soru Açıklaması
5.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
6.
I. Akıl ve nakil
II. Felsefi eserler
III. Edebi eserler
IV. Siyasetnameler

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakının ana kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari mezhebinin insan fiilleriyle ilgili görüşlerini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğu için insan fiillerinin yaratıcısı da Allah’tır.
Soru Açıklaması
9.
Kuran ve hadislerdeki ahlaki prensipleri izah edip temellendirmeye çalışan ahlak teorileri genel olarak hangi başlık altında toplanır?
Doğru Cevap: "E" Nassi ahlak
Soru Açıklaması
10.
Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke ------- ilkesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" adalet
Soru Açıklaması
11.
Mu'tezilenin ahlak teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" nsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.
Soru Açıklaması
12.
İslam Ahlak ilminin tahakkuk süreci hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İslam Ahlak ilmi başından itibaren Kur’an’da tedvin edilmiş bir ilimdir.
Soru Açıklaması
13.
İslam ahlakının önemli kavramlarından biri olan sorumluluk kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki sorumluluk ve vazifelerle ilgili bir yaptırım söz konusu olamaz.
Soru Açıklaması
14.
Bütün ahlaki kavramların merkezinde olan ve diğerlerinin tümünün kendisiyle irtibatı içerisinde anlam kazandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hayat
Soru Açıklaması
15.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" irade hürriyeti
Soru Açıklaması
16.
Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Meleke
Soru Açıklaması
17.
Varlıklar içinde insanın kendini diğer varlıklardan farklı olarak görebilmesi ve ona göre amel edebilmesi aşağıdaki erdemlerin hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "E" Hikmet
Soru Açıklaması
18.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda gerçekleşen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cesaret
Soru Açıklaması
19.
------- ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
20.
I. İffet
II. Saadet
III. Tevazu
IV. Cesaret

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakında temel erdemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.