İslam Ahlak Esasları
Vize 2020
1.
Davranış düzenini, fertlerin iç dünyasını ve insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlâk psikolojisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Norm
Soru Açıklaması
3.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
4.
slam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili, bir kısmı değildir.
Soru Açıklaması
5.
İslam ahlakının kaynaklarından olan akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki ilke ve kuralları sadece akıl koyar, nakle önem vermez.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Akıl ve nakil
Soru Açıklaması
7.
Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki görecelik
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber (s.a.s) kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallar ile etrafındaki insanlara aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Yeni bir varoluş imkânını
Soru Açıklaması
9.
Maturidi mezhebinin ahlak ve insan fiilleri hakkındaki görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki fiillerin yaratıcısı da eyleme dönüştürücüsü de insandır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin ahlak anlayışı ile ilgili ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgilerdendir.
Soru Açıklaması
11.
Eş'arilere göre, Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İstitaat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ahlakı, bir yeti ya da meleke olarak görür?
Doğru Cevap: "B" Filozof ve sufiler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yaptırım mercii değildir?
Doğru Cevap: "A" Şahsi menfaat
Soru Açıklaması
14.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İrade hürriyeti
Soru Açıklaması
15.
İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
Doğru Cevap: "B" Ahlak
Soru Açıklaması
16.
İyi ve kötü terimlerinin ahlâki anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yi ve kötü kavramları, insan fiillerinin değişmez niteliklerini ifade etmez.
Soru Açıklaması
17.
Üstünlük sağlama güdüsünden kaynaklanan bir erdemdir. Çoğu zaman bu güdüye öfke gücü denmektedir. Bu güçten kaynaklanan erdeme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Cesaret
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında adalet erdeminin zıttıdır?
Doğru Cevap: "A" Zulüm
Soru Açıklaması
19.
İslam ahlakına göre, adalet kavramını varlık, bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
20.
İslam ahlakında erdemlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saadeti yakalamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.