İslam Düşünce Tarihi
2013 - Final Soruları
1.
“İslam felsefesi" tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 19. yy.- Batılılar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşiten
Soru Açıklaması
3.
İnanma eylemi, her şeyi açıklama iddiasında bulunduğunda hangi temel olumsuz sonuca yol açar?
Doğru Cevap: "A" Rasyonel düşünceye karşı kuşkucu tavırların ortaya çıkmasına
Soru Açıklaması
4.
Kindî'ye göre tabiat bilimi ile metafizik arasındaki fark nedir?
Doğru Cevap: "B" Tabiat bilimi yani fizik evrende değişen ve başkalaşan şeylerin bilgisini sağlarken, metafizik biliminin değişmeyen varlıkların bilgisini içermesi
Soru Açıklaması
5.
İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Gazali
Soru Açıklaması
6.
Batı ile doğu arasında bir köprü kurmayı deneyen, gelenek ile moderniteyi
birbirleriyle uzlaştırmaya çalışan, Mevlana ile Niethzsche gibi birbirine zıt iki düşünüre eserlerinde yer veren fikir adamı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed İkbal
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eski- yeni şekilde olmak üzere, zamansal (tarihsel) süreci ikiye bölme
Soru Açıklaması
8.
Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mevzûât-ı Ulûm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Osmanlı "tehafüt" geleneği içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bedreddin Simavi
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası, hangi temel yöntemi izlemiştir?
Doğru Cevap: "A" Soyutlama (düşünür kılma)
Soru Açıklaması
11.
Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve O'nu en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
13.
Gazzâlî'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
Soru Açıklaması
14.
Bir dönem İslam felsefesinin önemli terimlerinden biri olarak kullanılan "tehafüt" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tutarsızlık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tecaribü'l- Ümem
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İmar aşaması
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asabiyye
Soru Açıklaması
18.
İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Locke
Soru Açıklaması
19.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Pascal
Soru Açıklaması
20.
Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde "Avennasar" adıyla anılan Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Fârâbî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.