İslam Düşünce Tarihi
2013 - Vize Soruları
1.
“Tekâfü-i edile" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Bilinemezcilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki felsefe ekollerinden hangisi Aristoculuğu veya Peripatetizmi daha çok
çağrıştırır?
Doğru Cevap: "B" Meşşa'iyye
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden
filozoflardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Ebu'l- Berakat el-Bağdadi
Soru Açıklaması
4.
Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Suhreverdi
Soru Açıklaması
5.
Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hakim-i Müteellih
Soru Açıklaması
6.
Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan yeti aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akıl
Soru Açıklaması
7.
İslam dininin siyasal yapı olarak imparatorluk formunda yayılması
aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İslamın diğer kültür ve dinlerle zorunlu olarak ilişkiye geçmesine
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşiten
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ve hadisleri, düşünce için bir imkân ve motivasyon olarak kabul eder?
Doğru Cevap: "B" Meşşailer
Soru Açıklaması
10.
Şehir (Medine)'i, İslam düşüncesi için önemli kılan en temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İslam düşüncesinin kendi dilini ancak şehir içinde geliştirebilmesi
Soru Açıklaması
11.
İbn Rüşd'ün , yabancı kültürlerin belli kriterlere göre benimsenebileceğini iddia ederken dayandığı temel gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kur'an'ın felsefi düşünceyi teşvik etmesi
Soru Açıklaması
12.
İslam dünyasında gerçek anlamda ilk filozof olarak kabul edilen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Kindî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ'nın nefs ile ilgili tanımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nefs, insan bedeninden bağımsızlaşan ve başka bedenlere de geçebilen manevi bir cevherdir.
Soru Açıklaması
14.
İbn Sînâ'ya göre, din felsefesinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vahyin imkânı, mahiyeti ve vahiy dilinin yapısı
Soru Açıklaması
15.
İbn Bâcce yazım tekniklerinde aşağıdakilerden hangisini örnek almıştır?
Doğru Cevap: "D" Farabi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya
düşüren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
Soru Açıklaması
17.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
18.
Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışarak İslam aleminin ilerlemesini hedefleyen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Cemâleddin Afgânî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli'ye ait değildir?
Doğru Cevap: "B" Urvetu'l-Vuska
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'de sağlam bir felsefe geleneğinin oluşmasında önemli katkıları olan ve "Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi", "Bilgi ve Değer", "Aşk Ahlakı" adlı eserleri yazan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.