İslam Düşünce Tarihi
2014 - Büt Soruları
1.
Aslen Yahudi olan orta veya ileri yaşında Müslüman olduğu bilinen Bağdat
çevresinde yetişen en önemli felsefi eseri Mu’teber fi’l-Hikme adını taşıyan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Ebu’l-Berekat el-Bağdadi
Soru Açıklaması
2.
“İslam felsefesi" tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 19. yy.- Batılılar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedist felsefe cemiyetidir?
Doğru Cevap: "D" İhvanu's-Safa
Soru Açıklaması
4.
Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan yeti aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Akıl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozofların felsefi ilimler tasnifi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mitoloji
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yatay algı
Soru Açıklaması
7.
El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ona göre ilimlerin en üstünü matematik ve geometridir.
Soru Açıklaması
8.
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
9.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'ün felsefe tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Var olanlara bakmak ve onları yüce Allah'a delaleti bakımından incelemektir.
Soru Açıklaması
11.
Batı ile doğu arasında bir köprü kurmayı deneyen, gelenek ile moderniteyi
birbirleriyle uzlaştırmaya çalışan, Mevlana ile Niethzsche gibi birbirine zıt iki düşünüre eserlerinde yer veren fikir adamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed İkbal
Soru Açıklaması
12.
Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
13.
Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mevzûâtü’l Ulûm
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Osmanlı "tehafüt" geleneği içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bedreddin Simavi
Soru Açıklaması
15.
Bir dönem İslam felsefesinin önemli terimlerinden biri olarak kullanılan "tehafüt" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tutarsızlık
Soru Açıklaması
16.
Gazzâli'nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi aşağıdaki düşünürlerden hangisi göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
18.
İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Asabiyye
Soru Açıklaması
19.
Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sina
Soru Açıklaması
20.
İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Descartes
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.