İslam Düşünce Tarihi
2014 - Final Soruları
1.
Suhreverdi’nin Aristo’nun kategori anlayışını eleştirdiği eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Pertevname
Soru Açıklaması
2.
Urfa Mektebinin Bizans İmparatoru Zenon tarafından 489 yılında kapatılmasından sonra okulun son idarecisi Nesri ve bazı hocaları aşağıdaki mekteplerden hangisini kurarak eğitime devam etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Nusaybin Mektebi
Soru Açıklaması
3.
Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Şehâbeddin es-Sühreverdî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozofların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki son aşamasına verdikleri adlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilkuvve akıl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yorum
Soru Açıklaması
6.
El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlimleri dini, insani ve ameli olmak üzere üç kısma ayırır.
Soru Açıklaması
7.
İbn Sina ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Psikolojiye tabiat felsefesi içinde bir yer vermek ile Aristo geleneğinden tamamen kopmuştur
Soru Açıklaması
8.
İbn Bâcce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Felsefesinin temel konusu erdemli bir devlet düzeni ve devlet kurumlarıdır.
Soru Açıklaması
9.
İslâm’da Daava-yı Kavmiyye adlı eserinde ırkçılığı tenkit ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getiren, “İslâmiyet’in Esasları, Mazisi ve Hali” adlı makalesinde ise İslâm dininin akılla daima barışık
gittiğini kanıtlamaya çalışan, Darülfünundaki dersleri sırasında Fransızca
felsefe terimlerinin Osmanlıca’ya nasıl aktarılacağına dair önemli çalışmalar yapan, çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "D" Babanzâde Ahmet Naim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Osmanlı düşüncesi için mantığın genel değerini
tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Mantık, Allah'ın alemde kurduğu düzenin bir benzerini ve bu düzene uyum sağlayacak düzenleri, beşeri faaliyet alanları içinde kurma tarzıdır.
Soru Açıklaması
11.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
12.
Filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde İbn Rüşd kısmen Gazzâlî ile aynı görüşlere sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Filozofların ruh ile beraber bedenlerin haşrini inkar etmelerinde
Soru Açıklaması
13.
Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
14.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
15.
Biruni'ye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" Hintli bilginlerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları
Soru Açıklaması
16.
İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter nedir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri
Soru Açıklaması
17.
İnsanların dindarlık seviyeleri ve oluşturdukları yaşam biçimleri
Doğru Cevap: "B" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
18.
İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Descartes
Soru Açıklaması
19.
Batılıların İbn Rüşd adına oluşturdukları yanlış kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çifte Hakikat kuramı
Soru Açıklaması
20.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Pascal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.