İslam Düşünce Tarihi
2014 - Vize Soruları
1.
Gerçekte bir din mektebi olan, İranlılar tarafından Hıristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hıristiyanlığı öğretmek amacıyla 363 yılında kurulan, 489 yılında Bizans İmparatoru Zenon tarafından kapatılan mektebin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Urfa Mektebi
Soru Açıklaması
2.
İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sofistaiyye
Soru Açıklaması
3.
Aristo felsefesini benimseyen ve onun yolunda giden İslam filozoflarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meşşa’iyyun
Soru Açıklaması
4.
Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan mektep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harran
Soru Açıklaması
5.
Meşşai filozoflara göre aklın istek gücü üzerinde etkili olması durumuna ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" İhtiyar
Soru Açıklaması
6.
Meşşai filozofların felsefe tasnifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Felsefeyi nazari ve ahlaki ilimler olarak iki ana dala ayırırlar.
Soru Açıklaması
7.
Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece teellüh ve iç sezgiye önem veren filozoflara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Müteellih
Soru Açıklaması
8.
Meşşai filozorların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstefad akıl
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" İmkân
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatay algı
Soru Açıklaması
11.
Özellikle Faslu’l-makâl adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değinen ve yabancı kültürlere ait hususların tümden reddedilmesinin anlamsızlığına işaret eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
12.
Asıl adı Hüseyin’dir. Ebû Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reis” unvanıyla tanınır. Batı’da ise “Avicenna” olarak bilenen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Sina
Soru Açıklaması
13.
İslam düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" El-Kındî
Soru Açıklaması
14.
Farabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" İlimleri on ana başlık altında sınıflandırmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda Avempace ismi ile tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
16.
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
17.
İbn Tufeyl’in felsefesi hakkında bilgi edindiğimiz tek eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hay b. Yakzân
Soru Açıklaması
18.
Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
19.
TBMM kararı ile "Hak Dini Kur'an Dili" adlı eseri yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
20.
Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "D" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.