İslam Düşünce Tarihi
2015 - Büt Soruları
1.
Zamanı varlığın sayımı, yani varlığın bekasının müddeti olarak gören Ebu’l-Berakat el-Bağdadi aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinin hangisi üzerinde etkisi olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Davud el-Kayserî
Soru Açıklaması
2.
İbrahim Kasapbaşızâde aşağıdaki felsefe akımlarından hangisi ile ilgili eser
yazmıştır?
Doğru Cevap: "D" Eflatunculuk
Soru Açıklaması
3.
Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Suhreverdi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşiten
Soru Açıklaması
5.
Meşşai filozoflara göre aklın istek gücüb üzerinde etkili olması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İhtiyar
Soru Açıklaması
6.
İbn Rüşd'ün, yabancı kültürlerin belli kriterlere göre benimsenebileceğini iddia ederken dayandığı temel gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kur'an'ın felsefi düşünceyi teşvik etmesi
Soru Açıklaması
7.
Yunanca hyle (heyula) kavramı Arapçada hangi kelime ile karşılanmıştır?
Doğru Cevap: "A" İmkân
Soru Açıklaması
8.
Aristo’nun aktif akıl dediği bu akıl, Kindî’ye göre insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibarettir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki akıl türlerinin hangisi ile ilgili bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sürekli Fiil Halindeki Akıl
Soru Açıklaması
9.
İbn Sina ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Psikolojiye tabiat felsefesi içinde bir yer vermek ile Aristo geleneğinden tamamen kopmuştur
Soru Açıklaması
10.
İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturmaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fasl’ul-Makâl
Soru Açıklaması
11.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
12.
Muhammed Abduh’un savunduğu düşünceler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Akıl, nassın yardımı olmaksızın iyiyi kötüden ayırmada yetersiz kalır.
Soru Açıklaması
13.
Dini konuları akıl ve mantık verileri doğrultusunda açıklamaya özen gösteren, gerektiğinde aklı nakle üstün tutan, İslam Ansiklopedisi’ne birçok madde yazmış “Meram” adlı dergide birçok makalesi yayınlanmış 1869-1946 tarihleri arasında yaşamış ünlü çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "C" İsmail Hakkı İzmirli
Soru Açıklaması
14.
“Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehfüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Molla Lütfi
Soru Açıklaması
15.
Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı ünlü düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması
16.
“Mizanu’l-Hak” ve “Keşfu’z-Zunûn” adlı eserlerin yazarı, öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gerektiğini, oysa kendi döneminde tam tersinin yapıldığı savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama konusunda belli bir noktaya
gelmiş olan insanların estetik ve başka kaygılarla geliştirdikleri ihtiyaçlarına ne ad verir?
Doğru Cevap: "B" Kemalî ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
18.
İbn Tufeyl'in "Hayy bin Yakzan" adlı felsefi ve bilimsel romanını Fransızcaya çeviren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gauthier
Soru Açıklaması
19.
Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Sina
Soru Açıklaması
20.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Pascal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.