İslam Düşünce Tarihi
2015 - Final Soruları
1.
Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen, doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağını ve duyuların insanı yanılttığını savunan İslam felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Reybiyye
Soru Açıklaması
2.
Meşşâî filozofların savunduğu görüşler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Evren tasarımları genel hatları ile Platon’un idealar evrenine dayanır.
Soru Açıklaması
3.
İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
Soru Açıklaması
4.
İnsanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli amaç edinmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki faziletler
Soru Açıklaması
5.
İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam oluşturamazlar?
Doğru Cevap: "B" Cumhur mertebesi
Soru Açıklaması
6.
Fransa’da kaldığı 6 yıllık sürede Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin
kurucusu Maurice Blondel ile tanışan ve bu felsefenin etkisinde kalan, hatta Fikir ve San’atta Hareket isimli dergide de bu felsefeden etkilendiği görülen 1909-1975 yıllara arasında yaşayan İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "C" Nurettin Topçu
Soru Açıklaması
7.
Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’a aittir?
Doğru Cevap: "E" Safahat
Soru Açıklaması
9.
Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvufi akım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vahdet-i Vücud
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eski- yeni şekilde olmak üzere, zamansal (tarihsel) süreci ikiye bölme
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel
karakteristiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Soyutlamaya dayanması (düşünülür olma)
Soru Açıklaması
12.
Gazzâlî'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
Soru Açıklaması
13.
Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
14.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
15.
İbn Haldun’a göre bir devletin geçirdiği döngüsel aşamaların şeması
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kuruluş ve zafer dönemi/ Gücün şahsileşmesi dönemi / İmar dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamının temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İyiliklere duyarsızlık
Soru Açıklaması
17.
Toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini “asabiyye” terimi ile açıklayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldun
Soru Açıklaması
18.
İslâm düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan, tarih, felsefe, matematik ve tıb alanlarında eser veren, ahlâk felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlâkçıları etkileyen ve Tecâribül’l-ümem adlı eserin sahibi kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
19.
Fârâbî’den ontoloji konusunda etkilenen, Fârâbî’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumunu ve Allah’ın varlığının ispatı için ortaya koyduğu delilleri ona benzer şekilde Summa Theologia adlı eserinde tekrarlayan Hıristiyan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" St. Thomas
Soru Açıklaması
20.
Batı Hıristiyan ve Yahudi düşüncesine en çok etkisi olan Müslüman filozoflardan biri olan, İbn Messere ve İbn Gabriel gibi Yahudi filozoflar aracılığı ile Batı’da tanınmaya başlayan, Avennesar, Abunazar, Albunasar gibi isimler ile Batı’da meşhur olan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Fârâbî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.