İslam Düşünce Tarihi
2015 - Vize Soruları
1.
İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşüncegeleneği olan, Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturan, özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyedeki geleneğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hermes Geleneği
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâiyye akımının savunduğu dört nedenden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Mâhiyet
Soru Açıklaması
3.
“Tekâfü-i edille" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Bilinemezcilik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden
filozoflardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ebu'l- Berekat el-Bağdadi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşiten
Soru Açıklaması
6.
İbnü’r-Râvendî aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcilerinden biri olarak
görülür?
Doğru Cevap: "D" Dehriyye
Soru Açıklaması
7.
Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî
Soru Açıklaması
8.
Meşşai filozorların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müstefad akıl
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal algı
Soru Açıklaması
10.
İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faslu’l-makâl
Soru Açıklaması
11.
Kur’an’ın kendi başına anlaşılabileceği inancına sahip olan, ilahi sözün
kendiliğinden apaçık olduğu ve rasyonalitesini kendi içinde taşıdığına dair kanaatleri ile dikkat çeken gurup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hariciler
Soru Açıklaması
12.
Asıl adı Hüseyin’dir. Ebû Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en
büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reis” unvanıyla tanınır. Batı’da ise “Avicenna” olarak bilenen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Sina
Soru Açıklaması
13.
Kindi ve savunduğu fikirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Haricilik mezhebinin güçlü bir savunucusu ve bu mezhebin kelâm okulunun kurucusudur
Soru Açıklaması
14.
İbn Sînâ “akıl” konusunda, insanın sahip olduğu bilme yeteneğine ne ad verir?
Doğru Cevap: "E" Kuvve halinde akıl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınırlandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fıkıh
Soru Açıklaması
16.
İbn Bacce ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Felsefesinin temel konusu varlık ve evrendir.
Soru Açıklaması
17.
İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Gazali
Soru Açıklaması
18.
İbn Bâcce’ye göre hangi akıl yetkinliğindeki insanlar tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimselerdir?
Doğru Cevap: "C" Nuzzâr
Soru Açıklaması
19.
İslâm’da Daava-yı Kavmiyye adlı eserinde ırkçılığı tenkit ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getiren, “İslâmiyet’in Esasları, Mazisi ve Hali” adlı makalesinde ise İslâm dininin akılla daima barışık gittiğini kanıtlamaya çalışan, Darülfünundaki dersleri sırasında Fransızca felsefe terimlerinin Osmanlıca’ya nasıl aktarılacağına dair önemli çalışmalar yapan, çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Babanzâde Ahmet Naim
Soru Açıklaması
20.
Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.