İslam Düşünce Tarihi
2016 - Büt Soruları
1.
Osmanlı Devleti döneminde, Risâle-i Eflâtûniyye adlı eseri yazarak Eflâtun’un
fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyâzıd’a takdim eden filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Muslihiddîn b. Sinâ
Soru Açıklaması
2.
Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
3.
Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nizam-ı cedit
Soru Açıklaması
4.
Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Pertevnâme
Soru Açıklaması
5.
Babanzâde Ahmet Naim’im İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı çıkışı tenkit ettiği ve Türkçülüğün Esasları adlı esere eleştiriler getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Daava-yı Kavmiyye
Soru Açıklaması
6.
İbn Bâcce'ye göre ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?
Doğru Cevap: "D" Nuzzâr
Soru Açıklaması
7.
İbn Haldun, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama konusunda belli bir noktaya gelmiş olan insanların estetik ve başka kaygılarla geliştirdikleri ihtiyaçlarına ne ad verir?
Doğru Cevap: "B" Kemalî ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tehâfüt
Soru Açıklaması
9.
İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Descartes
Soru Açıklaması
10.
Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Sina
Soru Açıklaması
11.
“Mizanu’l-Hak” ve “Keşfu’z-Zunûn” adlı eserlerin yazarı, öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gerektiğini, oysa kendi döneminde tam tersinin yapıldığı savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yatay algı
Soru Açıklaması
13.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Pascal
Soru Açıklaması
14.
İslâm düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan, tarih, felsefe, matematik ve tıb alanlarında eser veren, ahlâk felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlâkçıları  etkileyen ve Tecâribül’l-ümem adlı eserin sahibi kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
15.
İbn Bacce ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Felsefesinin temel konusu varlık ve evrendir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teorilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fazilet teorisi
Soru Açıklaması
17.
(I) Meşşâîlerin kullandıkları her türlü kavramı Suhreverdî, zihnî veya itibarî olarak görür. (II) Yani ona göre kavramların manaları düşünseldir.
(III) Suhreverdî’ye göre kavramların varlıksal gerçeklikleri yoktur. (IV) Örneğin mâhiyet (nelik) kavramı, Meşşâilere göre varlıksal gerçekliği olan
bir kavramdır. (V) Suhreverdi’ye göre ise ayrım mâhiyet ile değil Nûr ile olur.

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
18.
Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışarak İslam aleminin ilerlemesini hedefleyen, 1838-1897 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "C" Cemâleddin Afgânî
Soru Açıklaması
19.
I) Bîrûnî'ye göre tüm milletler yeterli bilgiye sahip olduklarında yükselişleri hiç kesintiye uğramaz. (II) Tarihsel rivayetleri eleştirmeyi metodik olarak kullanır. (III) Yöntem , olarak mukayeseli tarih anlayışını kullanır. (IV) Mukayese sürecinde gözlemlerine başvurur. (V) Tarihsel olguların ve farklılıkların ortaya çıkışında sebep-sonuç ilişkilerini kurar.

Yukarıda Bîrûnî'nin tarih anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
20.
İbnü’r-Râvendî aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcilerinden biri olarak
görülür?
Doğru Cevap: "B" Dehriyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.