İslam Düşünce Tarihi
2016 - Final Soruları
1.
Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pertevnâme
Soru Açıklaması
2.
Zamanı varlığın sayımı, yani varlığın bekasının müddeti olarak gören
Ebu’l-Berakat el-Bağdadi aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinin hangisi üzerinde etkisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Davud el-Kayserî
Soru Açıklaması
3.
Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî
Soru Açıklaması
4.
I) Meşşai filozofların evren tasarımı ana hatları ile Aristocudur. (II) Bu tasarımda Batlamyus kozmolojisinden gelen unsurlar da bulunmaktadır. (III) Evren en dışta sabit yıldızlar feleğinin ve merkezde ise dünyanın bulunduğu iç içe geçmiş eş merkezli feleklerden oluşmuştur. (IV) Meşşai filozofların tasarımındaki felekler evrenin çevresinde dairesel hareket halinde bulunurlar. (V) Bu evren tasarımında hiçbir boşluk yoktur.

Yukarıda Meşşai filozofların evren tasarımı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Yunanca hyle (heyula) kavramı Arapçada hangi kelime ile karşılanmıştır?
Doğru Cevap: "E" İmkân
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatay algı
Soru Açıklaması
7.
Dini telakkinin dışına çıkarak ahlakı bir felsefe problemi olarak tartışan ilk Meşşai filozofu olduğuna şüphe yoktur. O, doğrudan ahlakla ilgili olmak üzere dört eser kaleme almıştır. One göre felsefenin pratikteki yararı insana ahlaki erdemler kazandırmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak ile ilgili düşüncelerine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kındî
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınırlandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fıkıh
Soru Açıklaması
9.
(I) İbn Rüşd Meşşai okulun son temsilcisidir. (II) Aristo’nun eserlerinin şarihi ve din felsefe ilişkileri filozofudur. (III) İbn Rüşd’ün De Anima’ya yapmış olduğu üç farklı şerh ayrı bir tarz anlama ve yorumlama çabası örnekleri olarak kabul edilebilir. (IV) Bu süreçte İbn Rüşd’ün kullandığı
bazı yorum teknikleri kavramsal analiz, Aristo sonrası tarihsel birikim analizi ve otoritelere başvuruştur. (V) Ona göre din ve felsefe arasındaki problemlerin halledilebilmesinin tek yolu bilimsel araştırma ve deneydir.

Yukarıda İbn Rüşd’ün savunduğu fikirler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
10.
İbn Bâcce’ye göre hangi akıl yetkinliğindeki insanlar tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimselerdir?
Doğru Cevap: "E" Nuzzâr
Soru Açıklaması
11.
Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
12.
Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mevzûâtü’l Ulûm
Soru Açıklaması
13.
Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı ünlü düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması
14.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
15.
Gazzâli'nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi aşağıdaki
düşünürlerden hangisi göstermiştir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
16.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İmar aşaması
Soru Açıklaması
18.
Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" St. Thomas
Soru Açıklaması
19.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Pascal
Soru Açıklaması
20.
Batı’da “Assipha” veya Sufficientia adıyla bilenen, tek kişi tarafından değil çeşitli kısımları farklı zamanlarda farklı kişilerce çevrilen ve İbn Sina’ya ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kitâbu’ş-Şifa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.