İslam Düşünce Tarihi
2016 - Vize Soruları
1.
Maşşaiyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mantık konusunda birkaçı hariç hiçbiri Aristo’yu takip etmemişlerdir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Eflâtunculuğa meyletmiş olan Muslihiddîn b. Sinâ’ya aittir?
Doğru Cevap: "C" Risâle-i Eflâtûniyye
Soru Açıklaması
3.
Aslen Yahudi, orta veya ileri yaşında Müslüman olan, en önemli felsefe eseri
Mu’teber fi’l-Hikme olan felsefeci kimdir?
Doğru Cevap: "D" Ebu’l-Berekât el Bağdâdî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedist felsefe cemiyetidir?
Doğru Cevap: "C" İhvanu's-Safa
Soru Açıklaması
5.
Meşşâî filozofların savunduğu görüşler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Evren tasarımları genel hatları ile Platon’un idealar evrenine dayanır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozofların felsefi ilimler tasnifi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mitoloji
Soru Açıklaması
7.
I. Bilkuvve akıl
II. Meleke halindeki akıl
III. Müstefad akıl
IV. Bilfiil akıl

Yukarıda meşşai filozoflara göre verilen insan aklının gelişim aşamaları
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" I, IV, II, III
Soru Açıklaması
8.
Sühreverdi’ye göre düşünmeye ve araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla
hakikatin bilgisine ulaşma düzeyine yükselmiş olan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Müteellih
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yorum
Soru Açıklaması
10.
İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
Soru Açıklaması
11.
İbn Sînâ “akıl” konusunda, insanın sahip olduğu bilme yeteneğine ne ad verir?
Doğru Cevap: "A" Kuvve halinde akıl
Soru Açıklaması
12.
İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Akıllar konusunda İbn Sina, Kındî ve Fârâbî ile aynı teoriyi kabul eder.
Soru Açıklaması
13.
El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İlimleri dini, insani ve ameli olmak üzere üç kısma ayırır.
Soru Açıklaması
14.
Farabi'nin Sudûr teorisindeki varlık şeması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tanrı-maddeden ayrık (mufarık) akıllar-faal akıl-nefis-suret ve form
Soru Açıklaması
 
15.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
16.
İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturmaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fasl’ul-Makâl
Soru Açıklaması
17.
Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
18.
İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Gazali
Soru Açıklaması
19.
Nurettin Topçu'nun temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslâm ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak
Soru Açıklaması
20.
Pakistan’ın büyük şairi ve filozofudur. Pencap Eyaleti’nin Siaklkot şehrinde
dünyaya gelmiş ve Lahor’da vefat etmiştir. Modernlik ile geleneği birbiri ile uzlaştırmaya çalışan, 1883-1938 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed İkbâl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.