İslam Düşünce Tarihi
2017 - Büt Soruları
1.
Evrenin yaratılmadığını, başı ve sonu olmadığını iddia eden felsefi düşünceye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dehriyye
Soru Açıklaması
2.
(I) Meşşâîlerin kullandıkları her türlü kavramı Suhreverdî, zihnî veya itibarî olarak görür. (II) Yani ona göre kavramların manaları düşünseldir. (III) Suhreverdî’ye göre kavramların varlıksal gerçeklikleri yoktur. (IV) Örneğin mâhiyet (nelik) kavramı, Meşşâilere göre varlıksal gerçekliği olan bir kavramdır. (V) Suhreverdi’ye göre ise ayrım mâhiyet ile değil Nûr ile olur.

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
Aslen Yahudi, orta veya ileri yaşında Müslüman olan, en önemli felsefe eseri
Mu’teber fi’l-Hikme olan felsefeci kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldûn
Soru Açıklaması
4.
Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kuvve halindeki akıl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Kuvve
Soru Açıklaması
6.
Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında, kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği birtakım işaretler sunduğunu belirten filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farabi
Soru Açıklaması
7.
İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nefisle ilgili yazılarında genellikle bilme sürecini inceler.
Soru Açıklaması
8.
Farabi’ye göre insan gerçek mutluluğunu nasıl gerçekleştirebilir ?
Doğru Cevap: "A" Tiran devlet içinde
Soru Açıklaması
9.
Kendisine “Arapçacı” denmesine rağmen yazılarında Türkçe'yi ustalıkla kullanan, hatta Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Asim Efendi'nin Kamus Türcümesi'ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügati yapmaya çalışan fakat bu teşebbüsü yarım kalan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
10.
Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Sina
Soru Açıklaması
11.
İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzan isimli eserinde Salaman nasıl bir kişiyi temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Dinin sadece zahiri anlamlarını öğrenmiş kişiyi temsil etmektedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fakirlere maddi-manevi yardım yapmak ve eğitim
seviyelerini yükseltmek amacıyla Mısır’da kurulan Müslüman Hayırseverler
Cemiyeti’nin kurucularından biri olan çağdaş Müslüman düşünürdür ?
Doğru Cevap: "C" Muhammed Memduh Salih
Soru Açıklaması
13.
İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın
konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam oluşturamazlar?
Doğru Cevap: "E" Bilkuvve mertebesi
Soru Açıklaması
14.
Klasik metafizikten modern metafiziklere geçiş Osmanlı düşüncesinin hangi dönüşüm dönemini karakterize eder?
Doğru Cevap: "A" Son tarihsel dönüşümü dönemini
Soru Açıklaması
15.
Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Frenkleşme cereyanı
Soru Açıklaması
16.
İbn Rüşd’ün “Kuşkusuz bu adam hikmet konusunda yanıldığı gibi şeriat konusunda da yanılmıştır” diye hitap ettiği düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sina
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dindaşlık
Soru Açıklaması
18.
Les Opinions des Philosophes adlı eserini İbn Rüşd’ün eserlerinden alıntılarla oluşturan Yahudi bilgin kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gerson ben-Saloman
Soru Açıklaması
19.
Spinoza’nın Hollanda diline çevirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faslu’l-Makâl
Soru Açıklaması
20.
Rippol kentinde Arapça eserlerin Latinceye çevrilmesi için okul açtıran Papa
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I. Paul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.