İslam Düşünce Tarihi
2017 - Final Soruları
1.
Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Akıl
Soru Açıklaması
2.
İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
Soru Açıklaması
3.
İbn Sina’ya göre her insanın “ben” sözüyle kast ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nefs
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi İslam düşüncesine doğrudan kaynaklık etmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Çin düşüncesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün dinfelsefe uzlaştırılmasını ele aldığı eseridir?
Doğru Cevap: "E" Fasl’ul Makal
Soru Açıklaması
6.
İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzan isimli eserinde Salaman nasıl bir kişiyi temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Dinin sadece zahiri anlamlarını öğrenmiş kişiyi temsil etmektedir.
Soru Açıklaması
7.
Yaşayanlara Çağrı adlı eserinde “sistemimizin bütün gidişatı intihara doğru...” diyen Fransız Müslüman düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Roger Garaduy
Soru Açıklaması
8.
Hilafetin kutsal olmadığını söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
9.
Öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranmasının gerekliliğini vurgulayan, nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu savunan "Mizanu'l-Hak" ve Keşfu'z-Zunun"
adlı eserlerin yazarı düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının son döneminde kadın hakları bağlamında eserler yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fatma Aliye
Soru Açıklaması
11.
Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman
Soru Açıklaması
12.
Osmanlılarda Tehâfüt geleneğini canlandıran Osmanlı Sultan’ı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Fatih
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tecaribü'l- Ümem
Soru Açıklaması
14.
Gazzâli'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi ve hocası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
Soru Açıklaması
15.
İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter nedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri
Soru Açıklaması
16.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
17.
İslam dünyasında Ebu'l-Ferec adıyla tanınan Süryani Bar Herbraeus, Süryanice ve Arapça kaleme aldığı sırasıyla "Ethison" ve "Kitabu'l-Hamame" adlı eserleri aşağıdaki düşünürlerden hangisinin "İhya" adlı eserinin bir kopyası niteliğindedir?
Doğru Cevap: "A" Gazali
Soru Açıklaması
18.
"Risaletu'l-Veda" adlı eseri İbranice tercümesinden XV. yüzyılın ilk yarısında
Abraham de Balmes tarafından Latinceye çevrilen İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Bacce
Soru Açıklaması
19.
Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Sina
Soru Açıklaması
20.
Batı'da "Pari de Pascal" adıyla bilinen teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü
kimdir?
Doğru Cevap: "E" Gazali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.