İslam Düşünce Tarihi
2017 - Vize Soruları
1.
Hiçbir şeyin doğrulanamayacağını, bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hakkındaki deliller ve karşıt delillerin eşit derece geçerliliğe sahip olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekâfü-i Edille
Soru Açıklaması
2.
İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği olan, Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturan, özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyedeki geleneğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hermes Geleneği
Soru Açıklaması
3.
Risale-i Eflatuniyye adlı eseri ile Eflatun’un fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyazıd’a takdim eden Osmanlı düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "D" Muslihiddin b. Sina
Soru Açıklaması
4.
Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece teellüh ve iç sezgiye önem veren filozoflara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müteellih
Soru Açıklaması
5.
Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Şehâbeddin es-Sühreverdî
Soru Açıklaması
6.
Meşşai filozoflara göre aklın istek gücü üzerinde etkili olması durumuna ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" İhtiyar
Soru Açıklaması
7.
İbn Sina aşağıdaki eserlerinin hangisinde kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği bir takım işaretler sunduğunu savunur?
Doğru Cevap: "E" Şifa
Soru Açıklaması
8.
Arioteles’in mantık külliyatını çok detaylı olarak incelemiş daha önce onun yapmadığı bir şekilde mantığı “tasavvurat” (kavramlar) ve “tasdikat”
(hükümler) şeklinde ikiye ayırarak ele almış, kendisinden sonra İslâm dünyasında yazılan bütün mantık kitapları da bu tasnifi dikkate
almıştır.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Fârâbî
Soru Açıklaması
9.
Bütün teorik ilim dalları ve en yüce varlık olan Allah ile ilgili bilgi Farabiye göre aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "B" Nazari faziletler
Soru Açıklaması
10.
Sürekli fiil halindeki aklın güç durumunda bulunan akla etki etmesiyle özne-nesne ilişkisinde akıl işlemeye yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşir, özdeşleşir. İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ'nın nefs ile ilgili tanımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nefs, insan bedeninden bağımsızlaşan ve başka bedenlere de geçebilen manevi bir cevherdir.
Soru Açıklaması
12.
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
13.
İbn Bâcce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Felsefesinin temel konusu erdemli bir devlet düzeni ve devlet kurumlarıdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya düşüren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
Soru Açıklaması
15.
Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
16.
TBMM kararı ile "Hak Dini Kur'an Dili" adlı eseri yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Elmalılı Muhammed Hamdi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed İkbâl'e göre İslam toplumunun çöküş nedenidir?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların İslami prensiplerden uzaklaşmaları, içine düştükleri durumu kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için harekete geçmemeleri
Soru Açıklaması
18.
Babanzâde Ahmed Naim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Eserlerinde batılı düşünürlerin görüşlerini ön planda tutmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün dinfelsefe uzlaştırılmasını ele aldığı eseridir
Doğru Cevap: "A" Fasl’ul Makal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.