İslam Düşünce Tarihi
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Meşşâî filozofların ilimler tasnifi içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hadis
Soru Açıklaması
2.
Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pertevnâme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel inanç esaslarına yönelik bir eleştiri veya saldırıyı doğrudan yöneltmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Meşşailik
Soru Açıklaması
4.
Yunanca hyle (heyula) kavramı Arapçada hangi kelime ile karşılanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İmkân
Soru Açıklaması
5.
İbn Sina aşağıdaki eserlerinin hangisinde kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği bir takım işaretler sunduğunu savunur?
Doğru Cevap: "C" Şifa
Soru Açıklaması
6.
Sürekli fiil halindeki aklın güç durumunda bulunan akla etki etmesiyle özne-nesne ilişkisinde akıl işlemeye yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşir, özdeşleşir. İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre aşağıdakilerden hangisidir?
 
Doğru Cevap: "C" Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
Soru Açıklaması
7.
İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturmaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fasl’ul-Makâl
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınırlandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fıkıh
Soru Açıklaması
9.
Kendisine “Arapçacı” denmesine rağmen yazılarında Türkçe'yi ustalıkla kullanan, hatta Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Asim Efendi'nin Kamus Türcümesi'ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügati yapmaya çalışan fakat bu teşebbüsü yarım kalan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Babanzâde Ahmet Naim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi fakirlere maddi-manevi yardım yapmak ve eğitim
seviyelerini yükseltmek amacıyla Mısır’da kurulan Müslüman Hayırseverler Cemiyeti’nin kurucularından biri olan çağdaş Müslüman düşünürdür ?
Doğru Cevap: "B" Muhammed Abduh
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya düşüren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
Soru Açıklaması
12.
Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber, Müslümanlar tarafından tanınan felsefe, Müslüman düşünürleri üçe ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde bu üç grup doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sırf felsefe yapanlar - Felsefeyi dinle uzlaştıranlar - Felsefi metotla dini savunanlar
Soru Açıklaması
13.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
14.
Yazdığı Tehafüt'ün başına: "Benim amacım varlıkların hakikatini bilmektir. bunun için öncelikle bilginin hakikatini, onun ne olduğunu araştırmak gerekir" diye yazan ve aynı zamanda ilk Tehafüt yazarı da olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gazzali
Soru Açıklaması
15.
Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı ünlü düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması
16.
Biruni'ye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Hintli bilginlerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları
Soru Açıklaması
17.
İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan,
Tecâribül'l-ümem adlı eserin sahibi, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
18.
Batılıların İbn Rüşd adına oluşturdukları yanlış kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çifte Hakikat kuramı
Soru Açıklaması
19.
Batı'da "Pari de Pascal" adıyla bilinen teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü
kimdir?
Doğru Cevap: "D" Gazali
Soru Açıklaması
20.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Pascal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.