İslam Düşünce Tarihi
2018 - Final Soruları
1.
Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâiyye akımının savunduğu dört nedenden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mâhiyet
Soru Açıklaması
3.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
4.
Din telakkinin dışına çıkarak ahlakı bir felsefe problemi olarak tartışan ilk Meşşai filozofu olduğuna şüphe yoktur. O, doğrudan ahlakla ilgili olmak üzere dört eser kaleme almıştır. One göre felsefenin pratikteki yararı insana ahlaki erdemler kazandırmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak ile ilgili düşüncelerine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kındî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli'ye ait değildir?
Doğru Cevap: "A" İslam'da Daava-yı Kavmiyyet
Soru Açıklaması
6.
Pakistan'ın büyük şair ve filozofudur. Pencap Eyaleti'nin Sialkot şehrinde doğmuş, Lahor'da vefat etmiştir. "İslâm'da Dinî Düşünce'nin Yeniden Teşekkülü", adlı eserin yazarıdır.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed İkbal
Soru Açıklaması
7.
Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
8.
Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvufi akım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vahdet-i Vücud
Soru Açıklaması
9.
Genel olarak Selçuklu medreselerinde ortaya çıkmış birikimi Osmanlı medreselerine aktardığı için iki dönem arasında entellektüel bir köprü oluşturan Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman adlı eserin sahibi düşünür
kimdir?
Doğru Cevap: "C" Kayserili Davud
Soru Açıklaması
10.
Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mevzûâtü’l Ulûm
Soru Açıklaması
11.
“Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehafüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Molla Lütfi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve Aristoteles'i en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tehâfüt
Soru Açıklaması
14.
Gazâlî, filozofları eleştirme işine felsefeyi öğrenmekle başladı. İki yıl süren bir okuma ve bir yıl süren mütalaa sonunda ilk önce aşağıdaki eserlerden hangisini yazmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
15.
I. Zaruri
II. Haci
III. Kemali
IV. Zahiri

Yukarıdakilerden hangileri İbn Haldun'un insan ihtiyaçları üzerine yaptığı ayrımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması
16.
İbn Haldun'a göre, aşağıdakilerden hangisi göçebe/ bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Özgürlük
Soru Açıklaması
17.
. Tarihi hikemi ilimler içinde ele alırlar.
II. Olaylarda sebep sonuç ilişkisi kurarlar.
III. Tarihi olayları tikel olarak ele alırlar.

İbn Halduna göre yukarıdakilerden hangileri ümran ilmine sahip tarihçilerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
18.
Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde ------- "Avennasar" adıyla anılmıştır.

Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Fârâbî
Soru Açıklaması
19.
İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Locke
Soru Açıklaması
20.
Sebîlü’r-Reşâd dergisini çıkaran kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.