İslam Düşünce Tarihi
2018 - Vize Soruları
1.
Rivâkiyye akımı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "B" İslam Stoaclığı
Soru Açıklaması
2.
Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan mektep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harran
Soru Açıklaması
3.
İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sofistaiyye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Eflâtunculuğa meyletmiş olan Muslihiddîn b. Sinâ’ya aittir?
Doğru Cevap: "E" Risâle-i Eflâtûniyye
Soru Açıklaması
5.
Aslen Yahudi olan orta veya ileri yaşında Müslüman olduğu bilinen Bağdat çevresinde yetişen en önemli felsefi eseri Mu’teber fi’l-Hikme adını taşıyan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Ebu’l-Berekat el-Bağdadi
Soru Açıklaması
6.
Selçuklular devrinde özellikle II. Kılıçarslan ve I. Alâeddin Keykûbât zamanlarında, kurucusu Sühreverdî’nin Anadolu’da bulunmasıyla moda haline gelen bir felsefe akımı olmasına rağmen asıl hakimiyetini ve gerçek taraftarlarını İran’da bulan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşrâkiyye
Soru Açıklaması
7.
Meşşai filozofların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müstefad akıl
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde en önemli İslam düşünce okulları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kelam, Tasavvuf, Felsefe
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşiten
Soru Açıklaması
10.
Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında, kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği birtakım işaretler sunduğunu belirten filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sina
Soru Açıklaması
11.
Yunanca hyle (heyula) kavramı Arapçada hangi kelime ile karşılanmıştır?
Doğru Cevap: "D" İmkân
Soru Açıklaması
12.
İnsanın çeşitli sanat ve mesleklere karşı eğilimlerini geliştirerek o alanda iyi
yetişmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde
değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Ameli faziletler
Soru Açıklaması
13.
Farabi'nin Sudûr teorisindeki varlık şeması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tanrı-maddeden ayrık (mufarık) akıllar-faal akıl-nefis-suret ve form
Soru Açıklaması
14.
Kindî'nin Bağdat'ta felsefe faaliyetlerine başlamadan önce hangi kelam okulundan etkilendiği ve savunuculuğunu yaptığı ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
15.
(I) Ahlak alanındaki görüşleri Aristo ile Eflatun'un görüşlerinin sağladığı arkaplanla kendisinin özgün katkılarından oluşur. (II) Ona göre ahlak
ilminin iki kısmı bulunur. (III) İlk kısım iradi fiil ve alışkanlıklarla ilgilidir. (IV) İkinci kısım fizik, matematik, mantık ve siyaset eğitimi ile ilgilidir.
(V) Ona göre ahlak siyasetten ayrılmaz, siyasetin bir girişidir ve mantıken siyasetten önce gelir.

Yukarıdaki paragrafta İbn Rüşd'ün ahlak görüşü ile ilgili numaralandırılmış
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
16.
İbn Bâcce yazım tekniklerinde aşağıdakilerden hangisini örnek almıştır?
Doğru Cevap: "B" Farabi
Soru Açıklaması
17.
İbn Bâcce ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?
Doğru Cevap: "E" Su'edâ
Soru Açıklaması
18.
Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını savunan Muhammed Abduh ile birlikte Müslümanları
Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmek için El-Urvet el-Vuskâ adlı haftalık gazeteyi çıkaran İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "D" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’a aittir?
Doğru Cevap: "B" Safahat
Soru Açıklaması
20.
Babanzâde Ahmet Naim’im İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı çıkışı tenkit ettiği ve Türkçülüğün Esasları adlı esere eleştiriler getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Daava-yı Kavmiyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.