İslam Düşünce Tarihi
2019 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâiyye akımının savunduğu dört nedenden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mâhiyet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde en önemli İslam düşünce okulları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kelam, Tasavvuf, Felsefe
Soru Açıklaması
3.
Hikmetü’l-işrâk adlı eserinde rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu savunan, insanın ancak derunî tecrübe ve mükâşefe yoluyla iç aydınlığa ve işrâka erebileceğine ve kesin hakikate ilâhî
feyiz ve ilham ile ulaşılabileceğine inanan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Sühreverdi
Soru Açıklaması
4.
Düşünmeyi “Dinden düşünceye” şeklinde öngören düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gazali
Soru Açıklaması
5.
Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan mektep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Harran
Soru Açıklaması
6.
Endülüslü Müslüman filozoflardan İbn Tufeyl hangi felsefi kavrama önem vermiştir ?
Doğru Cevap: "E" Meşrıkî hikmet
Soru Açıklaması
7.
Kitâb fi’l-felsefeti’l-ûlâ hangi filozofun eseridir?
Doğru Cevap: "A" Kindi
Soru Açıklaması
8.
Farabi’nin Tahsîlü’s-sa’âde adlı eserinin Türkçe anlamı nedir?
Doğru Cevap: "E" Mutluluğa Ulaşma
Soru Açıklaması
9.
Babanzâde Ahmet Naim, aşağıdaki eserlerinden hangisinde ırkçılığı tenkit
ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" İslâm'da Daava-yı Kavmiyye
Soru Açıklaması
10.
Felsefenin İslam dünyasına geçişiyle felsefeyi benimseyen Müslüman düşünürler üç gruba ayrıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Felsefe ile dini uzlaştıranlar.
Soru Açıklaması
11.
Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını savunan Muhammed Abduh ile birlikte Müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmek için El-Urvet el-Vuskâ adlı haftalık gazeteyi çıkaran İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
12.
“Mizanu’l-Hak” ve “Keşfu’z-Zunûn” adlı eserlerin yazarı, öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gerektiğini, oysa kendi döneminde tam tersinin yapıldığını savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
13.
Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı ünlü düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması
14.
Gazzâli'nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi aşağıdaki
düşünürlerden hangisi göstermiştir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
15.
Genel olarak Selçuklu medreselerinde ortaya çıkmış birikimi Osmanlı medreselerine aktardığı için iki dönem arasında entellektüel bir köprü oluşturan Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman adlı eserin sahibi düşünür
kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kayserili Davud
Soru Açıklaması
16.
İbn Haldun’a göre bir devletin geçirdiği döngüsel aşamaların şeması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kuruluş ve zafer dönemi/ Gücün şahsileşmesi dönemi / İmar dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
18.
Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde ------- "Avennasar" adıyla anılmıştır.
Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Fârâbî
Soru Açıklaması
19.
İslam dünyasında Ebu'l-Ferec adıyla tanınan Süryani Bar Herbraeus, Süryanice ve Arapça kaleme aldığı sırasıyla "Ethison" ve "Kitabu'l-Hamame" adlı eserleri aşağıdaki düşünürlerden hangisinin "İhya" adlı eserinin bir kopyası niteliğindedir?
Doğru Cevap: "B" Gazali
Soru Açıklaması
20.
İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Locke
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.