İslam Düşünce Tarihi
2019 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal algı
Soru Açıklaması
2.
İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturmaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fasl’ul-Makâl
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin ilimleri sınıflandırdığı beş ana başlıktan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fıkıh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed İkbâl'e göre İslam toplumunun çöküş nedenidir?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların İslami prensiplerden uzaklaşmaları, içine düştükleri durumu kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için harekete geçmemeleri
Soru Açıklaması
5.
Türkiye'de sağlam bir felsefe geleneğinin oluşmasında önemli katkıları olan ve "İçtimai Doktrinler Tarihi", "Sosyolojiye Giriş", "Aşk Ahlakı" adlı eserleri yazan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
6.
“Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehafüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Molla Lütfi
Soru Açıklaması
7.
Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nizam-ı cedit
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel karakteristiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Soyutlamaya dayanması (düşünülür olma)
Soru Açıklaması
9.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
10.
Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber, Müslümanlar tarafından tanınan felsefe, Müslüman düşünürleri üçe ayırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç grup doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sırf felsefe yapanlar - Felsefeyi dinle uzlaştıranlar - Felsefi metotla dini savunanlar
Soru Açıklaması
11.
Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini
incelediği hangi eseri yazmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İmar aşaması
Soru Açıklaması
13.
İbn Miskeveyh'in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarih, yalnız geçmişle ilgilenir.
Soru Açıklaması
14.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
15.
Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" St. Thomas
Soru Açıklaması
16.
Batı'da "Pari de Pascal" adıyla bilinen teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü
kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gazali
Soru Açıklaması
17.
"Risaletu'l-Veda" adlı eseri İbranice tercümesinden XV. yüzyılın ilk yarısında
Abraham de Balmes tarafından Latinceye çevrilen İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Bacce
Soru Açıklaması
18.
İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faslu’l-makâl
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teorilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fazilet teorisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.