İslam Düşünce Tarihi
2019 Yaz Okulu
1.
Rippol kentinde Arapça eserlerin Latinceyen çevrilmesi için okul açtıran Papa
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Slyvestre Saccy
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi hiçbir şeyin doğrulanamayacağını savunan Bilinmezcilik adı da verilen akımdır?
Doğru Cevap: "C" Tekâfü-i Edille
Soru Açıklaması
3.
Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kuvve halindeki akıl
Soru Açıklaması
4.
Gazâlî, filozofları eleştirme işine felsefeyi öğrenmekle başladı. İki yıl süren bir okuma ve bir yıl süren mütalaa sonunda ilk önce aşağıdaki eserlerden hangisini yazmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekâsıdü'l-Felâsife
Soru Açıklaması
5.
İbn Bâcce ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?
Doğru Cevap: "A" Su'edâ
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinden hangisi Ruhçu (spritualist) akımın savunucusudur?
Doğru Cevap: "D" Şehbenderzade Filibeli Ahmet
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmalı döneminde Tehâfüt geleneğini sürdüren düşünürlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bursalı Hocazâde
Soru Açıklaması
8.
El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlimleri dini, insani ve ameli olmak üzere üç kısma ayırır.
Soru Açıklaması
9.
(I) Bîrûnî'ye göre tüm milletler yeterli bilgiye sahip olduklarında yükselişleri hiç kesintiye uğramaz. (II) Tarihsel rivayetleri eleştirmeyi metodik olarak kullanır. (III) Yöntem olarak mukayeseli tarih anlayışını kullanır. (IV) Mukayese sürecinde gözlemlerine başvurur. (V) Tarihsel olguların ve farklılıkların ortaya çıkışında sebep-sonuç ilişkilerini kurar.

Yukarıda Bîrûnî'nin tarih anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
10.
İslam'ın Vaat Ettikleri adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Roger Garaudy
Soru Açıklaması
11.
Batının müslümanlara karşı ön yargısına şahit olarak müslüman olmuş ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy'nin dinler ve milletlerarasındaki bu ön yargı ile mücadele etmek için UNESCO'ya bağlı olarak kurduğu enstitü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Medeniyetlerin Diyalogu İçin Milletlerarası Enstitü
Soru Açıklaması
12.
Sürekli fiil halindeki aklın güç durumunda bulunan akla etki etmesiyle özne-nesne ilişkisinde akıl işlemeye yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşir, özdeşleşir. İstediği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri yani varlığa ait tür cinsleri algılamasıdır.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akıl türü Kindi'ye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
Soru Açıklaması
13.
(I) İslam düşünürleri varlığın dış dünyada kendi başına bir gerçeklik olarak bulunması ile zihnimizde yer alması arasında ayrım  yapmışlardır. (II) Biz bu gerçekliğin kendi başına dış dünyadaki haline ontik adını veririz. (III)
Gerçekliğin zihnimizde kendisini açmışlık durumuna ise ontolojik adını veririz. (IV) Bu açıdan bakıldığında İslâm düşünürlerinin en asli hedefi olan hakikat, ontolojik düzeydeki varlığı tecrübe edebilmektir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
14.
Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman
Soru Açıklaması
15.
Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî
Soru Açıklaması
16.
Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin yerli kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed’in Sünneti
Soru Açıklaması
18.
Nurettin Topçu'nun temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslâm ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak
Soru Açıklaması
19.
İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Ümran ilmi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yatay algı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.