İslam Düşünce Tarihi
2020- Final Soruları
1.
Aristo’nun aktif akıl dediği bu akıl, Kindî’ye göre insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibarettir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki akıl türlerinin hangisi ile ilgili bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli Fiil Halindeki Akıl
Soru Açıklaması
2.
Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Şehâbeddin es-Sühreverdî
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değer ve semboller
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşâiyye akımının savunduğu dört nedenden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mâhiyet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi fakirlere maddi-manevi yardım yapmak ve eğitim
seviyelerini yükseltmek amacıyla Mısır’da kurulan Müslüman Hayırseverler Cemiyeti’nin kurucularından biri olan çağdaş Müslüman düşünürdür ?
Doğru Cevap: "A" Muhammed Abduh
Soru Açıklaması
6.
Sebîlü’r-Reşâd dergisini çıkaran kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
7.
Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "A" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
8.
İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
Soru Açıklaması
9.
Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nizam-ı cedit
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tehâfüt
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki Osmanlı düşnürlerinden hangisi Pozitivizm akımın savunucusudur?
Doğru Cevap: "D" Rıza Tevfik
Soru Açıklaması
12.
"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve Aristoteles'i en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
14.
Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerde tamamlayan -------, Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislamıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Molla Fenari
Soru Açıklaması
15.
Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" St. Thomas
Soru Açıklaması
16.
Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde ------- "Avennasar" adıyla anılmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Fârâbî
Soru Açıklaması
17.
İbn Haldun'a göre aşağıdakilerden hangisi göçebe/ bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Özgürlük
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İmar aşaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Tecaribü'l- Ümem
Soru Açıklaması
20.
Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Pascal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.