İslam Düşünce Tarihi
2020 - Vize Soruları
1.
Suhreverdî’nin en temel metafizik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nûr
Soru Açıklaması
2.
“Tekâfü-i edille" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Bilinemezcilik
Soru Açıklaması
3.
"Hayy bin Yakzan" adlı felsefi ve bilimsel romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması
4.
Aristo felsefesini benimseyen ve onun yolunda giden İslam filozoflarına ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" Meşşa’iyyun
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe okullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
6.
Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece rasyonel düşünceye önem veren filozoflara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hakîm
Soru Açıklaması
7.
Meşşai filozofların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müstefad akıl
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Bekir er-Razi'nin varlığın meydana gelişini
açıkladığı ezeli ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Heyula
Soru Açıklaması
9.
Yunan ve İslam varlık düşüncesinde bir kavram olarak kullanılmış ve sözlük anlamı “Henüz olmayan, henüz kendisi olmayan” demek olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Hyle (heyula)
Soru Açıklaması
10.
“Bir şeyi bizim görüş alanımız içerisine doğrudan getiren” husus genelde hangi kavramla dile getirilir?
Doğru Cevap: "A" Ön-yargı (varsayım)
Soru Açıklaması
11.
Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında, kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği birtakım işaretler sunduğunu belirten filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Sina
Soru Açıklaması
12.
İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Asıl adı Hüseyin olan, Ebû Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reis” unvanıyla tanınan Batı’da ise “Avicenna” olarak bilenen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sina
Soru Açıklaması
14.
Fârâbî’nin nübüvvet görüşünün temelinde nefsin aşağıdaki güçlerinden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "D" Muhayyile
Soru Açıklaması
15.
İbn Sina ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Psikolojiye tabiat felsefesi içinde bir yer vermek ile Aristo geleneğinden tamamen kopmuştur.
Soru Açıklaması
16.
Farabi evrendeki varlıkların meydana gelişini hangi teori ile açıklamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sudûr
Soru Açıklaması
17.
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
18.
İbn Bâcce ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?
Doğru Cevap: "C" Su’edâ
Soru Açıklaması
19.
İbn Bâcce yazım tekniklerinde aşağıdakilerden hangisini örnek almıştır?
Doğru Cevap: "D" Farabi
Soru Açıklaması
20.
İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Gazali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.