İslam Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 24
1.
Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Suhreverdi
Soru Açıklaması
2.

İlk İslam filozofu olarak kabul edilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yakup İbn İshak el-Kindî
Soru Açıklaması

 İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen Yakup İbn İshak el-Kindî’dir.

3.

Mûsîka’l-kebîr isimli eser kime aittir?

Doğru Cevap: "B" Farabi
Soru Açıklaması

Farabinin müzik alanında yazdığı Mûsîka’l-kebîr isimli eseri onun müzik bilgisinin ne kadar kapsamlı olduğunun ve güçlü bir müzik kuramcısı olduğunun en güzel göstergesidir.

4.
Sudur teorisi hangi bilgine aittir?
Doğru Cevap: "A" Farabi  
Soru Açıklaması

Fârâbî Tanrı’dan belli bir sıraya göre evrendeki varlıkların meydana gelişini Sudûr teorisi adı verilen bir teori ile açıklar. Doğru cevap A'dır.

5.

İslâm düşüncesinin karakterini ve gelişimini doğrudan etkileyen ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Şehir
Soru Açıklaması

Durum ne olursa olsun, İslâm düşüncesine ait tüm birikimler ve disiplinler, şehirlerde var olabilen ve gelişebilen birikim ve disiplinlerdir. Bu nedenle şehirlerin baskıcı veya özgürleştirici mekânlar haline gelmesi, İslâm düşüncesinin karakterini ve gelişimini doğrudan etkileyen ilk unsurdur.

6.

İslâm düşünürü Gazzâlî için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "A" Varlıksal kötümserlik düşüncesine sahipti.
Soru Açıklaması

"Bu dünya mümkün olan dünyaların en iyisidir." sözü Gazali'ye aittir.  "Varlıksal iyimserlik"  Gazzâlî'nin düşüncesinin temelini oluşturur. Onun düşünce sisteminde "Varlıksal kötümserlik" yoktur. Doğru yanıt: A'dır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe okullarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Kelam
Soru Açıklaması

İslam felsefe okulları tabiatçı, dehriyye, meşşai, işrâki okullarıdır.

8.

Hangi hareket evrenin zamanın eseri olduğu şeklinde görüşler ileri sürmüştür?

Doğru Cevap: "B" Dehrilik  
Soru Açıklaması

Dehriyye olarak anılan gruplar evrenin zamanın eseri olduğu şeklinde görüşler ileri sürdüler. Bu görüş aynı zamanda cahiliyye Arapları arasında da bulunmaktaydı.

9.
Aşağıdakilerden hangisi “Hayy b. Yakzan” adlı romanın yazarıdır?
Doğru Cevap: "D" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması

Hayy b. Yakzan isimli eserin yazarı İbn Tufeyl’dir.  

10.

Aşağıdakilerden hangisi pratik ortamın düzensiz ve belirsiz dünyası karşısında İslâm düşünürlerinin önerebildikleri en önemli yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ontik
Soru Açıklaması

Kuramsal düşüncenin düzenli denebilecek dünyasına nispetle pratik ortamın düzensiz ve belirsiz dünyası karşısında İslâm düşünürlerinin önerebildikleri en önemli yaklaşım, basiret, sezgi, ince düşünce, öngörü şeklinde anlaşılabilecek yaklaşımdır. Bir başka deyişle pratik sorunların çözümü kuramsal rasyonel bilincin yanı sıra farklı bir bilinçlilik durumunu gerektirir.

11.

Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği bir takım işaretler sunduğunu belirten düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "D" İbn Sina
Soru Açıklaması

İbn Sina, Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği bir takım işaretler sunduğunu belirtir. Hakikati başkalarından aktarılan söylemlerle anlamaya yatkın insanlardan farklı olarak, felsefi zekalar Kur’an ve hadislerde işaret edilen hakikati apaçık şekilde tecrübe etmeye çalışırlar. Doğru cevap D şıkkıdır.

12.
Batı’da ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslâm felsefesi yatar. Bu kaçıncı yüzyıldan itibaren olmuştur?
Doğru Cevap: "E" XI
Soru Açıklaması

Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında Müslüman filozof ve bilginlerinin etkisi büyüktür. XI. yüzyıldan itibaren Batı’da ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslâm felsefesi yatar. Bu açıdan, Ortaçağ ve hatta modern dönem Batı Felsefesini, anlamak ve değerlendirebilmek için İslâm felsefesini de iyi bilmek gerekir.Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.

13.

Gerçek anlamıyla, felsefî, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa gelişmesinde katkısı olan, İslâm düşüncesi açısından ayrı bir yere ve öneme sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Abbasiler
Soru Açıklaması

Abbasîler devrinin İslâm düşüncesi açısından ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunun nedeni sadece kelâmî, tasavvufî ve hukukî sahalarda mezhepleşmelerden değil, aynı zamanda gerçek anlamıyla, felsefî, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa bu devrin başında ortaya çıkmasındandır. Aklî düşüncenin, özellikle de felsefî ve bilimsel düşüncelerin gelişmesinde ilk Abbasî halifelerinin büyük katkısı olmuştur. 

14.
İslam dininin siyasal yapı olarak imparatorluk formunda yayılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İslamın diğer kültür ve dinlerle zorunlu olarak ilişkiye geçmesine
Soru Açıklaması
15.

İslâm dünyasıyla birlikte Avrupa tıp geleneğini de derinden etkileyen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İbn Sina
Soru Açıklaması

Büyük bir filozof olduğu kadar ünlü bir hekim olan İbn Sînâ, bu alandaki eserleriyle İslâm dünyasıyla birlikte Avrupa tıp geleneğini de derinden etkilemiştir. Onun Batıdaki etkisinin XVII. yüzyıla kadar sürdüğü ve eski Yunan tıp otoriteleri olan Hipokrat ile Galen'in şöhretini gölgede bıraktığı kabul edilmektedir.

16.
İslami açıdan felsefi, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa ortaya çıktığı devir hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler devri
Soru Açıklaması

Abbasiler devrinin İslam düşüncesi açısından ayrı bir yerinin ve önemi vardır. Bu, sadece kelami, tasavvufi ve hukuki sahalarda mezhepleşmelerden değil, aynı zamanda gerçek anlamıyla, felsefi, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa bu devrin başında ortaya çıkmasındandır. Doğru cevap C'dir. 

17.

İslâm düşünce tarihinde nefsin mâhiyet ve işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefî açıdan irdeleyip temellendiren ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kindî
Soru Açıklaması

İslâm düşünce tarihinde nefsin mâhiyet ve işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefî açıdan irdeleyip temellendiren ilk filozof Kındi’dir.

18.

Varlığın zihnimizde kendisini aşmışlık durumuna ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Ontolojik  
Soru Açıklaması

İslâm düşünürleri, varlığın dış dünyada kendi başına bir gerçeklik olarak bulunması ile bu varlığın zihnimizde bir kavram ve imge aracılığı ile farklı bir gerçeklik olarak yer alması arasında ayrım yapmışlardır. Biz bu gerçekliğin ilkine (dış dünyadaki haline) ontik, zihnimizde kendisini aşmışlık durumuna ontolojik adını vermekteyiz.

19.

Kuran’da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık olarak kaç yerde geçmektedir?

Doğru Cevap: "C" 750
Soru Açıklaması

Kur'an'da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde geçer. Bu geniş kullanım hadislerde de yer almaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Kindi’ye göre eni, boyu ve derinliği olmayıp değeri büyük ve yetkin olan, cevheri de yüce Yaratan’dan gelendir?

Doğru Cevap: "E" Nefis
Soru Açıklaması

Kindi’ye göre nefis madde gibi eni, boyu ve derinliği olan bir şey değildir; o basit, şerefli, değeri büyük ve yetkindir. Güneş ışınlarının güneşten geldiği gibi onun cevheri de yüce Yaratan’dan gelmektedir. (Kindî, Nefis Üzerine, 130). Kindî’ye göre nefis, bedenden önce vardır; bedenden sonra da varlığını sürdürecektir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.