İslam Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 26
1.

Mutluluğa akli bilgi olmaksızın ulaşmanın imkânsız olduğunu düşünen İbn Bâcce’nin bu bağlamda ciddi bir şekilde eleştirdiği düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "D" Gazzâli
Soru Açıklaması

İbn Bâcce’ye göre mutluluğa akli bilgi olmaksızın ulaşmak imkânsızdır. İbn Bâcce bu bağlamda Gazzâli’yi de ciddi bir şekilde eleştirir.

2.
Hangi düşünür, Erdemli Devlet eserinde bir evren şeması çizmiştir?
Doğru Cevap: "D" Farabi
Soru Açıklaması

Fârâbî en önemli eserlerinden biri olan Erdemli Devlet’in giriş inde analizine en salt ve en mükemmel varlık olarak nitelendirdiği Tanrı kavramından başlayarak maddi varlığın en alt tabakasına kadar inen bir evren şeması çizmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi dinde inanma eyleminin kendine özgü karakterik özelliklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Dini metinlerin otoritesine itaat etmek
Soru Açıklaması

İnanma eylemi daha çok dini metinlerin otoritesine dayalı bir itaat şeklinde ortaya çıkar. Diğer seçenekler düşünmenin karakteristik özellikleridir.

4.
Kindî'nin sınıflandırmasına göre bilgiyle özdeşleşen aklın sahip olduğu bilgileri ortaya koyması durumunu ifade eden akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beyânî Akıl  
Soru Açıklaması

Yukarıda tanımı yapılan akıl türü “Beyânî veya Zahir Akıl”dır.

5.
Câbir b. Hayyân Ebû Bekir Zekeriyya er-Râzî İbn Rüşd

Yukarıdakilerden hangisi Tabiatçı okulun temsilcileri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Ive II
Soru Açıklaması

slâm dünyasında Câbir b. Hayyân ile Ebû Bekir er-Râzî’nin tabiatçıfelsefelerinden bahsedilmektedir. Câbir b. Hayyân kimya ilminde derin-lemesine araştırmalar yaptı. İkincisi tabiatçı filozof ise en ünlü hekim Ebû Bekir Zekeriyya er-Râzî’dir.

6.
- Güvenilir bir bilgi kaynağıdır. - İstek ve irade dışı bir olaydır.  - Beşerî bilginin aksine, hiçbir çaba harcanmaz, mantıkî ve matematik yöntemlere başvurmaz. - Kaynağı Tanrı olan ve peygamberlere has saf bilgidir. Yukarıda özellikleri verilen bilgi kaynağı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vahiy
Soru Açıklaması

Yukarıda Kindî tarafından tarif edilen bilgi kaynağı vahiydir.

7.

Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflâtun ve Yeni-Eflâtunculukla karıştırmakla suçlayan düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

İbn Rüşd, Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflâtun ve Yeni-Eflâtunculukla karıştırmakla suçlamıştır.

8.

Hermes geleneğinde Kuran‘ı anlama ve yorumlamaya yönelik Aristonun hangi kitabı arapçaya çevrilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Hermenötik
Soru Açıklaması

Aristo’nun mantık yazılarının toplandığı Organon’un bir kitabı “Hermenötik” adını taşımaktadır. Dil ve mantık yoluyla hakikati anlama ve yorumlama şeklinde ortaya çıkan bu disiplin, yani hermenötik,. Aristo’nun Hermenötik kitabı, Arapça’ya “Kitâbül-İbâre” veya “Kitâbü’t-Tefsîr” olarak çevrilmiştir.

9.

Farabi en büyük başarısını hangi alanda göstermiştir?

Doğru Cevap: "C" Mantık
Soru Açıklaması

Fârâbî’nin en büyük başarısını mantık alanında gösterdiği kabul edilir. Filozof kendisi öncesindeki bütün Aristo yorumcularının yorumlarını da dikkate alarak Aristoteles’in mantık külliyatını çok detaylı incelemiş, her bir kitabı için şerhler, özetler yapmış, kendisinden önceki yorumcuların çözemedikleri veya anlayamadıkları bütün belirsizlikleri çözümlemiştir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eylemlerinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Açıklama  
Soru Açıklaması

İnanma eylemlerinin özellikleri anlama, itaat, olması gereken, mutlak neden, değer ve semboller ve sosyal algıdır. Buna göre açıklama inanma özelliklerinden biri değildir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Düşünce okullarında üzerinde yoğunlaşılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafya
Soru Açıklaması

Coğrafya hariç diğer konular bu okulların ortaya çıkma sürecine doğrudan etki etmiştir. Doğru cevap E'dir. 

12.

Evrenin başlangıcı ile sonunun olmadığını ve yaratılmadığını iddia eden okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dehriyye
Soru Açıklaması

Dehriyye şeklinde anılan okul evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir. Okulun isminde bulunan “dehr” ifadesi başlangıcı ve sonu olmayan zaman anlamındadır. Bu kavram zaman zaman islam toplumunda ortaya çıkan tüm din dışı fikirlere isim olarak da kullanılmıştır. 

13.
Bize varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son gayesinin bilgisini veren kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Metafizik
Soru Açıklaması

Metafizik bize varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son gayesinin bilgisini verir. O halde varlık hakkında bize küllî bilgi sunan ve oradan da “ilk sebeb”in bilgisine yani Tanrı bilgisine götüren metafiziktir.

14.
Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece teellüh ve iç sezgiye önem veren filozoflara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Müteellih 
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi “Hayy b. Yakzan” adlı romanın adlı yazarıdır?

Doğru Cevap: "D" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması

Hayy b. Yakzan isimli eserin yazarı İbn Tufeyl’dir.  

16.

Kindî hangi abbasi halifesinin oğluna özel hocalık yapmıştır?

Doğru Cevap: "D" El-Musta’sım
Soru Açıklaması

Abbasi halifeleri Memun, Mutasım Billah ve Vasık Billah’ın ilgisini çeken ve desteklerini alan Kindi^, özellikle halife Mutasım’ın oğlu veliahd Ahmet’e özel hocalık yapmış, bazı kitaplarını da ona ithaf etmiştir. Daha sonra gelen halife Mütevekkil felsefi faaliyete fazla sıcak bakmayınca gözden düşmüş, Kindi^’nin şahsi kütüphanesine el konulmuş, hayatının son yirmi yılını saraydan uzak geçirmiştir.

17.

İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu ileri süren İslam düşünürü kimdir?

Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

İbn Rüşd’ün özellikle Faslu’l-makâl adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değindiğini görmekteyiz. İbn Rüşd, yabancı kültürlere ait hususların tümden reddedilmesinin anlamsızlığına işaret ettikten sonra kısmen yararlanma konusuna sözü getirir. İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu ileri sürer.

18.
Bize varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son gayesinin bilgisini veren kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Metafizik
Soru Açıklaması

Metafizik bize varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son gayesinin bilgisini verir. O halde varlık hakkında bize küllî bilgi sunan ve oradan da “ilk sebeb”in bilgisine yani Tanrı bilgisine götüren metafiziktir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi İbn Tufeyl’in savunduğu felsefe anlayışının özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Felsefede sadece materyalist düşünce biçimi önemlidir
Soru Açıklaması

İbn Tufeyl’e göre meşrikî hikmet teorik akıl yürütmeyle yetinmez. Sadece akıl yürütme ve araştırma en yüksek yetkinlik derecesine ulaşmak için yeterli değildir. İnsanın duygu dünyasında yaşamış olduğu manevi tecrübeleri ihmal edilmemelidir. Müşahede, zevk, huzur ve ruhi tecrübe önem kazanır. İbn Tufeyl kesin hakikate ve mutluluğa ulaşmada tasavvuf ehlinin vurguladığı yöntemi öne çıkarır.

20.
İranlılar tarafından 363 yılında kurulan ve Hristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hristiyanlığı öğretmek için açılmış olan din mektebi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Urfa Mektebi
Soru Açıklaması

Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu. O, Hıristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hıristiyanlığı öğretmek için açılmıştı. Ancak, Aristo mantığı ve Porfyrious’un mantık kitabı İsagoji orada uzun bir zaman okutuldu. Bu mektep, 489 yılında Bizans İmparatoru Zenon tarafından kapatıldı. Doğru yanıt "A" şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.