İslam Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 38
1.

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin müzik alanında yazdığı eseridir?

Doğru Cevap: "C" Mûsîka’l-kebîr
Soru Açıklaması

Mûsîka’l-kebîr Farabi’nin müzik alanında yazdığı eseridir.

2.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.

Bir filozof olarak Kindî’nin güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu, onun mâhiyetine ilişkin farklı bir teori geliştirmese de onun istek ve irade dışı bir olay olduğunu, beşerî bilginin aksine, hiçbir çaba harcamadan, mantıkî ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah’ın, peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zaman faktörü olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi olduğunu belirttiği bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vahiy
Soru Açıklaması

Yukarıda kindî tarafından tarif edilen bilgi kaynağı vahiydir.

4.

"Var olanlara bakmak ve varlıkların Sani', Tanrıya delaleti bakımından onları değerlendirmektir."

Yukarıda yer alan felsefe tarifi aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

İbn Rüşd, felsefeyi "Var olanlara bakmak ve varlıkların Sani', Tanrıya delaleti bakımından onları değerlendirmektir" şeklinde tarif eder. Yani felsefe bütün varlığı Allah'ın varlığına hikmet ve kudretine delil teşkil etmesi bakımından inceleyen ve yorumlayan bir ilimdir.

5.

İranlılar tarafından 363 yılında kurulan mektep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Urfa Mektebi
Soru Açıklaması

Cündişâpur, İran’ın Huzîstan bölgesinde Sasânî hükümdarı I. Şâpur (241272) tarafından kuruldu. Antakya Mektebi M.S. 3. yüzyılda, Hıristiyanlık, özellikle de Nasturîlik eğitimi için Antakya’da açılmıştı.Harran mektebi, Büyük İskender’in Harran bölgesini işgal etmesiyle ortaya çıkmıştır.İskenderiye mektebi Makedonyalı İskender (Büyük İskender, M.Ö.356-323) tarafından kurulmuştur.Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu.Nusaybin mektebi ise bu mektebin kapatılması ve başta Urfa mektebinin son idarecisi Nersî’nin bazı hocalarla Nusaybin’e geçmesiyle açılmıştır. Bu nedenle  doğru cevap A seçeneğidir.

6.

İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneğidir ve Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur. 

Yukarıda kısaca tanımlanan geleneğin ismi nedir?

Doğru Cevap: "B" Hermes 
Soru Açıklaması

İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği, Hermes’in geleneğidir ki, Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur. Bu gelenek, İslâm’dan önce, tarihî öncelik sırasına göre, Babil, Mısır ve Yunan medeniyetlerinin ve düşüncelerinin köklü bir biçimde temelini teşkil ediyordu. Özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyede bir gelenekti. Doğru cevap Hermes Geleneğidir.

7.

Aristo'nun felsefî doktrinine sadık kalarak eserlerini şerh ettiğinden İslâm âleminde “şârih”, Latin dünyasında “commentator” unvanıyla tanınan Endülüs filozofu kimdir?

Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

Endülüs’ün üçüncü en önemli filozofu İbn Rüşd’dür (ö. 595/1198). İleri gelen bir ailenin çocuğu olan İbn Rüşd Meşşâî okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekimdir. Aristo'nun felsefî doktrinine sadık kalarak eserlerini şerh ettiğinden İslâm âleminde “şârih”, Latin dünyasında “commentator” unvanıyla tanınmıştır.

8.
İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sofistaiyye 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi Meşşailerin duyu tasnifine göre, iç duyulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dokunma
Soru Açıklaması

Dokunma dış duyulardandır. Doğru cevap C şıkkıdır. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Teknoloji Felsefesi
Soru Açıklaması

İslâm düşüncesinin kapsamını şöyle belirleyebiliriz: Kuramsal Felsefe (mantık ve metafizik); Pratik (Amelî) Felsefe (hukuk, siyaset, ahlâk ve iktisat felsefeleri); Kelâm; Tasavvuf; Bilim Felsefesi, Sanat Felsefesi; Din Felsefesi; Dil Felsefesi ve Tarih Felsefesi.C seçeneğinde yer alan "Teknoloji Felsefesi" bunların içinde bulunmaz. 

11.
İnanma eylemi, her şeyi açıklama iddiasında bulunduğunda hangi temel olumsuz sonuca yol açar? 
Doğru Cevap: "A" Rasyonel düşünceye karşı kuşkucu tavırların ortaya çıkmasına 
Soru Açıklaması
12.

XII. yüzyılda Meşşailiğe karşı eleştiri getiren ve  Meşşai felsefeye karşı mistik tecrübe ve deruni sezgiye dayanan düşünceyi savunan İşraki okulunun kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Şehabeddin es-Sühreverdi
Soru Açıklaması

XII. yüzyıla kadar İslâm Dünyasında en yaygın felsefe okulu Meşşâilikti. Bu yüzyılda Meşşâîliğe karşı İşrâkî okul tarafından eleştiriler getirilir. Okul Şehâbeddin es-Sühreverdî (ö. 587/1191) tarafından kurulmuştur.

13.

İlk İslam filozofu olarak kabul edilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yakup İbn İshak el-Kindî
Soru Açıklaması

 İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen Yakup İbn İshak el-Kindî’dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Meşşai iç duyu tasnifinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Görme
Soru Açıklaması

Messai iç duyu tasnifinde hayal, hafıza, vehim, müfekkire ve ortak duyu yer almaktadır.  

15.

Sezgiye düşünceden daha fazla önem veren filozof aşağidakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İbn Sina  
Soru Açıklaması

İbn Sînâ'ya göre bilgi sadece düşünceyle elde edilmez: bu konuda daha önemli ve kestirme yol sezgidir. Bu bakımdan filozofun sezgiye düşünceden de fazla önem verdiği söylenebilir. Çünkü konu iyice incelenirse bilgi değeri taşıyan önermelerin bu husustaki kabiliyeti gelişmiş kişilerin sezgilerine dayandığı görülür. 

16.

Mutluluğa akli bilgi olmaksızın ulaşmanın imkânsız olduğunu düşünen İbn Bâcce’nin bu bağlamda ciddi bir şekilde eleştirdiği düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "D" Gazzâli
Soru Açıklaması

İbn Bâcce’ye göre mutluluğa akli bilgi olmaksızın ulaşmak imkânsızdır. İbn Bâcce bu bağlamda Gazzâli’yi de ciddi bir şekilde eleştirir.

17.
İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sofistaiyye 
Soru Açıklaması
18.
Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hakim-i Müteellih
Soru Açıklaması
19.

Hangi rasyonel gelişim safhasinda önemli olan ‘görebilme, ayirt edebilme, fark edebilme’ gücüne erişmektir?

Doğru Cevap: "E" Kuramsal
Soru Açıklaması

‘Kuramsal’ tabirinden de anlaşılacağı üzere, bu gelişim safhasında önemli olan ‘görebilme, ayırt edebilme, fark edebilme’ gücüne erişmektir. Kuram kelimesi, daha ziyade theoria (teori) kelimesiyle irtibatlıdır ve zihinsel olarak bir şeyleri görebilmeyi ifade eder. Sözgelimi matematik, geometrik ve mantıksal işlemlerimiz zihnin görme gücü sayesinde gerçekleşirler.

20.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Beyani Akıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.