İslam Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 19
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesinin rasyonel özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Kur’an’ın anlamının yalnızca Kur’an metnine bakarak anlaşılabilmesi
Soru Açıklaması
2.

İslâm ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim kimdir?

Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması

İslâm ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim hiç şüphesiz İbn Haldun’dur (ö. 808/1406).

3.

Yabancı eserlerin Arapçaya tercümesi hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Emeviler döneminde Halid Bin Yezid tarafından
Soru Açıklaması

Yabancı eserlerin Arapça’ya tercümesi Emeviler’in son döneminde Halid bin Yezid (ö.704) ile başladığı kabul edilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Mukaddime eserinin yazarıdır?

Doğru Cevap: "B" İbn Haldun
Soru Açıklaması

İbn Haldun ünlü Mukaddime'sini, tarih düşüncesine dair görüşlerini ve umran ilmini böyle bir bilgi ve deney birikimiyle yazmıştır. Devletlerin yükseliş ve düşüşlerine dair bu kişisel tecrübesi İbn Haldun’un tarih düşüncesi konusundaki analizleri bakımından son derece belirleyicidir. Böylesi bir yaşam tecrübesi toplumsal değişimi merak ettiren fikrî çerçeve ve yaratıcı gücü vermiştir. Toplumsal değişimi kendisine araştırma konusu yapmış, bu değişimin sebep ve sonuç ilişkilerini teorik bir çerçeve içerisinde açıklamaya çalışmıştır.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Akıl Kur’an sık sık insanları düşünmeye, akletmeye, olup bitenleri fark etmeye, zihni ve gönlü gerçeklere açmaya çağırmamaktadır.
Soru Açıklaması

Akıl, rasyonel düşünce, İslâm inancının makul karakterini açığa çıkarabilmek ve onu batıl inançlardan ayırabilmek için inanma ve düşünme eylemlerinin aynı anda karşılıklı etkileşim halinde ortaya çıkması gerektiğini ileri sürer. Olan-biteni anlamadan olması gerekenin anlaşılamayacağını Kabul eder. Benzer şekilde soru sormaksızın, önce-sonra, neden-sonuç şeklindeki bağlantıları kurmaksızın olayların ve dini metinlerin doğru anlaşılamayacağını ileri sürerek bilinçli itaat ile kör itaat arasında bir ayrım yapılması gerektiğini belirtir. Dahası, Allah’ın sonsuz akıl sahibi olduğunu (âkil-akıl, makul) kabul ederek, rasyonel düşünmenin insanı Allah’a daha çok yaklaştıracağına vurgu yapar. Fark edileceği üzere, inanma ve düşünme eylemleri arasında zaman zaman ortaya çıkan yapısal ve amaçsal farklılıklar en fazla İslâm dininin öngördüğü aklîliğin ne olduğu sorusunu cevaplandırırken belirginleşmektedir. Bilindiği üzere, Kur’an sık sık insanları düşünmeye, akletmeye, olup bitenleri fark etmeye, zihni ve gönlü gerçeklere açmaya çağırmaktadır.

6.
İnsan dergisiyle beraber dönemin aydın dünyasında hümanist yaklaşımıyla büyük bir etki bırakan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hilmi Ziya Ülken  
Soru Açıklaması

Hilmi Ziya Ülken, Selahattin Eyüboğlu ve Cemalettin Ezine ile birlikte çıkardığı “İnsan’’ dergisi, bir dönemin aydın dünyasında hümanist yaklaşımıyla büyük bir etki bırakmıştır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi felsefeyle ilgilenenlerin geleneğe aykırı düşünce ve zihniyetleriyle İslâm toplumunun dışına çıkmış olduklarını ima eden ve bir sosyolojik  anlam da taşıyan kelimedir?

 

Doğru Cevap: "D" Küfür
Soru Açıklaması

Her ne kadar Gazzâlî Tehâfüt’ünde İslâm filozoflarını metafiziğe ilişkin konulardaki, kendince yanlış görüşleri nedeniyle küfür ve bid’atle itham etmişse de buradaki “küfür” kavramı, dini anlamı yanında felsefeyle ilgilenenlerin geleneğe aykırı düşünce ve zihniyetleriyle İslâm toplumunun dışına çıkmış olduklarını ima eden sosyolojik bir anlam da taşımaktaydı.

8.
Havadis a^lemini araştırmak hangi ilmin görevidir?
Doğru Cevap: "C" Ümran
Soru Açıklaması

Tarihte ve bugün ortaya çıkan topluluklar, insanların ihtiyaçlarını giderme yolları, siyasal yönetimler, bunların yükseliş ve düşüşleri, şehirler, şehirlerde üretilen zanaat ve sanatlar, ilimler ve benzeri bir çok konu havadis alemini oluşturmaktadır. Bu alanı araştırma ümran ilminin görevidir.

9.
İbn Bâcce'ye göre "ittisal" nedir?
Doğru Cevap: "D" İnsanın aklıyla çokluktan kurtulup sürekliliğe, birliğe ve mutluluğa ulaşmasıdır.
Soru Açıklaması
İbn Bacce'ye göre filozof bilgi ve idrak mertebeleride yükselip kendisine mutlak saadeti tattıracak olan faal akılla ittisal mertebesine ulaşmak için duyu algılarının verilerinden başlayıp, ortak duyu, hayal ve hafıza güçlerinin kullanılması ve akli soyutlamalar aracılığıyla bir tür manebi yükselişi gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı d şıkkıdır.
10.

Aşağıdakilerden hangisi felsefi fikirleri kullanarak dine batınî yorumlar getirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hassan Sabbah
Soru Açıklaması

Hassan Sabbah (ö. 1124) felsefî fikirler kullanarak dine batınî yorumlar getirmiştir.

11.

“Şekilsiz madde” doktrini hangi filozofa aittir?

Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

Duns Scot, İbn Rüşdcülüğü tenkit etmesine rağmen, İbn Rüşd’ün “şekilsiz madde” doktrinini benimsemiştir.

12.

Muhammed Abduh'ta, milli duygular, özgürlük aşkı ve anayasal sistem düşüncesinin doğmasına yol açan düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "D" Cemâleddin Afgânî
Soru Açıklaması

Bununla birlikte, diğer bir büyük kişilik, Abduh üzerinde derin etkiler bırakacak ve takip etmesi gereken yolu ona gösterecekti. Bu kişi, Cemâleddin Afgâni'ydi. Cemaleddin Mısır'a geldiği zaman etrafına, aralarında Muhammed Abduh'un da bulunduğu birçok öğrenci toplanmıştı. Cemâleddin'in manevî mürşitliği, Abduh'un münzevi bir şekilde yaşamayı terk edip aktif bir insan olmasını sağlamıştı. Giderek gelenekçiliği terk eden Abduh, hepsi de Ezher'in müfredat programının dışında kalan felsefe, matematik, ahlak ve siyaset üzerinde çalıştı. Klasik Arap eserlerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirmesine ve Arapçaya çevrilmiş Batılı eserlerden zevk almasına Cemâleddin sebep olmuştu. Afgani, Abduh'ta, milli duygular, özgürlük aşkı ve anayasal sistem düşüncesinin doğmasına yol açmıştı.

13.

İbn Haldun nerede doğmuştur?

Doğru Cevap: "D" Fas
Soru Açıklaması

İbn Haldun 1 Ramazan 732'de (27 Mayıs 1332) Tunus’ta doğmuştur.

14.
Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Eski-yeni şekilde olmak üzere, zamansal (tarihsel) süreci ikiye bölme 
Soru Açıklaması
Bilinç bölünmesi dediğimiz olay ve süreç, Osmanlının güçlü zamanlarında uygulanan kurallara geri dönüş şeklinde dillendirilmesi nostaljik bilincin ortaya çıktığını, eski-yeni şeklinde bilincin ikili bir zamansal görünüm kazandığını göstermektedir. Bu nedenle sorunun doğru cevbı b şıkkıdır.
15.

Yunanca yargılama, ayırt etme anlamına gelen krisis sözcüğünden türeyen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eleştiri
Soru Açıklaması

“Eleştiri”, Yunanca yargılama, ayırt etme anlamına gelen krisis sözcüğünden gelmektedir.

16.
Ortaçağ’da batılılarca bilinmelen Müslüman düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
Bîrûnî, Suhreverdi ve İbn Miskeveyh gibi filozof ve bilginlerin eserleri Ortaçağ’da Latinceye hiç çevrilmemiştir.
17.
I.Osmanlı Devletinin ilk medresisinde uzun yıllar müderrislik yapmıştır.                  II.Kelam, tasavvuf ve felsefeyi ortak bir dil içinde buluşturmuştur.                            III.Nihayetü’l-Beyan fi Dirayeti’z-Zaman eserinin sahibidir.                                         Yukarıda özellikleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir.                               
Doğru Cevap: "D" Davud el-Kayseri
Soru Açıklaması

Kayserili Davud, genel olarak Selçuklu medreselerinde ortaya çıkmış birikimi Osmanlı medreselerine aktardığı için iki farklı dönem arasında bir entelektüel köprü şeklinde görülür.Osmanlı Devletinin ilk medresisinde uzun yıllar müderrislik yapmış, kelam, tasavvuf ve felsefeyi ortak bir dil içinde buluşturmuştur. Davud el-Kayseri Nihayetü’l-Beyan fi Dirayeti’z-Zaman eserinin de sahibidir.    Doğru cevap D şıkkıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi düşünme eylemlerinin özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" İtaat
Soru Açıklaması

Düşünme eylemlerinin özellikleri soru sorma, açıklama, olup biten, bireysel algı farkı, düşünülebilir muhteva,tarihsel algı, mutlak neden ve tarihsel nedenledir.

19.

İsmail Hakkı İzmirli Kur’an İlimleri, hadis, kelam, fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında birçok eser kaleme almıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli’ye aittir?

Doğru Cevap: "A" Miyaru'l-Ulum  
Soru Açıklaması

Kur’an İlimleri, hadis, kelam, fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında bir çok eser kaleme aldı. Bunlardan bazıları; Yeni İlm-i Kelam; Miyaru'l-Ulum; Mantıki Tatbiki ve Fenn-i Esalib; Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza.

20.

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Devlet yöneticilerinin aklî ve felsefî ilimlere olan ilgisizliği
Soru Açıklaması

Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere devlet yöneticileri aklî ve felsefî ilimlere oldukça ilgilidir. Onlar bilim, düşünce ve kültür alanlarında canlılık sağlanmasına yönelik olarak serbest düşünceye imkân tanıyarak bilimsel tartışmalara yer vermiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.