İslam Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi düşünme eylemlerinin özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" İtaat
Soru Açıklaması

Düşünme eylemlerinin özellikleri soru sorma, açıklama, olup biten, bireysel algı farkı, düşünülebilir muhteva,tarihsel algı, mutlak neden ve tarihsel nedenledir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi felsefî düşüncenin gerileme nedenlerinden biri biridir?
Doğru Cevap: "A" Gazzâli’nin bir kısım filozofların bazı görüşlerine yönelttiği eleş-tirilerinin yanlış anlaşılması
Soru Açıklaması
Gazalinin muhatap aldığı filozofların İslâm dünyasında, hatta felsefe dünyasında en ünlü filozoflardan olmasından dolayı eleştirinin filozofların eleştirilmesinden çok felsefi eylemin eleştirisi gibi bir yanlış kabule de neden olması, felsefe adına önemli bir talihsizlik olmuştur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı a şıkkıdır.
3.

Bîrûnî’nin Sanskritçe’den Arapça'ya yaptığı çevirilerden günümüze ulaşan bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tercümetü Kitabi Batencel
Soru Açıklaması

Bîrûnî’nin Sanskritçe’den Arapça'ya yaptığı çevirilerden günümüze ulaşan bir örnek Tercümetü Kitabi Batencel’dir.

4.
Elmalılı Hamdi Yazır hangi eserinin önsözünde Allah’ın kendisini affetmesini talep etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Metâlib ve Mezâhib
Soru Açıklaması

Elmalılı Hamdi Yazır , Metâlib ve Mezâhib” adlı felsefî eseri Fransızca’dan terceme etti ve hatta bir fıkıh alimi olarak bu eserin önsözünde bu eser vasıtasıyla Allah’ın kendisini af etmesini de talep etti. Doğru cevap E'dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eylemlerinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Açıklama  
Soru Açıklaması

İnanma eylemlerinin özellikleri anlama, itaat, olması gereken, mutlak neden, değer ve semboller ve sosyal algıdır. Buna göre açıklama inanma özelliklerinden biri değildir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İmar aşaması 
Soru Açıklaması
İbn Haldun'a göre İmar dönemi devletin en yetkin noktasıdır. Fakat diğer taraftan bu dönem düşüşün de başladığı dönemdir. Bu dönemde vergiler düzenli toplanır. Asker sınıfına ve ülkenin imarına odaklanılır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı d şıkkıdır.
7.
Sultan Abdülhamid’in C. Afgânî’yi İstanbul’a davet etmesi hangi siyasi nedenle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Pan-İslâmizim politikasında desteğini almak istemesi
Soru Açıklaması
Afgâni, Batılı yazarların deyimiyle "politik Pan İslâmizm"in kahramanı olmuştu. Bu düşünceyi desteklemesi için Sultan Abdulhamid’in kendisine özel ilgi gösterdiği bilindiğinden sorunun doğru cevabı a şıkkıdır.
8.
“Dilin söyleyebilme gücü” İslâm düşüncesini en çok hangi açıdan etkilemektedir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an’ın farklı dillere çevirisini zorlaştırmaktadır.
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden olaylardan hangisinin sonucunda Batı’da felsefe ve bilim dışlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Hristiyanlığın resmi din olarak tanınması
Soru Açıklaması

Batı’da özellikle Hıristiyanlığın resmi din olarak tanınmasından sonra kilisenin tutumu ve yasakları yüzünden felsefe ve bilim dışlanmış ve böylece, Batıda X. yüzyıla kadar sürecek olan karanlık Ortaçağ oluşmuştur.

10.

Gazzali’nin eleştirilerinin geniş kitlelere ulaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Eleştirilerini din adına yapması.
Soru Açıklaması

Gazzâlî öncesi İslâm felsefesi genelde mühim ve ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmadan parlak bir dönem geçirmiştir. Gazzâlî’den önce bilindiği gibi eleştiriler, farklı felsefî anlayışlar üzerinde oluşmuştur. Bu eleştiriler tamamen felsefî merkezli olduğundan felsefe ile yakından ilgilenmeyenlerin dikkatini çekmediği gibi, yaşantı ile de ilişkilendirilmemişti. Ancak Gazzâlî eleştirilerinin merkezine, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, din-felsefe ilişkisini alıp, özellikle kullandığı, “küfr, hata, sevap” gibi kavramlarla tartışmayı bütün Müslümanların ilgi alanına taşımış oldu. Doğru cevap C’dir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Afgani’nin bildiği dillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rumca
Soru Açıklaması

Cemaleddin Afgani anadili Türkçe’nin yanında Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça öğrenmiştir. Doğru cevap E'dir.

12.

Doğru bilginin kesinlikle dini verilere ters olmadığını, ilim ile dini bir bütün kabul eden, onlar arasında bir çelişki ve çatışma görmeyen düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "D" İsmail Hakkı İzmirli
Soru Açıklaması

İsmail Hakkı İzmirli, ilim ile dini bir bütün kabul eder. Onlar arasında bir çelişki ve çatışma görmez. Doğru bilginin kesinlikle dini verilere ters olmadığını söyler. O, tüm çalışmalarında bu konuyu ön planda tutmuş, ilim ile dinin bütünlüğü görüşünü savunmuştur.

13.

Hristiyanlığın resmi din olarak kaçıncı yüzyıldan itibaren batıya yayılması geçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" VI. yüzyıl
Soru Açıklaması

Hıristiyanlığın resmi din olarak VI. yüzyıldan itibaren Batı’ya yayılmasıyla, kilise ve din adamları eskisinden daha çok felsefeye karşı derin bir tepki gösterdiler.

14.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî sonrası Tehâfüt yazma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinin felsefenin amaçlarına hizmet ettirilmesi
Soru Açıklaması
Gazali ve İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenleri arasında Dinin felsefenin amaçlarına hizmet ettirilmesi yer almadığından sorunun doğru cevabı e şıkkıdır.
15.

İbn Sina’nın La Logique d’Avicenne adıyla Fransızcaya çevrilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kitâbu’ş-Şifâ
Soru Açıklaması

Kitâbu’ş-Şifâ İbn Sina’nın La Logique d’Avicenne adıyla Fransızcaya çevrilen eseridir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılında kurulan ve medreselerin ıslahını amaçlayan Darü’l-Hilafeti’l-Aliye müfettişliğine getirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İsmail Hakkı İzmirli
Soru Açıklaması

İsmail Hakkı, öğretmen okulunda hocalık yaptığı sırada, verdiği dersler ve yazdığı eserleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlmi konulardaki ehliyetini ispatlamasına paralel olarak daha önemli görevlere getirildi ve kendisinden istifade edildi. 1914 yılında kurulan ve medreselerin ıslahını amaçlayan Darü’l-Hilafeti’l-Aliye müfettişliğine getirildi. Bir yıl sonra da Süleymaniye Medresesinin Kelam kürsüsünde İslâm felsefe tarihi müderrisliğine tayin edildi. 1923 yılına kadar burada hocalık vazifesini sürdürdü.

17.
Siger de Brabant hangi felsefî ekole mensuptur?
Doğru Cevap: "A" Latin İbn Rüşdçülük
Soru Açıklaması
Sorbonne Üniversitesi çevresinde yetişen en ateşli İbn Rüşdcülerden Siger de Brabant, 1266 yılında öldürüldüğü gibi, Orvieto (ö.1281) veya 1284) da ölümüne kadar hapsedildi.
18.

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Ebu Hamid el-Gazzâli  
Soru Açıklaması

Tehâfütü’l-Felâsife adlı eser Ebu Hamid el-Gazzâli tarafından yazılmıştır.

19.

Kuran’da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık olarak kaç yerde geçmektedir?

Doğru Cevap: "C" 750
Soru Açıklaması

Kur'an'da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde geçer. Bu geniş kullanım hadislerde de yer almaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi düşünür olmanın temel şartını bilgi aktarımından ziyade şahsi görüş ve içtihatlar geliştirmeye bağlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Bedreddin Simavi  
Soru Açıklaması

Temel İslâmi ilimlerin yanı sıra mantık, felsefe ve astronomi gibi alanlarda eğitim gören Bedreddin Simavi (Şeyh) hem fıkıh hem de tasavvuf felsefesi alanında yazdığı eserlerle ilmi önem kazanmış bir düşünürdür. Düşünür olmanın temel şartını bilgi aktarımından ziyade şahsi görüş ve içtihatlar geliştirmeye bağladığı için eserlerinde kendi şahsi yaklaşımı ön plandadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.