İslam Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 42
1.

Emeviler yönetimlerini meşrulaştırmak için hangi inancı yaymaya çalışmışlardır?

Doğru Cevap: "C" Cebir inancı
Soru Açıklaması

Emevîler yönetimlerini meşrulaştırmak amacıyla cebir inancını yaymaya çalışmışlardır. Doğru cevap C'dir. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi Babanzade Ahmet Naim’in eserlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza
Soru Açıklaması

Babanzade Ahmet Naim’in eserleri: 1. Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları 2. Mebâdi-i Felsefeden İlmu’n-Nefs (G. Fonsgrive’den tercüme) 3. İslâm’da Daavâ-yı Kavmiyyet 4. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi. 5 Felsefe Dersleri; 6 İlm-i Mantık; 7. Kırk Hadis; 8 Temrinât. Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinât ve Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinât; Ayrıca Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd''da birçok makalesi yayımlanmıştır. Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza İzmirli’nin eseridir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlıkları yaratma tarzının yani âlemdeki düzenliliğin açığa çıkma tarzını ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Mantık
Soru Açıklaması

Osmanlı düşünürleri için mekan sorunu olmadığından mekanı sabit olarak algıladıklarından geriye kalan sorun bu mekanlar içinde farklı unsurların bir araya getirilerek yeni biçimlere kavuşturulması yani sentezlenmesidir. Bu sentezleme işlemi kural ya da ilkelerini mantıktan alır. Bu nedenle Osmanlı düşünce tarzında en fazla önem arz eden disiplinlerden biri mantıktır (Aristocu mantık geleneği). Mantık, her şeyden önce Allah’ın varlıkları yaratma tarzının yani alemdeki düzenliliğin açığa çıkma tarzıdır. İslâm’daki tek Tanrı inancı en büyük desteğini alemin düzenliliği fikrinden aldığı için, bu düzenliliğin tecellisini en fazla yakalama imkanını veren disiplin mantıktır.

4.
İbn Sînâ'ya göre, din felsefesinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vahyin imkânı, mahiyeti ve vahiy dilinin yapısı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Kınalızade’nin Ahlak ile ilgili felsefi eseridir?

Doğru Cevap: "E" Ahlak-ı Alâ’î
Soru Açıklaması

Molla Lütfi’nin Harnâmesi mizahi yolla ahlaki eleştiri düşüncesini pekiştirirken, Kınalızade’nin Ahlak ile ilgili felsefi eseri Ahlak-ı Alâ’î, Güşenî’nin Ahlak-ı Kebîr’i ve Taşköprülüzade’nin Mevzûât-ı Ulûm’u  ahlak ve siyaseti kuramsal ve pratik yönleriyle ele alırlar.

6.

Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk cevap Tehâfütü’tTehâfût adlı eseri de olan hangi alimden gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuş, Endülüslü filozof ve fakîh İbn Rüşd’den (ö.1198) gelmiştir. İbn Rüşd, Tehâfütü’tTehâfût adlı eseriyle, Gazzâlî’nin filozofları eleştirdiği yirmi ayrı meselenin her birini ayrı ayrı ele alarak, kendine göre onun eleştirilerinde haksız olduğu noktaları ortaya koymuştur.Doğru cevap B'dir.

7.

I. İslâm düşüncesinin sürekli bir sorgulama çabası içinde olması

II. İnanma ve düşünme eylemlerini aynı anda gerçekleştirme

III. Farklı kültürlerden meşru ölçülerde yararlanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri  İslâm düşüncesinin rasyonel özellikleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler İslâm düşüncesinin rasyonel özellikleri arasında yer almaktadır

8.

Osmanlı mantıkçıları hakkında genel bilgi için  okunabilecek ''Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe'' adlı çalışmanın yazarı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Süleyman Hayri Bolay
Soru Açıklaması

Osmanlı mantıkçıları hakkında genel bilgi için Süleyman Hayri Bolay’ın Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe adlı çalışması okunabilir.

9.
İbn Haldun’a göre devletin gücünü belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asabiyet
Soru Açıklaması
İbni Haldun'a göre, Devlet olma yoluna girmiş bir asabiyet, karşısında kendisini savunacak gücü olmayan bir devletle karşılaşırsa onun yerine geçer; onun hâkim olduğu bölgelere sahip olur. Bu nedenle devletin gücünü belirleyen en önemli unsur asabiyettir. Sorunun doğru cevabı d şıkkıdır.
10.

Hacmi itibariyle küçük, İslâm filozofları ve Latin skolastikleri üzerindeki etkisi bakımından önemli olan bu risâleyi Kindî, bir öğrencisinin eski Yunan filozoflarının akıl hakkında ne düşündükleri yönündeki sorusuna cevap olarak kaleme almıştır. Bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Akıl Üzerine
Soru Açıklaması

Akıl Üzerine: Hacmi itibariyle küçük, İslâm filozofları ve Latin skolastikleri üzerindeki etkisi bakımından önemli olan bu risâleyi Kindî, bir öğrencisinin eski Yunan filozoflarının akıl hakkında ne düşündükleri yönündeki sorusuna cevap olarak kaleme almıştır. O, bu konuda Aristo ile hocası Eflâtun’un görüşlerine dayanacağını söylüyorsa da akılla ilgili olarak Eflâtun’da ayrıntılı bir bilgi bulunmadığının farkında olacak ki: “Zaten bu konuda Eflâtun’un görüşünün özü, talebesi Aristoteles’in görüşüdür” (s. 149) diyerek bu kavramın yorumunda Aristo’yu esas alacağını ima etmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır.

11.
1877 yılında âlim ünvanını ve İslâmi ilimlerin değişik sahalarında hocalık yapma yetkisini veren el-Alimiyye diplomasını alan kişi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhammed Abduh  
Soru Açıklaması

Muhammed Abduh, 1877 yılında, kendisine âlim unvanını ve İslâmi ilimlerin değişik sahalarında hocalık yapma yetkisini veren el-Alimiyye diplomasını aldı. Önceleri özel dersler vermek suretiyle, daha sonra da Ezher'de din, mantık ve ahlak üzerine verdiği derslerle geçimini sağladı. Bu dersler, büyük bir öğrenci grubunun dikkatlerinin Abduh üzerinde yoğunlaşmasına neden olan farklı bir metoda sahipti.  

12.

Gazzâlî’den sonra yazılan tehâfütlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gazzâlî ile filozoflar arasındaki felsefî tartışmalara hakemlik yapmak.
Soru Açıklaması

Özellikle Gazzâlî’den sonra yazılan tehâfütlerin ortak gayesi ise; Gazzâlî ile filozoflar arasındaki felsefî tartışmalara, bir anlamda hakemlik yapmaktır. Bu gaye tehâfüt yazarlarını ister istemez Aristoteles felsefesiyle İslâm dini arasında bir uyum olup olmadığı ya da vahiy ile gelen hakikatlere, burhânî istidlâllerle ulaşılıp ulaşılamayacağı konusuna odaklanmak zorunda bırakmıştır. Gerek İbn Rüşd, gerekse sonra gelen tehâfüt yazarları, Gazzâlî’nin fikirlerini aktararak sapkınlıklara karşı koymak ve insanları bilgilendirmek amacıyla yazdıkları tehâfütlerde din – felsefe ilişkisiyle karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıyla bu durum tehafüt geleneğinde felsefe ve din ilişkisini merkeze taşımıştır. Doğru cevap B’dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi  İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Aristocu seleflerine Gazzâlî’nin yönelttiği ithamların araştırılması
Soru Açıklaması

İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenleri şunlardır: 1. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere devlet yöneticilerinin aklî ve felsefî ilimlere olan ilgisi. Onların bilim, düşünce ve kültür alanlarında canlılık sağlanmasına yönelik olarak serbest düşünceye imkân tanımaları ve bilimsel tartışmalara yer vermeleri, 2. Felsefe ve kelam arasında ortak olan temel problemleri bilimsel seviyede tartışma isteği, 3. Din-Felsefe ilişkisinin incelenmesi, 4. Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün Tehâfüt’lerinin incelenip karşılaştırma yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, 5. Fikrî alandaki dinamizmin yeniden canlandırılıp devam ettirilmesi arzusu, 6. Düşünce alanında tenkitçi ortamın hazırlanmasını sağlayarak, taklitten uzak orijinal fikirler ileri sürülerek çözümlerinin üretilmesidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde Materyalist yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Baha Tevfik
Soru Açıklaması

Osmanlı Dönemi’nde Materyalist yaklaşım en belirgin şekliyle Baha Tevfik tarafından temsil edilmekteydi.

15.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda Avempace ismi ile tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
16.
İnsan dergisiyle beraber dönemin aydın dünyasında hümanist yaklaşımıyla büyük bir etki bırakan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hilmi Ziya Ülken  
Soru Açıklaması

Hilmi Ziya Ülken, Selahattin Eyüboğlu ve Cemalettin Ezine ile birlikte çıkardığı “İnsan’’ dergisi, bir dönemin aydın dünyasında hümanist yaklaşımıyla büyük bir etki bırakmıştır.

17.
Mehmed Âkif’in sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış külliyatının genel adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Safahât
Soru Açıklaması

Mehmed Âkif’in sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatının genel adı 'Safahât' tır. Doğru yanıt "C" şıkkıdır.

18.
Gazzâlî ile başlayıp İbn Rüşd ile devam eden tehâfüt geleneği yaklaşık iki yüz yıl kadar süren bir kesintiye uğradıktan sonra hangi Osmanlı padişahı ile yeniden başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması

Gazzâlî ile başlayıp İbn Rüşd ile devam eden tehâfüt geleneği (dolayısıyla da felsefi hareket) yaklaşık iki yüz yıl kadar süren bir kesintiye uğramıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet’in tehâfüt tartışmalarını yeniden başlatması ile felsefi hareket de önemli bir ivme kazanmıştır. Dolayısıyla bir yandan felsefî harekete engel olan tehafüt geleneği, diğer taraftan felsefi harekete önemli oranda canlılık kazandırmıştır. Felsefi ilimlere meraklı olan Fatih Sultan Mehmed’in yeniden tehafüt yazılmasını istemesindeki neden, felsefî problemler üzerinde tartışma zemini hazırlamak ve eleştirel düşünceyi geliştirmekti. Her ne kadar bir dönem medreselerin müfredatından felsefe çıkarılmış olsa da, tehafütler yine de İslâm dünyasında felsefi harekete bir canlılık getirmiştir.

19.
Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Akif Ersoy 
Soru Açıklaması
Mehmed Âkif’in sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatının genel adı Safahaf olduğundan sorunun doğru cevabı e şıkkıdır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'ün din-felsefe ilişkisine bakışını ifade edebilir?

Doğru Cevap: "B" Din ile felsefe birbirinin süt kardeşidir
Soru Açıklaması

Din ile felsefe, hakikatleri insanlara öğretmek bakımından gaye birliği içerisindedirler, onlar birbirinin sütkardeşidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.