İslam Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 43
1.
Farabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İlimleri on ana başlık altında sınıflandırmıştır. 
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki İbn Rüşd eserlerinin hangisinde vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme almaktadır?

 

Doğru Cevap: "A" Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl  
Soru Açıklaması

Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl, İbn Rüşd'ün vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme aldığı eserdir. Din-felsefe ilişkilerinde özgün ve analitik bir eserdir.

3.

Tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reîs” ünvanıyla tanınmakta olan İslam filozofu kimdir?

 

Doğru Cevap: "C" İbn Sînâ  
Soru Açıklaması

İbn Sînâ özellikle tıp alanındaki üstün başarılarından dolayı “eş-Şeyhü’r-Reîs” ünvanıyla anılmıştır.

4.

Ebu Hamid el-Gazzâli Makâsıt’ta felsefî ilimleri dört başlıkta ele almaktadır. Buna göre matematik ve geometri hangi ilim sınıfına girmektedir?

Doğru Cevap: "E" Riyaziyât
Soru Açıklaması

Gazzali, Makâsıt’ta felsefî ilimleri dört başlıkta ele almaktadır:1. Riyaziyât: Matematik ve geometri olup, bunların akıl ve dinle çelişen hiçbir yönleri yoktur. Bunların inkârı imkânsızdır. 2. İlahiyât: Filozofların buradaki görüşlerinin çoğu yanlıştır, doğruları azdır. 3. Mantık: Buradaki görüşlerin çoğu doğru, yanlışları azdır. Anlaşmazlık yalnızca kavramlar ve onların kullanışlarındadır. Anlam ve gayelerde ihtilaf yoktur. 4. Tabiîyât: Bu alanda hak batıla, doğru yanlışa karışmıştır. Üstün gelenle üstün gelinen (galip ile mağlup) hakkında hüküm vermek mümkün değildir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Hilmi Ziya Ülken'in "Bizdeki Fikir Cereyanları" başlıklı yazısının içeriğini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tarihimizdeki düşüncenin önemini ve onun toplum sorunlarıyla ilişkisini içerir.
Soru Açıklaması

Hilmi Ziya Ülken'in Bizdeki Fikir Cereyanları başlıklı yazısında, tarihimizdeki düşüncenin önemini ve onun toplum sorunlarıyla ilişkisini saptamıştı. Orada düşünceyi toplumsal olayların gölgesine benzetiyor, son yıllara kadar bunun böyle sürüp gittiğine değiniyordu. Doğru yanıt "A" şıkkıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli'nin eserleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları
Soru Açıklaması

Kur’an İlimleri, hadis, kelam, fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında bir çok eser kaleme aldı. Bunlardan bazıları; Yeni İlm-i Kelam; Miyaru'l-Ulum; Mantıki Tatbiki ve Fenn-i Esalib; Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza; İlm-i Mantık; Hikmet-i Teşri;Usul-i Fıkıh Dersleri; Arab Felsefesi;Fenni Menahic; Muhtasar Felsefe-i Ula; Mizanu'l-İtidal; Felsefe Dersleri; Muhassalu'l-Kelam ve'lHikme; Ihvan-ı Safa Felsefesi; Mulahhas İlm-i Tevhid; Felsefe-i İslâmiyye Tarihi; Müslüman Türk Filozofları; Arab Filozofu el-Kindi; Ebu Bekir Razi ve Felsefesi’dir.

7.

Fârâbî’nin “Erdemli Devlet” adlı eserinde çizdiği evren şemasında ay altı âlemdeki insan, hayvan ve bitkilerin biyolojik, psikolojik ve fizyonomik faaliyetlerinin sebebi olarak açıkladığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nefis
Soru Açıklaması

Fârâbî en önemli eserlerinden biri olan Erdemli Devlet’in girişinde analizine en salt ve en mükemmel varlık olarak nitelendirdiği Tanrı kavramından başlayarak maddi varlığın en alt tabakasına kadar inen bir evren şeması çizmektedir. Dördüncü mertebede başka bir manevi varlık olan nefis bulunur. Nefis ay altı âlemdeki insan, hayvan ve bitkilerin biyolojik, psikolojik ve fizyonomik faaliyetlerinin de sebebidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi tehâfüt geleneğini başlatmıştır?

Doğru Cevap: "C" Gazali  
Soru Açıklaması

Selçuklu Nizamiye medresesinin büyük hocası Gazzâlî, batinilik fikirlerin kaynağı olan görüşleri eleştirmek için saray tarafından görevlendirilmiştir. O da bazı nedenlerden dolayı bir kısım felsefi fikirleri kendisine hedef seçmiştir. Bunun için felsefeye karşı en sert eleştirilerinin kaynağı olarak görülen Tehâfütü’l-Felâsife isimli eserini kaleme almış, böylece de tehâfüt geleneği başlamıştır. 

9.

Mehmet Akif Ersoy’a ait olan İstiklal Marşı TBMM tarafından hangi tarihte millî marş olarak kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 12 Mart 1921
Soru Açıklaması

12 Mart 1921’de İstiklâl Marşı TBMM’de millî marş olarak kabul edildi.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Kindi’ye göre eni, boyu ve derinliği olmayıp değeri büyük ve yetkin olan, cevheri de yüce Yaratan’dan gelendir?

Doğru Cevap: "E" Nefis
Soru Açıklaması

Kindi’ye göre nefis madde gibi eni, boyu ve derinliği olan bir şey değildir; o basit, şerefli, değeri büyük ve yetkindir. Güneş ışınlarının güneşten geldiği gibi onun cevheri de yüce Yaratan’dan gelmektedir. (Kindî, Nefis Üzerine, 130). Kindî’ye göre nefis, bedenden önce vardır; bedenden sonra da varlığını sürdürecektir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin zamanla öncelenmemiş olmasını gösterir?

Doğru Cevap: "D" Kıdem
Soru Açıklaması

Kıdem bir şeyin zamanla öncelenmemiş olması demektir. Filozoflara göre zaman hareketin birimidir. Hareket ise varlığa gelmiş varlığın bir özelliğidir. Varlık henüz varlığa gelmemiş iken, hareketten ve zamandan söz etmek mümkün olmadığından, âlemin ilk varlığa gelişi bu anlamda kadîmdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.