İslam Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
“Dinin Doğal Tarihi” adlı eserinde “Tek tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir” diyen İskoç yazar kimdir?
Doğru Cevap: "A" David Hume
Soru Açıklaması

“Dinin Doğal Tarihi” adlı eserinde “Tek tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir” diyen İskoç asıllı ünlü filozof David Hume (1711–1776)’ün görüşünün aksine, dinler gerçekte, insanlık düşüncesini zenginleştirmişlerdir. Doğru yanıt "A" şıkkıdır.

2.

İbn Haldun’un tavırlar nazariyesi bağlamında siyasi istikrarın sağlandığı dönem şeklinde ifade ettiği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İmar dönemi
Soru Açıklaması

İbn Haldun’un tavırlar nazariyesi bağlamında siyasi istikrarın sağlandığı dönem, imar dönemidir.

3.
“İslâm’ın Vaat Ettikleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roger Garaudy
Soru Açıklaması
"İslam'ın Vaat Ettikleri" adlı eseri Roger Garaudy yazdığından b şıkkı doğrudur.
4.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Latinceden yapılan çeviriler
Soru Açıklaması

İslâm düşüncesi Batı’ya birkaç yolla geçmiştir. Birincisi, Hıristiyanların Müslümanlarla Sicilya, Endülüs (İspanya) ve kısa süreli olarak Güney İtalya’nın fetihlerinde doğrudan temasıdır. İkincisi, batılıların İslâm ülkelerine eğitim için gitmeleridir. Üçüncüsü, İslâm eğitim kurumlarının taklit edilmesidir. Dördüncüsü, diplomatik ilişkileri Beşincisi, Haçlı savaşlarıdır Altıncısı ve en önemlisi de, Arapçadan yapılan tercüme hareketleridir.

5.

"Felsefe, sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani )yı tanımadır.” şeklinde bir İslami Felsefe tanımlaması yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması

Felsefe, “Sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani) yı tanımadır.” İbn Rüşd’e  göre felsefe o halde, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir. 

6.

Ümran ilmin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal değişimin incelenmesi
Soru Açıklaması

Ümran, konusu, amacı ve yöntemiyle yeni ve bağımsız bir bilim olarak inşa edilir. Bu bilim toplumun zorunlu hallerini ele alır. Böylece insanın tarih içinde toplumsal varlık oluşunu ve toplumsal değişimi inceleme konusu yapar.

7.
Gazzâlî'nin Makâsıt'ında "akıl ve dinle çelişmeyen, inkârı imkansız"  şeklinde tanımladığı felsefi ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Riyaziyât
Soru Açıklaması

Gazzâlî Makâsıt'ında Riyaziyâtı "matematik ve geometri olup, bunların akıl ve dinle çelişen hiçbir yönleri yoktur. Bunların inkârı imkânsızdır." şeklinde tanımlamaktadır.

8.

Osmanlı Devletinin ilk şeyhulİslâmı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması

Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan Molla Fenari, Osmanlı Devletinin ilk şeyhulİslâmı’dır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi varlığın tekliği anlayışını savunan düşünürlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Davud el-Kayseri
Soru Açıklaması

Davud el-Kayseri vahdet-i vücud (varlığın tekliği) anlayışını savunan düşünürlerdendir.

10.
Elmalılı Hamdi Yazır hangi eserinin önsözünde Allah’ın kendisini affetmesini talep etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Metâlib ve Mezâhib
Soru Açıklaması

Elmalılı Hamdi Yazır , Metâlib ve Mezâhib” adlı felsefî eseri Fransızca’dan terceme etti ve hatta bir fıkıh alimi olarak bu eserin önsözünde bu eser vasıtasıyla Allah’ın kendisini af etmesini de talep etti. Doğru cevap E'dir.

11.

Abduh hangisinin imanı zayıflatmayıp aksine güçlendireceğine ve düşünme sanatı ve bilimi olan mantığın değerini tam olarak kavramanın İslâm kelâmı için zorunlu olduğuna dikkat çekmiştir?

Doğru Cevap: "D" Felsefe 
Soru Açıklaması

Abduh, aklî delillerin imanı zayıflatmayıp aksine güçlendireceğine ve düşünme sanatı ve bilimi olan mantığın değerini tam olarak kavramanın İslâm kelâmı için zorunlu olduğuna dikkat çekmiştir. Abduh, içtihadı, yani kişinin bütün kayıtlardan bağımsız olarak düşünebilme, serbestçe araştırma yapabilme hakkını her zaman savunmuş, bunun yanında, kişinin şahsî araştırma ve serbestçe araştırma haklarını kullanmayıp, din otoriteleri tarafından kendisine sunulan dogmaları delil istemeksizin gözü kapalı kabul etmesi anlamına gelen taklitle savaşmaktan da geri durmamıştır. Nihayet bazılarının iddia ettiği gibi içtihad kapılarının kapalı olmadığını, aksine, değişen hayat şartlarının ortaya çıkardığı sorunlara tatmin edici cevaplar vermek için ardına kadar açık olduğunu söylemiştir.

12.

Biruni'ye göre Grek ilminin başarılarına karşın Hint ilmi neden başarılı olamamıştır?

Doğru Cevap: "D" Hintli bilginlerin içine kapalı yaklaşımlarından dolayı
Soru Açıklaması

Biruni’ye göre serbest araştırma ruhuna dayalı Grek ilminin başarılarına karşılık Hintli bilginleri taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları yüzünden o kadar başarılı olamamışlardır. Birûni, onların manasız gururlarının hem Grek ilmiyle temas kurmalarını hem de İslâm vahyi ile tanışmalarını engellediğini belirtir. Bîrûnî’ye göre bu durum, Hindular arasında cehaletin yaygınlaşmasına ve ilmin verileriyle dini inançların çatışmasına zemin hazırlamıştır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Latinceye çevrilen eserlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Kitâbu İhsâi’l-Ulûm
Soru Açıklaması

Fi’l-Cevâhiri’l-Hamse, Risâle fi Mahiyyati’n-Nevm ve’r-Rûyâ ve Tractatus de erroribus philosophorum Kindi’nin Latinceye, Kiâbu’t-Tuffâha Kindi’nin ibraniceye çevrilmiş eserleridir Kitâbu İhsâi’l-Ulûm eseri ise Farabinin Latinceye çevrilmiş eseridir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Latinceden yapılan çeviriler
Soru Açıklaması

İslâm düşüncesi Batı’ya birkaç yolla geçmiştir. Birincisi, Hıristiyanların Müslümanlarla Sicilya, Endülüs (İspanya) ve kısa süreli olarak Güney İtalya’nın fetihlerinde doğrudan temasıdır. İkincisi, batılıların İslâm ülkelerine eğitim için gitmeleridir. Üçüncüsü, İslâm eğitim kurumlarının taklit edilmesidir. Dördüncüsü, diplomatik ilişkileri Beşincisi, Haçlı savaşlarıdır Altıncısı ve en önemlisi de, Arapçadan yapılan tercüme hareketleridir.

15.

Gazalli’nin Tehâfutu’l-Felâsife eseri kim tarafından Latince’ye çevrilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Duminique Gundisalvei
Soru Açıklaması

Tehâfutu’l-Felâsife: Gundisalvi tarafından çevrilmiştir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sokrates
Soru Açıklaması

Sokrat sonrası filozoflara, sistem filozofları, felsefenin konusunu, Tanrı, doğa, Allah, insan ve toplum olarak hem genişletmişlerdir, hem de ürettikleri düşünceleri sistematik bir dille ortaya koymuşlardır. İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar şunlardır: Eflâtun (Platon), Aristo (Aristoteles), Plotinus, Proclus, Galen, Alexandre d’Afrodise.

17.

Havadis Alemini araştırmak hangi ilmin görevidir?

Doğru Cevap: "C" Ümran
Soru Açıklaması

Tarihte ve bugün ortaya çıkan topluluklar, insanların ihtiyaçlarını giderme yolları, siyasal yönetimler, bunların yükseliş ve düşüşleri, şehirler, şehirlerde üretilen zanaat ve sanatlar, ilimler ve benzeri bir çok konu havadis alemini oluşturmaktadır. Bu alanı araştırma ümran ilminin görevidir.

18.

İbn Haldun'a göre aşağıdakilerden hangisi ümran ilmine sahip tarihçide bulunan özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Tarihi rivayet ilimleri içerisinde ele alır.
Soru Açıklaması

İbn Haldun'a göre rivayetçi tarihçi tarihi rivayet ilimleri içerisinde ele alır. 

19.
Aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin İbraniceye üç kez tercüme edilen eseridir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbu fî’l-Akl (es-Sağir)
Soru Açıklaması

Farabi'nin eserlerinden Kitâbu fi’l-Akl (es-Sağir), İbraniceye üç kez çevrilmiştir. Birinci tercümenin mütercimi belli değildir. İkinci tercüme, Jedaja ha Penini veya Ketab ha Deat adıyla olup, mütercimi belli değildir. Üçüncü tercüme de, Kalonymos ben Kalonymos tarafından yapılmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

20.

Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı hangi düşünürdür?

 

Doğru Cevap: "C" Molla Fenari  
Soru Açıklaması

Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan Molla Fenari, Osmanlı Devletinin ilk şeyhulİslâmı’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.