İslam Hukukuna Giriş
2014 - Büt Soruları
1.
İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı” olmasının anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nassen veya delaleten vahye dayanır.
Soru Açıklaması
2.
İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan
kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi aşağıdaki terimlerden
hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" İbkâ
Soru Açıklaması
3.
Nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayandığını ve insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini düşünenler hangi isimle nitelendirilmektedirler?
Doğru Cevap: "A" Rey ehli
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türkçe kaleme alınan ve Şeyhülislamlık tarafından muteber kabul edilen fetva kitaplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" el-Fetâve'l-Hindiyye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Sünni ekollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İbâzi
Soru Açıklaması
7.
Kesin bilginin altında ilm-i tumanine ifade eden sünnet çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Meşhur
Soru Açıklaması
8.
İcmâ'ın deliller hiyerarşisinde kuvvet derecesi olarak ilk sırada yer almasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İcmâ'ın nesih, tahsis ve yoruma kapalı olması
Soru Açıklaması
9.
Miktarı Şâri tarafından belirlenmiş vâcib aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mukadder
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kasten adam öldürene kısas uygulanması
Soru Açıklaması
11.
Nasları anlama ve yorumlama yetkisinin Hıristiyanlıktaki gibi muayyen kişi veya
kurumlara değil, ümmet arasından ehliyetli kişilere bırakılmış olması İslam hukukunun hangi özellikte olmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Dogmatik olmamasını
Soru Açıklaması
12.
İmamın usulüne bağlı olarak yeni meselelerde içtihat edebilen, tahric ve
istinbata muktedir müçtehit, Şafii literatürde hangi isimle anılır?
Doğru Cevap: "A" Ashabu’l-vücûh
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek
fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Resmü'l-müftî
Soru Açıklaması
14.
Devletin sistemi ve teşkilatı, devlet başkanı, devletin idârî, malî ve kazâî yapısı gibi konuları inceleyen literatür türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahkam-ı sultâniyye
Soru Açıklaması
15.
Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "A" Teminat akitleri
Soru Açıklaması
16.
Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve marketin sahibine parasını verip çıkıyor.

Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda hangi terimle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Teâtî
Soru Açıklaması
17.
Mehir belirlenmeksizin yapılan bir evlilikte zifaftan veya halvet-i sahihadan önce
boşamanın gerçekleşmesi halinde kadına aşağıdakilerden hangisinin verilmesi
gerekir?
Doğru Cevap: "D" Müt‘a
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "D" İrâde beyânı
Soru Açıklaması
19.
Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine
geçen cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bedelî cezalar
Soru Açıklaması
20.
I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.