İslam Hukukuna Giriş
2014 - Final Soruları
1.
Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten
kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlgâ
Soru Açıklaması
2.
Bir ayırıma göre şer’i hükümler, “şer’-i müevvel” ve “şer’-i münezzel” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şer’-i müevvelin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçtihatla ulaşılmış hükümler
Soru Açıklaması
3.
Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidi ?
Doğru Cevap: "B" Tabiûn dönemi
Soru Açıklaması
4.
İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere
daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeydi
Soru Açıklaması
6.
Hanefi mezhebinin zahirurrivaye
kaynaklarının telhis edildiği el-Kâfi adlı eser kime aittir?
A) Şemsuleimme es-Serahsi
B) Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
C) Merğinânî
D) Kemalüddin b. El-Hümâm
E) İ bnu’s-sâât
Doğru Cevap: "B" Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
Soru Açıklaması
7.
Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir:
I. Sahabîlerin görüş birliği
II. Sahabîlerin görüş ayrılığı
III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle
karşılaşmamış sözü
IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde yaygınlık kazanan sözü

Yukarıdaki dört çeşitten hangileri tartışmasız kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" ve II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi vâcibin, miktarının belli olup olmaması açısından yapılan
taksimidir?
Doğru Cevap: "B" Mukadder vâcib – gayr-i mukadder vâcib
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kasten adam öldürene kısas uygulanması
Soru Açıklaması
10.
Edâ ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Temyiz dönemi
Soru Açıklaması
11.
İçtihatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İbadet konularında içtihad yapılmaz.
Soru Açıklaması
12.
Müctehedun fîh terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" İçtihada açık alan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbu’l-eymân
Soru Açıklaması
14.
Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir.

Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kefalet akdi
Soru Açıklaması
16.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
17.
Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Velâyet-i şirket
Soru Açıklaması
18.
Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
Soru Açıklaması
19.
Hırsızlık suçunun meydana gelmesi için çalan kişide ve çalınan malda birtakım şartlar aranmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalan kişinin fakir olmaması
Soru Açıklaması
20.
I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.