İslam Hukukuna Giriş
2015 - Büt Soruları
1.
İslam'ın Câhiliye hukukuna ilişkin bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesi
aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Islâh
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
Soru Açıklaması
3.
Şer’i hukukun boş bıraktığı alanlarda genelde hükümdarın iradesiyle ortaya
konan ve pozitif hukuk kuralı hüviyeti kazanan hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örfi hukuk
Soru Açıklaması
4.
I. Sahabi kavli
II. Kıyas
III. İstihsan
IV. Istıslâh

Yukarıdaki İslam Hukuku kaynaklarından hangileri bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "E" I I, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mütevatir sünnet
Soru Açıklaması
6.
Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde aşağıdakilerden hangisi
mutlak vacibe örnektir?
Doğru Cevap: "E" Ramazan orucunun kazası
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hükmün unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hükmün delilleri
Soru Açıklaması
8.
Kıyası reddeden ve herkesin kendi konumuna göre içtihat etmesinin şart
olduğunu ileri süren âlim kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Hazm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitâbu’l-eymân
Soru Açıklaması
10.
Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir.

Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
Soru Açıklaması
11.
Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Teminat akitleri
Soru Açıklaması
12.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
13.
Hanefîlere göre aşağıdaki boşamalardan hangisi ric'î talak sayılır?
Doğru Cevap: "E" Sarih sözlerle yapılan talak
Soru Açıklaması
14.
Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Velâyet-i şirket
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" Adam öldürme
Soru Açıklaması
16.
Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Zina iftirası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.