İslam Hukukuna Giriş
2016 - Büt Soruları
1.
İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan
yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İstihsan
Soru Açıklaması
2.
Bağlayıcılık nitelikleri esas alındığında fıkıh kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Fıkıh kurallarının bir kısmının tavsiye edici nitelikte olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin fıkıhta başvurduğu kaynaklardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Tâbiûn kavli
Soru Açıklaması
5.
Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mukayyed
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ukubât
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir ıskat ruhsatıdır?
Doğru Cevap: "B" Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
Soru Açıklaması
8.
Lafızların delalet ettiği anlamların belirlenmesi faaliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İstidlal
Soru Açıklaması
9.
Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınmış olmakla birlikte, bu durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk olmayan vaz’î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebeb
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki edebi türlerden hangisi özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin
sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı gibi konuları ele almak üzere yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahkâm-ı sultaniye
Soru Açıklaması
11.
Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Şâfii
Soru Açıklaması
Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
12.
Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
Soru Açıklaması
13.
Nasları anlama ve yorumlama yetkisinin Hıristiyanlıktaki gibi muayyen kişi veya
kurumlara değil, ümmet arasından ehliyetli kişilere bırakılmış olması İslam hukukunun hangi özellikte olmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Dogmatik olmamasını
Soru Açıklaması
14.
İstifade etme noktasında tüm toplumun ortak olduğu mallarda ibaha ortaklığı bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ibaha ortaklığı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Vakıf malları
Soru Açıklaması
15.
Ferdi mülkiyet ve kolektif mülkiyet ayırımıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Orta malları ve sahipsiz mallar ilke olarak devletin özel mülkiyetindedir
Soru Açıklaması
16.
Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve marketin sahibine parasını verip çıkıyor.

Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda hangi terimle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Teâtî
Soru Açıklaması
17.
Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Velâyet-i şirket
Soru Açıklaması
18.
Klasik İslam Hukuku kaynaklarında aile hukukuyla ilgili hükümlerin incelendiği
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nikah ve Talak
Soru Açıklaması
19.
Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine
geçen cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bedelî cezalar
Soru Açıklaması
20.
Allah ve kul hakkı ortak olup, daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kısas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.