İslam Hukukuna Giriş
2016 - Final Soruları
1.
Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tabiûn dönemi
Soru Açıklaması
2.
Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve
kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" İbkâ
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maliki
Soru Açıklaması
4.
Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve
çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?
Doğru Cevap: "D" İctihad
Soru Açıklaması
5.
“Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mutezile
Soru Açıklaması
6.
Vücub ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Temyiz gücüne dayanır.
Soru Açıklaması
7.
Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde, aşağıdakilerden hangisi mutlak vacibe örnektir?
Doğru Cevap: "C" Ramazan orucunun kazası
Soru Açıklaması
8.
Klasik literatürde “ictihad kapısının kapanması” ile kastedilen ictihad türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kurucu ictihad
Soru Açıklaması
9.
Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur.

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?
Doğru Cevap: "D" Alım-satım akdi
Soru Açıklaması
10.
Kefalet akdi, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Teminat akitleri
Soru Açıklaması
11.
Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ukubât konularının tamamı kul hakkı alanıyla ilgilidir.
Soru Açıklaması
12.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
13.
Kavâid türü eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fürû hükümlerinin arkasında yatan genel prensipler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi aynî akitlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kira
Soru Açıklaması
15.
Rici talak
Doğru Cevap: "B" Bain talak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tereke
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Adam öldürme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Erkeğin usûlü
Soru Açıklaması
19.
Allah ve kul hakkı ortak olup, kul hakkının daha ağırlıklı olarak ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kısas
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdininin'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İrâde beyânı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.