İslam Hukukuna Giriş
2016 - Vize Soruları
1.
İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Soru Açıklaması
2.
Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İlgâ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
Soru Açıklaması
 
4.
Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İctihadın kıyas, istihsan ve ıstıslah gibi kısımlara ayrılması
Soru Açıklaması
5.
“Belli bir davranışın veya problemin hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarıdır.”

Yukarıda tanımı verilen fıkhî delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İcmalî delil
Soru Açıklaması
6.
Şer'î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şer'î hüküm ilahî iradeyi temsil eder.
Soru Açıklaması
Her şer'î hüküm, aynı zamanda bir fıkhî hükümdür.
7.
"Fıkhın altın çağı" nitelemesi ile kastedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müçtehid imamlar dönemi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi mezhep merkezli dönemin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dört mezhebin görüşlerini içeren kanun metinlerinin hazırlanması
Soru Açıklaması
9.
Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Hanefi ekolü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn Dönemi'ndeki İslam Hukuku kaynaklarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ameli ehli Medine
Soru Açıklaması
11.
Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mütevatir sünnet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı
kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sedd-i zerayi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Sünni çevre içerisinde teşekkül eden hukuk ekollerinden
biridir?
Doğru Cevap: "E" Zahirî ekolü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi asli delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Önceki şeriatler
Soru Açıklaması
15.
İmam Şâfiî'nin re'y yoluyla yapılan ictihadları sınırlandırdığı delil aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıyas
Soru Açıklaması
16.
İmam Malik'in Hz. Peygamber'in sünnetini yansıtması açısından âhâd haberden daha güçlü gördüğü delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Medine ameli
Soru Açıklaması
17.
Kur’an’da yer alan fıkhi hükümler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin hukukî düzenlemeler yer alır.
Soru Açıklaması
18.
"Kurala aykırı olan bir nass, icmâ veya zaruretin bulunması gibi daha kuvvetli bir
anlam sebebiyle, bir meseleye, o meselenin benzerlerinin hükmünden farklı bir hüküm vermek" şeklinde tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İstihsan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünnetin bağlayıcı bir hukuk kaynağı oluşundaki görüş ayrılığı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi icmâın işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müctehidleri görüşlerini ifade konusunda cesaretlendirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.